Utbildning

Europeisk paleobiologiinriktning (Uppsala-Lille) - Masterprogram i geovetenskap 2018/2019

Bild för Europeisk paleobiologiinriktning (Uppsala-Lille) - Masterprogram i geovetenskap 2018/2019
Anmälan

Är du intresserad av hur livet på jorden såg ut för hundratals, eller kanske miljarder år sedan? Vill du förstå hur livet har utvecklats och påverkats av jordens både kemiska och fysikaliska förändringar. Och hur har klimatet och miljön förändrats över tid?  Vi kombinerar forskning inom geovetenskaper med de biologiska vetenskaperna. Undersökningar av fossila livsformer ger oss möjligheten att återskapa och förstå de evolutionära förändringar som skett genom jordens historia.

Uppsala universitet har en av Europas mest heltäckande forskningsinstitutioner inom geovetenskaper. Forskning spänner från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och hav bildas och de processer som formar planeten, från tiden för jordens födelse fram till idag.
 
Institutionens aktuella forskning inom paleobiologi reflekteras i utbildningen. Vi försöker dels förstå hur livet har utvecklats under miljontals år samt hur det anpassat sig till ständiga förändringar i miljö och klimat. Vi gör detta genom att kombinera traditionella studier av fossil med moderna biologiska metoder. Forskningen innefattar dels djurens utveckling i samband med större biologiska händelser, framförallt vad som hände under den så kallade kambriska explosionen, dels hur olika typer av mikroorganismer har utvecklats och förändrats i förhållande till klimat och klimatförändringar över en period som sträcker sig från nutid tills för över en miljard år sedan. 

Om programmet

Inriktningen fokuserar på livets utveckling, med kurser som spänner från paleobiologiska principer till evolutionen av komplexa ryggradsdjur. Paleobiologi är främst en forskningsinriktad specialisering, men det finns även karriärmöjligheter inom geologi och oljeindustri. Kurserna förbereder dig inför ett eller två examensarbeten motsvarande 30–60 högskolepoäng (hp) som kan göras vid universitetet, vid ett företag eller en myndighet.

Europeisk paleobiologiinriktning börjar med en termin vid Lille University, Frankrike, där du kommer läsa kurser i sedimentologi, mikropaleontologi, samt olika fält-, och projektinriktade kurser. Efter den första terminen läser du resten av programmet tillsammans med paleobiologiinriktningen vid Uppsala universitet. Avslutningsvis så har du möjlighet att välja att genomföra ditt examensarbete antingen i Uppsala, i Lille eller i samarbete med båda universiteten.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med geovetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

För dig som väljer Europeisk paleobiologiinriktning börjar din utbildning med en termin i Lille, Frankrike. I Lille läser du kurser inom sedimentologi och mikropaleontologi, samt olika fält-, och projektinriktade kurser samtidigt som du får värdefull kunskap om hur det är att läsa på olika universitet.

Termin två genomförs på Uppsala universitet med kursen Paleobiologins grunder där man tittar på grundläggande teoretiska koncept som bevaring, fylogeni och evolution med inslag av laborationer och fältarbete. Evolution och utveckling är en avancerad kurs där biologi och paleontologi flätas samman i en kurs med mycket laborationer. Genomiska, utvecklingsbiologiska, morfologiska och paleontologiska data används för att belysa släktskap och makroevolutionära frågeställningar.

Termin tre inleds med en kurs som behandlar olika nyckelhändelser i livets tidiga utveckling. Kursen fokuserar på mikrofossilgrupper. En exkursion ger utbildning i fältbaserad, praktisk paleobiologi. Terminen avslutas med en projektbaserad kurs med fokus på de stora ryggradsdjuren. Ursprunget till viktiga morfologiska strukturer och deras funktion studeras för att förstå makroevolutionära processer. Programmet avslutas med ett examensarbete i form av ett självständigt projekt som kan genomföras antingen i Uppsala eller i Lille.

Sammantaget ger kurserna dig en god förberedelse inför examensarbete, yrkesverksamhet eller forskarutbildning.

Under terminerna två och tre kan du välja kärnkurser för att specialisera dig inom din valda inriktning. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 alternativt 45 hp.

Kurser inom programmet

Se studieplanerna för kurser inom inriktningarna:

Europeisk paleobiologiinriktning (Uppsala-Lille)
Geologi
Hydrologi/Hydrogeologi
Naturgeografi
Paleobiologi
Hållbar hantering av naturresurser

Om undervisningen

Lärarna på masterprogrammet i geovetenskap är experter inom sina respektive områden och de ger dig den senaste forskningen i en öppen och kreativ miljö. I undervisningen blandas teori och praktik, med aktivt lärande som en viktig komponent. Överförbar kunskap uppnås genom övningar i muntliga presentationer, kritiskt tänkande och grupparbete. Exkursioner och fältarbete ingår i vissa kurser.

Masterprogrammets undervisning bygger vidare på de erfarenheter och kunskaper som studenterna tar med sig in i utbildningen. Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för både sitt eget och sina medstudenternas lärande. Programmets lärare har huvudansvar för att skapa goda förutsättningarna för aktivt enskilt och gemensamt lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom en respektfull dialog mellan lärare och studenter, där alla bidrar till förnyelsen och det ömsesidiga lärandet.
 
Examinationer inkluderar generellt skriftliga tentor, kompletterade med seminarier, projektarbeten, laborations-, och fältrapporter.
 
Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa en del av utbildningen vid ett utländskt un­iversitet. Utbytesprogram finns både inom institu­t­ionen och via Uppsala universitets c­entrala avtal. Oavsett vilken utbytesform du väljer får du råd och hjälp av vår internationella koordinator vid institutionen.

Karriär

Utbildningen ger goda möjligheter för en forskarutbildning med påföljande forskarkarriär men ger tillräckligt med övergripande kunskap för att fylla samhällets behov av kvalificerade geovetare.
Behovet av geovetare ökar på arbetsmarknaden främst inom miljö- och naturresurserområdena vilka växer kraftigt, både nationellt och internationellt.
 
Alumner från paleobiologiprogrammet arbetar i dag till stor del inom akademin över hela världen. 

Behörighet och anmälan

Europeisk paleobiologiinriktning (Uppsala-Lille)

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1265 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp inom området geovetenskap alternativt 90 hp inom området biologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villav. 16 752 36 Uppsala

Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Studievägledning studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07

Abigail Barker abigail.barker@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 52