Kursplan för Diakonivetenskap

Diaconal and Social Studies

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RT700
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-03-12
 • Inrättad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-03-06
 • Reviderad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 25, 2019
 • Behörighet: 60 hp
 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen kan ingå i Kandidatprogram i religionsvetenskap 180 hp
Kursen kan ingå i Masterprogram i religionsvetenskap 120 hp
Kursen kan ingå i Religionsvetenskapligt program 210 hp

Mål

Denna kurs syftar till att ge en introduktion till diakonivetenskap som kunskaps- och forskningsområde, och lämpar sig såväl för studerande som förbereder sig för en framtida yrkesroll inom det diakonala området, som yrkesverksamma inom den sociala samhällssektorn och i olika trossamfund.
Generella mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • Självständigt och i stora drag beskriva de kristna kyrkornas sociala roll i Europa idag i relation till de europeiska välfärdssamhällenas framväxt efter andra världskriget.
 • Reflektera över denna utveckling utifrån ett genusperspektiv respektive utifrån ett mångreligiöst perspektiv
 • Referera och tydliggöra olika ståndpunkter i fråga om religion, genus och välfärd som kommer till uttryck i kurslitteraturen.
 • Mot bakgrund av kursens innehåll diskutera egna föreställningar och värderingar när det gäller religiösa samfunds sociala roll i det svenska samhället idag.

Specifika mål för respektive delkurs:

Religion och välfärd - en introduktion
 • Förklara olika tänkbara innebörder av ordet diakoni och hur de kan gestaltas i Sverige idag.
 • Redogöra för och med egna ord diskutera hur och under vilka förutsättningar religiösa institutioner kan fungera som aktörer på välfärdens område i Sverige idag.
 • Tolka den svenska situationen när det gäller religion och välfärd i ett perspektiv av globalisering och migration.
Från social praxis till forskning - vetenskapsteoretiska perspektiv
 • Redogöra för och med egna ord diskutera framväxten av diakonivetenskap som ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde i relation till andra religionsvetenskapliga respektive andra samhällsvetenskapliga forskningsområden, i Sverige och internationellt.
 • Reflektera över förhållandet mellan teori och praktik i diakonivetenskapliga studier, liksom över konsekvenserna av olika teoretiska utgångspunkter och perspektiv.
Diakonin ochvälfärdssamhällets utveckling
 • Redogöra för och med egna ord diskutera diakonins framväxt och utveckling i Europa, med särskild betoning på Sverige, under 1900-talet.
 • Beskriva diakonens yrkesuppgifter och uppdragets historiska bakgrund respektive teologiskt motiverade roll i olika kyrkor och samfund i Sverige idag.
Omsorg, välfärs och religion - fallstudium
 • Skriftligt formulera ett diakonivetenskapligt problem, samt bearbeta och diskutera det på ett vetenskapligt sätt.
 • Tillämpa teorier och begrepp inom diakonivetenskapen på ett korrekt sätt.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till ett religionsvetenskapligt studium av välfärd och social omsorg. Fokus ligger på kyrkors och andra trosbaserade organisationers sociala handlande i samspel med ett välfärdssamhälle i förändring. Diakoni belyses utifrån olika teoretiska perspektiv. Frågor om genus diskuteras, liksom etiska, teologiska och politiska frågor. Kursen kan ingå i det religionsvetenskapliga kandidatprogrammet och lämpar sig som fortbildning för personer verksamma inom den sociala samhällssektorn och i olika trossamfund.

Kursen består av:

 • Religion och välfärd - en introduktion, 7,5 hp
 • Från social praxis till forskning - vetenskapsteoretiska perspektiv, 7,5 hp
 • Diakonin och välfärdssamhällets utveckling, 7,5 hp
 • Omsorg, välfärd och religion - fallstudium, 7,5 hp

Undervisning

Kursen är i huvudsak nätbaserad och genomförs i en digital lärplattform. Studenterna fullgör, inom angiven tid, uppgifter och seminarier enligt lärarens instruktioner. För fullgjord kurs krävs aktivt deltagande i samtliga seminarier. Frånvaro kompenseras genom kompletteringsuppgift som beslutas av kursansvarig lärare. Samlingar i Uppsala kan komma att erbjudas under kursens gång (ej obligatoriska). Angivna undervisningsformer kan komma att ändras till självstudier om studentantalet är mycket litet. Dator med Internetuppkoppling är en förutsättning för att kunna följa kursen. 

Undervisningstillfällen i kursen kan komma att genomföras på engelska.

Examination

Examinationen sker genom hemskrivning, pm, samt aktivt deltagande i webbaserade seminarier. Varje delkurs examineras separat:

Religion och välfärd - en introduktion: 7,5 hp
Från social praxis till forskning - vetenskapsteoretiska perspektiv: 7,5 hp
Diakonin och välfärdssamhällets utveckling: 7,5 hp
Omsorg, välfärd och religion - fallstudium: 7,5 hp

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

En student har rätt att tentera denna kurs enligt denna kursplan i tre terminer efter aktuellt kurstillfälle. Om särskilda skäl föreligger, kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges endast undervisning enligt senast antagna kursplan.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 25, 2019

Religion och välfärd - en introduktion

 • Bäckström, Anders Välfärdsinsatser på religiös grund : förväntningar och problem

  Skellefteå: Artos & Norma, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edgardh, Ninna Diakonins kyrka. Teologi, kön och omsorgens utmattning

  Stockholm Verbum, 2019

  Introduktion samt del 1. Obs! Denna bok utkommer i September 2019!

  Obligatorisk

 • Ett biskopsbrev om diakoni : Biskopsmötet 2015

  [Uppsala]: Svenska kyrkan, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Franciskus, Werkelid, Carl Otto Om klimathot och ojämlikhet : påve Franciskus encyklika angående omsorgen om vårt gemensamma hem

  Stockholm: Atlantis, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Helgesson Kjellin, Kristina En bra plats att vara på : en antropologisk studie av mångfaldsarbete och identitetsskapande inom Svenska kyrkan

  Skellefteå: Artos & Norma, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hjalmarsson, Elisabeth Nya möjligheter : Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige

  Uppsala: Svenska kyrkan, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Odén, Robert; Kristenson, Olle Tillsammans för livet : mission och evangelisation i en värld i förändring

  Bromma: Svenska missionsrådet, [2013]

  Beställes eller laddas ned från https://www.skr.org/produkt/tillsammans-for-livet/.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Artiklar

  Teologiska institutionen,

  Obligatorisk

Från social praxis till forskning - vetenskapsteoretiska perspektiv

 • Diakonia as Christian social practice : an introduction Dietrich, Stephanie; Jørgensen, Knud; Korslien, Kari Karsrud; Nordstokke, Kjell

  First edition.:

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edgardh, Ninna Diakonins kyrka. Teologi, kön och omsorgens utmattning

  Stockholm Verbum, 2019

  Del II och III

  Obligatorisk

 • Gärde, Johan Religion och socialt arbete

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Latvus, Kari. Diaconia as care for the poor? : critical perspectives on the development of caritative diaconia

  2017

  http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/EC5CA45B6268E400C2258191003F1A72/$FILE/KKH_Diaconia%20as%20Care%20for%20the%20Poor_verkkojulkaisu.pdf

  Kan laddas ned från: http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/EC5CA45B6268E400C2258191003F1A72/$FILE/KKH_Diaconia%20as%20Care%20for%20the%20Poor_verkkojulkaisu.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Piuva, Katarina; Karlsson, Lis Bodil Genusperspektiv i socialt arbete

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The Ministry of the Deacon in times of Ecumenical Reconfiguration

  Ingår i:

  International journal for the study of the Christian church

  vol. vol. 13 (2013) nr. nr. 4 s. 255-341 (86 sid.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Welfare and religion in 21st century Europe. : Vol. 2 Gendered, religious and social change Bäckström, Anders; Davie, Grace; Edgardh, Ninna; Pettersson, Per

  Farnham, Surrey: Ashgate, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Artiklar

  Teologiska institutionen,

  Obligatorisk

Diakonin och välfärdssamhällets utveckling

 • Green, Todd H. Responding to secularization : the deaconess movement in nineteenth-century Sweden

  Leiden: Brill, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Inghammar, Helena Från moderhuset till domkyrkan : upptagning, invigning och vigning av diakoner och diakonissor i Svenska kyrkan 1855-1999 = From mother house to cathedral : the ordination of deacons and deaconesses in the Church of Sweden 1855-1999

  Skellefteå: Norma ; a Göteborg : b Institutionen för religionsvetenskap, 2005

  (200 sidor läses i urval)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmlund, Sofia; Sandén, Annika Usla, elända och arma : samhällets utsatta under 700 år

  Stockholm: Natur & kultur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Torvend, Samuel. Luther and the hungry poor : gathered fragments

  Minneapolis: Fortress Press, 2008.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Artiklar

  Teologiska institutionen,

Omsorg, välfärd och religion - fallstudium

 • Hellqvist, Kristina; Sandberg, Andreas En tid av möten : arbetet med asylsökande och nyanlända i Svenska kyrkans församlingar 2015-2016

  Uppsala: Svenska Kyrkan, 2017

  Går att ladda ned som pdf från https://webbshop.svenskakyrkan.se/en-tid-av-m%C3%B6ten-arbetet-med-asyls%C3%B6kande-och-nyanl%C3%A4nda-i-svenska-kyrkans-f%C3%B6rsamlingar-2015-2016 ELLER:

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lundberg, Magnus På väg mot ny kunskap: Konsten att skriva uppsats i Kyrko- och missionsstudier

  Pdf på lärplattformen Distans.

  Obligatorisk

 • Västerbro, Magnus Svälten : hungeråren som formade Sverige

  [Stockholm]: Albert Bonniers förlag, [2018]

  ELLER

  Se bibliotekets söktjänst

 • Annan litteratur i anslutning till fallstudiearbetet som väljs i samråd med läraren

  Teologiska institutionen,

 • Artiklar

  Teologiska institutionen,

  Obligatorisk