Kursplan för Energi och miljö

Energy and Environment

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV116
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftprojektering G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande energibegrepp
 • redogöra för konventionell respektive förnybar energiteknik och dess tillämpning
 • reflektera och värdera energiproduktions miljöpåverkan samt samband mellan energiproduktion, konsumtion och klimatförändring
 • reflektera över energikostnader
 • analysera konsekvenser av dagens energikonsumtion

Innehåll

Kursen behandlar miljöpåverkan från energiproduktion och konsumtion. Andra aspekter som tas upp är energiteknik, energieffektivisering, konsumtionsmönster och hållbarhet. I kursen ingår även en essäuppgift där studenten får fördjupa sig i olika former av energianvändning.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Uppgifterna lämnas in i e-klassrummet, och studenten får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns också tillgängligt.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter 6 hp.
Skriftlig essä 1,5 hp. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1GV057, Energi och miljö.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Everett, Bob Energy systems and sustainability : power for a sustainable future

  2. ed.: Oxford: Oxford University Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delar av ovanstående kurslitteratur används i kursen och ytterligare textmaterial på omkring 100 sidor, tillhandahålls i e-klassrummet.