Utbildning

Energifysik - Masterprogram i fysik 2018/2019

Bild för Energifysik - Masterprogram i fysik 2018/2019
Anmälan

Energifrågor är mycket viktiga idag och kommer att fortsätta att vara det. En säker och pålitlig energiförsörjning är avgörande för vårt samhälle och vårt vardagsliv och behovet på energi ökar, vilket gör utforskningen och användandet av nya energikällor allt viktigare. Energifysik täcker ett brett område av energikällor och -omvandlingsprocesser, från vind- och vattenkraft till kärnkraft och kärnfusion. Inriktningen innehåller många av fysikens områden, som t ex mekanik, elektromagnetism, fluidmekanik, kärnfysik. Inriktningen ger dig möjligheten att utveckla dig antingen som teoretiker eller som experimentalfysiker.

Fysiken vid Uppsala universitet spänner från det minsta till det största, med högklassig forskning inom alla fysikens fält – från utforskandet av elementarpartiklar och materiens struktur, jordens inre och dess atmosfär, till rymden och universums egenskaper.

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet är rankad nummer 36 i världen enligt senaste Shanghairankingen och är med detta den högst rankade fysikinstitutionen i Skandinavien.

Vid Ångström­laboratoriet vid Uppsala universitet samarbetar fysiker kring frågor som bland annat rör energi, partiklar, material, rymdfysik och astronomi. Vid Geocentrum utnyttjar forskarna fysikaliska principer för att studera och förstå jorden och dess väder och klimat. På Geocentrum i Uppsala ligger även Svenska nationella seismiska nätet som övervakar jordbävningar i Sverige och globalt. Dessa och andra samarbeten skapar en kreativ miljö för både utbildning och forskning.

Om programmet

Inriktningen Energifysik på masterprogrammet i fysik ger dig djupa och breda kunskaper inom de fysikaliska principerna bakom det vi kallar för energiproduktion. Kurserna ges huvudsakligen av institutionen för fysik och astronomi, som även är ansvarig för hela masterprogrammet i fysik, och av institutionen för teknikvetenskaper. De flesta kurser ges på engelska och de leder till en naturvetenskaplig masterexamen med fysik som huvudområde. Dina lärare är aktiva forskare från olika länder och med olika bakgrund. Programmet är upplagt att ta två år (med ett forskningsarbete som tar minst 5 månader), men det finns möjligheten att ta ut en naturvetenskaplig magisterexamen efter ett år (med en avhandling som tar 2,5 månader). Vilken variant du väljer påverkar inte din ansökan.

Du kan skräddarsy din egen utbildning. Ta en kurs i kvantmekanik om du är intresserad av en teoretisk beskrivning av kärnornas exciterade tillstånd som påverkar fissions- eller fusionsprocesser. Ta kurser i elkraftteknik om ditt mål är att förstå det elektriska nätet och komponenterna som ingår. Ta programmerings- och modelleringskurser om du vill genomföra simuleringar eller modellera energirelaterade processer. Du kommer att få en mentor som hjälper dig välja rätt inför din examen och din framtida karriär.

Under en typisk termin har du ungefär 8 – 10 schemalagda undervisningstimmar. Den största delen av din tid kommer du alltså att spendera med självstudier eller grupparbeten utanför den schemalagda tiden. Du kan också välja mellan olika projektkurser för att utforska olika energirelaterade frågor. Dessa projekt är mycket liknande ditt kommande masterarbete, fast kortare. De är ett utsökt tillfälle att komma i kontakt med ett forskningsfält eller en forskargrupp.

Din klass kommer oftast att vara ganska liten, med något mellan några få och ungefär 20 studenter. Det gör det möjligt att komma i nära kontakt med dina lärare och dina medstudenter. Undervisningen sker på engelska eftersom studentgruppen är multinationell.

Anställnings- och karriärmöjligheterna är goda, både inom akademin och inom den offentliga sektorn och privata företag. Inom akademin kommer du att vara väl förberedd att fortsätta med doktorandstudier, det nästa steget i den akademiska karriären. Utanför universitetsvärlden ökar antalet spelare på den nationella och internationella energimarknaden, vilket leder till en stor efterfråga efter kvalificerade medarbetare inom industri och myndigheter. Fysiker är väl förbereda inför dessa utmaningar, eftersom de kombinerar matematiska kunskaper med färdigheter inom programmering och kompetensen att sammanfatta komplexa situationer i kvantitativa modeller.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med fysik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Vad är energifysik?
Att tillhandahålla energi till en rimlig kostnad och med så lite miljöpåverkan som möjligt är en av de största uppgifterna i vår tid. Energifysik inom masterprogrammet i fysik undersöker energiomvandlingsprocesser utifrån deras fysikaliska samband, som fluidmekanik, termodynamik eller elektromagnetism.

Det växande behovet för energikällor med små emissioner av koldioxid kräver nya utvecklingar både när det gäller användandet av dessa källor och angående energiomvandling och lagring. Teknisk framgång i dessa områden bygger på en djup förståelse av den bakomliggande fysiken.

Forskningsområden
Forskning inom energifysik bedrivs inom många fält så som solenergi, vågkraft, vindkraft, kärnkraft med fusion med mera. Forskningsprojekt är bland annat teoretiska och experimentella studier av avancerade solceller såsom modellerande av solinstrålningen och simuleringen av den elektriska effekten från olika fotovoltaiska anläggningar. Aerodynamiken hos horisontal- och vertikalaxlade vindkraftverk studeras och modelleras, men även energiabsorptionen hos vågkraftverk under vågens olika faser. Angående kärnkraft, så studeras den grundläggande fysiken bakom fissionsprocessen lika intensivt som effektutvecklingen i experimentella fusionsreaktorer. Alla dessa forskningsprojekt har gemensamt att forskningen bedrivs från en akademisk utgångspunkt och att den resulterar i avhandlingar på master- och doktorsnivå samt vetenskapliga publikationer. Samtidigt sker forskningen i samarbete med externa avnämare som industri och myndigheter.

Kurser inom programmet

År 1
Introduktionskurs
Energifysik I
Fluidmekanik
Beräkningsvetenskap
Avancerade kurser om vattenkraft eller solenergi, Energifysik II med kärnkraft

År 2
Valbara fördjupningskurser
Valbara projektkurser
Masteruppsats

Se detaljerad studieplan för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda lektioner samt handledning i samband med laborationer. Flera kurser ges också i form av själv­studier kopplade till seminariediskussioner. Programmet ges i Uppsala.

Formerna för examination varierar med hänsyn till kursernas innehåll och uppläggning.

Sluttentor är vanligare på teoretiska kurse­r, men många lärare har gått över till kontinuerlig examination under kursens gång, till exempel via gruppdiskussioner och inlämningsuppgifter.

Undervisningen är i huvudsak på ­engelska.

Studera utomlands

Det går utmärkt att läsa en del av programmet vid ett annat utländskt universitet, till exempel inom ramen för Erasmus-programmet.
Vi har ett utbytesavtal med Sydamerikas bästa fysikinstitution (Universidade de São Paulo, Brasilien). Det betyder att du kan tillbringa upp till ett år i São Paulo och få en så kallad double degree. Här hittar du mer information om utbytesprogrammet med São Paulo.

Uppsala är dessutom partneruniversitet i det internationella Nanomat-masterprogrammet, tillsammans med Université Pierre et Marie Curie i Paris, Universiteit Antwerpen i Belgien och Università degli Studi Roma Tre i Italien. Programmet ger dig möjlighet till en så kallad double/triple degree.

Karriär

Med en masterexamen i fysik är du kvalificerad för forskarstudier i fysik. Många av våra masterstudenter fortsätter som doktorander, hos Uppsala universitet och på andra ställen. Du har också möjligheten att arbeta med forskning och utveckling (FoU) vid olika företag och myndigheter.

Din matematiska kompetens och analytiska problemlösningsförmåga leder till bra anställningsbarhet. Be­roende på vilka kurser du läser och vilken special­isering du väljer finns det många andra, mer individuella, karriärmöjligheter inom särskilda områden både inom och utanför fysiken.

Du kan till exempel få anställning som företagskonsult, projektledare inom FoU eller tjänsteman i banker, för­säkringsbolag eller forsknings­organisationer.

Behörighet och anmälan

Energifysik

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1165 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med minst 75 hp i fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr