Kursplan för Grafisk design för webb

Graphic Design for Web

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD507
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-11-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-10-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom biområdet Gestaltning i konvergerande medier

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • redogöra för grundläggande kunskaper i grafikteoretiska och typografiska begrepp,
 • kunna genomföra en enklare grafisk analys av bild eller text,
 • uppvisa goda kunskaper inom området grafisk design med inriktning mot webbproduktion,
 • kunna planera en produktion av en grafisk design för webbanvändning
 • kunna redogöra för och reflektera kring den egna designprocessen, samt
 • uppvisa god förståelse för vad som skiljer grafisk design för webb från exempelvis grafisk design för film eller från tryck.

Innehåll

Kursen omfattar grafikteoretiska grunder som sedan omsätts i praktik genom ett individuellt projektarbete. Kursen innehåller handledda inlämningsuppgifter och övningar.

Ett självständigt slutprojekt genomförs under handledning och syftar till att studenten själv skall designa om en redan existerande Internetsida.

Undervisning

Kursen ges både som en nätbaserad utbildning och en campuskurs förlagd till Campus Gotland. Campusupplagan har regelbundna fysiska träffar i form av föreläsningar, seminarier och handledning,. Distanskursen  är helt nätburen och erbjuder motsvarande lärmaterial och möjlighet till interaktion med lärare och andra studenter online.

Undervisningen sker i huvudsak genom handledda praktiska arbeten och övningar.

Examination

Kursen examineras genom fyra inlämningsuppgifter. För samtliga uppgifter används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
För betyget Väl godkänd på uppgifterna krävs uppvisande av djupare förståelse för de i kursen presenterade grafikteoretiska kunskaperna.
Som betyg på hela kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det
angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 
Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.
 
OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter kursen Grafisk design för webb (5SD005) vid Uppsala universitet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2019

 • Bergström, Bo Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur

  8., [rev.] uppl.: Stockholm: Carlsson, 2012

  Classic Essentials of Visual Communication, Bo Bergström Either: 2017, Water Publishing (e-book), or 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Graphic design school : a foundation course for graphic designers working in print, moving image and digital media Dabner, David; Stewart, Sandra; Zempol, Eric; Vickress, Abbie

  6. uppl.: London: Thames & Hudson Ltd., 2017

  Kompletterande litteratur om du önskar mer läsmaterial (rekommenderas)

  Se bibliotekets söktjänst

Artiklar/kompendier omfattande ca 50 sidor, enligt lärares anvisning.