Kursplan för Ledarskap och kommunikation

Leadership and Communication

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG235
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • identifiera, beskriva och analysera det egna kommunikationsmönstret mot bakgrund av teorier, begrepp och modeller,
 • ge konstruktiv återkoppling på andra deltagares individuella uppgifter,
 • redogöra för kommunikationens betydelse i ledarskapssammanhang,
 • beskriva kommunikationens utformning, funktion och betydelse i olika situationer.

Innehåll

Kursen behandlar kommunikation på individ-, grupp- och organisationsnivå samt ger en förståelse för kommunikationens särskilda betydelse i ett ledarskapsperspektiv.
Kursen ger även kunskap och förståelse kring sambandet mellan kroppsspråk, verbal och symbolisk kommunikation.
Studenterna tränas även i att ge konstruktiv återkoppling på andra kursdeltagares individuella uppgifter.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner, seminarier och redovisning med återkoppling.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

 • Grundelius, Eva Helt överens! : handbok i hållbar kommunikation

  3., rev. uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kommunikation i organisationer Heide, Mats; Johansson, Catrin; Simonsson, Charlotte; Heide, Mats

  2., [omarb.] uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst