Kursplan för Artificiell intelligens för spelprogrammering 1

Artificial Intelligence for Game Programming 1

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD809
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-12-05
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-12-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 05, 2019
 • Behörighet: 7,5 hp i programmering med C++ eller motsvarande kurs i C++
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Mål

Efter kursen ska studenten:

 • kunna utveckla grundläggande AI-system för datorspel,
 • ha erhållit en vidare kännedom om tillämpning av AI i spel, samt
 • kunna tillämpa AI för utveckling av komplexa datorprogram.

Innehåll

I denna kurs fördjupas studenten i grundläggande tekniker, såsom finita tillståndsmaskiner, neurala nätverk, genetiska algoritmer och i metoder för tillämpningsområden såsom beteendemodellering, kombinatorisk optimering och generering av 3D-geometrier. Kursen avslutas med ett projekt inom AI som i regel kan väljas fritt och som genomförs individuellt eller i grupp.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska.
Kursen ges i form av föreläsningar, återkoppling på laborationer och projekthandledning.

Examination

Examination sker i form av tre inlämningsuppgifter varav den sista utgörs av ett projektarbete. Som betyg på inlämning 1-2 används något av uttrycken U, G eller VG. Som betyg på projektet används något av uttrycken U eller G. För betyget G på hela kursen krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända. För betyget VG på hela kursen krävs VG på inlämningsuppgift 1-2 samt G på projektet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.
 
OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter delar av kursen Introduktion till artificiell intelligens för spelprogrammering (TSD707) vid Högskolan på Gotland.
Kursen överlappar/ersätter delar av kursen Introduktion till artificiell intelligens för spelprogrammering (5SD009) vid Uppsala universitet.
Kursen överlappar/ersätter delar av kursen Introduktion till artificiell intelligens för spelprogrammering (5SD800) vid Uppsala universitet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

Förslag på kompletterande läsning.