Utbildning

Geologi - Masterprogram i geovetenskap 2018/2019

Vill du påverka framtiden och hur vi kan hitta viktiga naturresurser på jorden och samtidigt skydda miljön? Bidra till hållbar utveckling genom geoteknik till byggindustri och kärnkraftsavfall. Eller skydda människor med kunskap om vulkaner, ras och skred. Hitta balans mellan att använda och spara jordens resurser samt minska miljöpåverkan för en hållbar framtid? Då är masterprogrammet i geovetenskap med inrikning mot geologi rätt val för dig.

Uppsala universitet har en av Europas mest heltäckande forskningsinstitutioner inom geovetenskaper. Forskning inom geovetenskaper fokuserar på ämnen som spänner från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och hav bildas och de processer som formar planeten, från tiden före jordens födelse fram till idag.
 
Forskningsaktiviteter på mineralogi, petrologi och tektonik omfattar 1) fysikaliska och kemikaliska egenskaper och geologisk tid samt bildning i naturliga och syntetiska mineral och glas, 2) magmabildning och utveckling och påverkan på naturkatastrofer och klimat, 3) malmbildning och hydrotermiska processor, 4) tektonik och metamorfik i bergskedjan och subduktionzoner, 5) formändring på olika skalor och i olika miljö till exempel bergskedjor, ras och skred, vulkan-magmatiska system.
 
Tillämpad forskning inom geologi fokuserar på viktiga frågor för vårt samhälle. Frågor som rör mineralresurser, återvinning av gruvavfall, geoteknik, geotermisk energi samt naturkatastrofer kopplad till vulkaner, ras och skred, är fundamentala för en hållbar utveckling och för världsekonomin.

Om programmet

Inriktning geologi fokuserar på bildning och omvandling av mineral och berg i ett brett spektrum av geologiska miljö­er genom kurser inom mineralogi och petrologi, regional geologi, malmgeologi och tektonik, vilket speglar hörnstenarna av forskningen. Några typiska drag är inslag av högtrycksmineralogi (kunskap om jordens inre) och malmmineral, att petrologin omfattar djupgående kunskap om magmatiska- och malmutvecklingsprocesser samt deras analysmetoder, och att tektoniken har en stark koppling till strukturgeologi. Denna inriktning syftar till att förbereda dig för en forskarkarriär eller anställning som professionell geolog.
 
Att plugga geologi hos Uppsala University innebär geokemi och geokronologi för at uttolka geologiska processor. Kurserna ger också erfarenhet med analog- och 3D-modellering samt geokemi-, termobarometrisk- och termodynamik-modellering.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med geovetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Utbildningen inleds med gemensamma kurser med värdefull kunskap och träning av färdigheter för alla studenter i geovetenskap. Den första kursen, Dynamiska geosystem – global förändring, ger möjlighet att utifrån aktuell forskning få en djupgående förståelse för hur olika geosystem fungerar och samspelar, samt hur de förändras över tid. En tillämpad GIS-kurs ger relevanta fallstudier. En kurs i presentation och publicering ger träning i presentationsteknik i form av muntliga och skriftliga rapporter. Kursen geovetenskapens analysmetoder ger grundläggande bakgrund i olika i geokemikaliskametoder samt praktiska erfarenhet med ramanspektroskopi samt mikrosönden.
 
Kursen mineralogi och petrologi fokuseras på mineral, deras struktur, kemi, bildning och förekomst samt magmatiska och metamorfiska processor. Regional geologikurs ger möjligheter att diskutera geologi, geokronologi samt geokemi av bergarter från olika orogen i norden som jämförs med nuvarande processor på jorden. Fältprojektet i geologi erbjuder möjligheter att undersöker bergarter i natur och utveckling av en geologisk karta. Kursen malm- och jordartsresurser fokuserar på bildning, sammansättning och förekomst av malm och jordarter. Kursen i tektonik visar bergarters formändring på grund av plattektonisk rörelse i bergkedjor och magmakammare.
 
Sammantaget ger kurserna dig en god förberedelse inför examensarbete, yrkesverksamhet eller forskarutbildning. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 alternativt 45 hp.

Kurser inom programmet

Se studieplanerna för kurser inom inriktningarna:

Europeisk paleobiologiinriktning (Uppsala-Lille)
Geologi
Hydrologi/Hydrogeologi
Naturgeografi
Paleobiologi
Hållbar hantering av naturresurser

Om undervisningen

Lärarna på masterprogrammet i geovetenskap är experter inom sina respektive områden och de ger dig den senaste forskningen i en öppen och kreativ miljö. I undervisningen blandas teori och praktik, med aktivt lärande som en viktig komponent. Överförbar kunskap uppnås genom övningar i muntliga presentationer, kritiskt tänkande och grupparbete. Exkursioner och fältarbete ingår i vissa kurser.

Masterprogrammets undervisning bygger vidare på de erfarenheter och kunskaper som studenterna tar med sig in i utbildningen.  Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för både sitt eget och sina medstudenternas lärande. Programmets lärare har huvudansvar för att skapa goda förutsättningarna för aktivt enskilt och gemensamt lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom en respektfull dialog mellan lärare och studenter, där alla bidrar till förnyelsen och det ömsesidiga lärandet.
 
Examinationer inkluderar generellt skriftliga tentor, kompletterade med seminarier, projektarbeten, laborations-, och fältrapporter.
 
Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa en del av utbildningen vid ett utländskt un­iversitet. Utbytesprogram finns både inom institu­t­ionen och via Uppsala universitets c­entrala avtal. Oavsett vilken utbytesform du väljer får du råd och hjälp av vår internationella koordinator vid institutionen.

Karriär

Utbildningen är upplagd för att passa såväl en eventuell forskarutbildning med efterföljande forskarkarriär som för att fylla samhällets behov av kvalificerade geovetare.
 
Alumner jobbar inom industri, konsultföretag och forskning. Med en masterexamen i geologi hittar du arbetsmöjligheterna i prospektering eller gruvgeologi, geoteknik, geokemi, geotermisk energi samt naturkatastrofer. Behovet av geovetare ökar på arbetsmarknaden främst inom miljö- och naturresurserområdena vilka växer kraftigt, både nationellt och internationellt.

Behörighet och anmälan

Geologi

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1263 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp inom området geovetenskap och 15 hp inom området kemi alternativt 90 hp inom området fysik tillsammans med 30 hp geovetenskap (geofysik) alternativt 90 hp inom området geologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villav. 16 752 36 Uppsala

Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Studievägledning studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07

Abigail Barker abigail.barker@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 52