Utbildning

Datavetenskaplig bakgrund - Masterprogram i bioinformatik 2018/2019

Bild för Datavetenskaplig bakgrund - Masterprogram i bioinformatik 2018/2019
Anmälan

Masterprogrammet i bioinformatik vänder sig till dig som vill inrikta dig mot det spännande tvärvetenskapliga området bioinformatik, som kombinerar datavetenskap, matematik och biologi. Uppsala universitet har en mycket stark kompetens inom bioinformatik och datavetenskap. Verktygen som används och utvecklas är centrala inom flera olika forskningsområden, till exempel när du vill förstå funktionen hos människans arvsanlag, proteiners funktioner i olika organismer eller utveckla nya typer av läkemedel.

Inom en rad områden, exempelvis biomedicin, läkemedelsutveckling och evolutionsbiologi, används moderna metoder som genererar stora mängder data: DNA/RNA/protein-sekvenser, molekylstrukturer, genuttryck och olika typer av mätdata. För att göra dessa data tillgängliga som användbar information och kunna dra relevanta slutsatser behövs verktyg för hantering och analys. En bioinformatiker har kompetens att både utveckla och använda sådana verktyg.

Om programmet

Masterprogrammet i bioinformatik erbjuder avancerade kurser i bioinformatik där teori och praktik från flera vetenskapsområden som matematik, datavetenskap och biologi vävs samman. I programmet möter du forskarna som driver utvecklingen inom området, och det finns dessutom stora möjligheter att själv vara med och bidra till bioinformatikens snabba utveckling. Du har möjlighet att göra praktik i en forskargrupp och får där kanske vidareutveckla ett program för analys av nya läkemedelskandidater eller göra en programmodul för analys av lämpliga målmolekyler för ett diagnostiskt verktyg.
 
Genom våra duktiga lärare får du ett brett kontaktnät som gör att du redan under utbildningen kan knyta kontakter med möjliga framtida arbetsgivare, t.ex. inom forskning vid universitet, inom kliniska tillämpningar vid sjukhus eller kanske inom industriella användningsområden vid ett bioteknikföretag.
 
På masterprogrammet i bioinformatik får du teoretiska och praktiska kunskaper inom molekylärbiologi, informationshantering och programmering med bioinformatiska tillämpningar inom dessa områden. Genom kurser upplagda som projekt får du också inblick i hur du planerar, genomför och avslutar projekt.
 
Programmet samläser kurser tillsammans med bioinformatikinriktningen på civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik. Alumner från programmet har visat sig ha goda karriärmöjligheter, främst inom akademisk forskning.

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med bioinformatik som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

År 1
Kurserna under den första terminen på masterprogrammet i bioinformatik är beroende på din kandidatutbildning. Du som har datavetenskaplig bakgrund läser molekylärbiologi och genetik. Första terminen läser alla studenter kursen Introduktion till bioinformatik som introducerar viktiga koncept och metoder inom bioinformatiken. Därpå följer under andra terminen kurser som Genomanalys, Molekylär evolution, Informationshanteringssystem och Evolution – orsaker och konsekvenser.
 
År 2
Andra året specialiserar du dig inom ett bioinformatikområde som intresserar dig, till exempel Komplexa data – analys och visualisering, Tillämpad bioinformatik eller Populationsgenetisk analys. Andra året avslutas med ett examensarbete som utförs på företag, statligt verk, myndighet eller inom någon av våra forskningsinstitutioner vid universitetet.
 
Se studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier och egna projektarbeten. Utbildningen är direkt kopplad till pågående forskning och våra lärare är aktiva forskare med djupa specialkunskaper. Programmet ges i Uppsala.
 
Genom inbjudna gästföreläsare och alumner som arbetar i olika bioinformatiska miljöer och projekt får du veta om hur en bioinformatiker arbetar samt vilka kunskaper som är särskilt viktiga i arbetslivet.
 
Du kan också få tips om viktiga kurser eller särskilt användbara programverktyg samt även information om särskilt kreativa forskningsmiljöer. Kontaktnätet med lärare, alumner och företagsrepresentanter ger programmets s­tudenter möjligheter att skapa relationer med framtida arbetsgivare redan under utbildningen.
 
All undervisning sker på engelska.

Karriär

Uppsala universitet har mycket gott internationellt rykte och med en master­examen i bioinformatik från Uppsala universitet har du en internationellt gångbar utbildning som öppnar dörrar mot såväl akademisk forskning som en karriär inom näringslivet, i Sverige eller utomlands. Beroende på din specialisering under andra året kan du arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete vid:
 

  • forskningslaboratorier
  • sjukhus
  • läkemedelsföretag
  • bioteknikföretag
  • programvaruföretag med specialisering mot bioinformatiska tillämpningar.

Just nu arbetar de flesta av våra alumner i forskningsnära miljöer inom akademin eller i nära samarbete med universitetet, men även statliga verk som Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet har en spännande utveckling inom bioinformatikområdet.
 
Arbetsmarknaden är internationell då metoder och frågeställningar är likartade i alla delar av världen. Våra forskningsinstitutioner har samarbeten över hela världen och deras kontaktnät blir en värdefull resurs för dig. Våra studenter gör ofta praktik eller arbetar efter examen utanför Sverige. En snabb utveckling inom bioteknikområdet har gjort att efterfrågan på bioinformatisk kompetens ökar framförallt inom akademisk forskning och sjukhus men även inom statliga verk och företag.

Behörighet och anmälan

Datavetenskaplig bakgrund

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1133 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp. Kunskaper i matematik motsvarande 30 hp. Kunskaper i datavetenskap motsvarande 30 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyv 14 / BMC, A8:1

Norbyv 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4687 Fax: 018-471 4689

E-post: info@ibg.uu.se