Kursplan för Planering för vindkraft

Planning for Wind Energy

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV149
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftprojektering A1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap samt Vindkraftprojektering, 15 hp,
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för och dra slutsatser av grundläggande teoribildning i fysisk planering för vindbruk
 • analysera regler, förordningar och tillståndspraxis i samband med vindkraftsprojektering
 • redogöra för miljöpåverkan, motstående intressen och acceptansfrågor kopplade till vindbruk
 • redogöra för och analysera vindkraftspolicy och finansiella stödsystem relaterade till vindkraftsprojektering
 • värdera samhällsrelevans och etiska aspekter vid vindkraftprojektering
 • utforma och genomföra ett samrådsmöte baserat på forskningsrön och branscherfarenheter för en vindkraftspark

Innehåll

Kursen behandlar teoribildning och tillämpning vid fysisk planering för vindbruk och vindkraftsprojekt. Lokala, regionala och nationella regler kopplade till tillståndsprocesser studeras. Vikten av god kommunikation och acceptans bland alla aktörer övas i rollspel. Finansiella stödsystem och miljöhänsyn bedöms beträffande deras potentiella effekt för genomförandet av vindkraftsprojekt. Rollspel av ett samrådsmöte vid planering av en vindkraftspark utförs likasom värdering av samhällsrelevans och etiska aspekter vid vindkraftprojektering.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, rollspeloch grupparbete.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier, rollspel och muntlig presentation (3 hp). Muntlig tentamen (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som 1GV141.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Learning from wind power : Governance, societal and policy perspectives on sustainable energy Szarka, Joseph.; Cowell, Richard.; Ellis, Geraint.; Strachan, Peter A.; Warren, Charles.

  Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Perrow, Martin R. Wildlife and wind farms, conflicts and solutions : Volume 1 Onshore: Potential Effects

  Exeter: Pelagic Publishing, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Perrow, Martin R. Wildlife and wind farms, conflicts and solutions : Volume 2 Onshore: Monitoring and Mitigation

  Pelagic Publishing, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kompletterande litteratur kommer att tillhandahållas vid kursstart på ca 100 sidor.