Kursplan för Turism och miljömässig hållbarhet

Tourism and Environmental Sustainability

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV167
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen, samt därutöver Introduktion till hållbar destinationsutveckling.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva turismens miljöpåverkan i olika rums- och tidsskalor
 • redogöra för olika sätt att mäta och kvantifiera turismens miljöpåverkan
 • sammanfatta möjligheter och begränsningar med miljöcertifiering och ekoturism

Innehåll

Identifiering och kategorisering av turismens miljöpåverkan studeras i en kontext av hållbar utveckling. Olika sätt att mäta och kvantifiera miljöpåverkan från transporter, resursanvändning, mm gås igenom, med tonvikt på begrepp och verktyg som livscykelanalyser, ekologiska fotavtryck och klimatavtryck. Rumsliga och tidsmässiga variationer i miljöpåverkan analyseras sedan mellan olika typer av turism. Genomgående studeras även proaktiva lösningar och förslag på att minska miljöpåverkan från turism. Kritisk analys av möjligheter och begränsningar med miljömärkning och ekoturism är en central del i detta.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, litteraturseminarier och studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp) samt övningar och seminarier (2,5 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Vetenskapliga artiklar, rapporter och bokkapitel ca 200 sidor.