Utbildning

Hydrologi/hydrogeologi - Masterprogram i geovetenskap 2018/2019

Bild för Hydrologi/hydrogeologi - Masterprogram i geovetenskap 2018/2019
Anmälan

Vill du vara en del av planering av vår vatten resurser eller hur vi ska möta vatten-relaterade katastrofer? Eller kanske få ingående kunskap och förståelse för vattenflöde på och i marken? Är du intresserad av vattenkemi och vattnets samspel med miljön? På masterprogrammet i geovetenskap med inriktning mot hydrologi/geohydrologi kombinerar vi studier av hydrologiska processer så som avrinning, grundvattenbildning och flöde och hur vi använder vattenresurser och samspelet mellan människa och vattensystem.

Uppsala universitet har en av Europas mest heltäckande forskningsinstitutioner inom geovetenskaper. Forskning inom geovetenskaper fokuserar på ämnen som spänner från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och hav bildas och de processer som formar planeten, från tiden för jordens födelse fram till idag.

Forskningen inom hydrologi vid institutionen är fokuserad på avrinning, grundvattenbildning och vattenrörelser i såväl mättad som omättad zon. Den är också inriktad mot modellering av hydrologiska processer, samt användning av grundläggande hydrologiska processkunskaper för att förbättra vattenresurs- och miljöplaneringen. Forskningen innefattar även föroreningsproblematik, betydelsen av klimat och markanvändning på akvatiska miljöer och biogeokemiska processer. Vi fokuserar också på naturkatastrofer och hanteringen av dessa.

Om programmet

Inriktningen hydrologi/geohydrologi fokuserar på vatten på och nära Jordens yta och de olika processer som är involverade men även interaktionen mellan vatten och samhället. Programmet kombinerar avancerade kurser fundamentala hydrologiska processer, modellering av yt- och grundvatten med kurser i hydrokemi och fältmetoder. Den ger även goda kunskaper i hantering av vattenresurser och akvatiska miljöer i relation till vårt samhälle.

Kurserna förbereder dig inför ett eller två examensarbeten motsvarande 30–60 högskolepoäng (hp) som kan göras vid universitetet, vid ett företag eller en myndighet.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med geovetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Utbildningen inleds med kurser gemensamma för alla inriktningar. Den första kursen, Dynamiska geosystem – global förändring, ger möjlighet att utifrån aktuell forskning få en djupgående förståelse av hur olika geosystem fungerar och samspelar, samt hur de för ändras över tid. En kurs inom tillämpad GIS ger relevanta fallstudier för de olika inriktningarna och en kurs i presentation och publicering ger träning i presentationsteknik i form av muntliga och skriftliga rapporter parallellt med kurser I klimatvariationer samt statistik och dataanalysmetoder.

Den andra terminen innehåller kurser i hydrologiska processer och miljöanalys. Kursen i hydrologiska processer fokuserar på olika aspekter av det hydrologiska kretsloppet och kvalitativ och kvantitativ beskrivning av vattenflöden och magasinering i det hydrologiska kretsloppet. Den följs av en kurs i modellering av yt- och grundvatten parallellt en kurs i fältmätmetoder i naturgeografi och hydrologi.

Tredje terminen inom inriktningen startar med tre kurser som läses samtidigt. Första kursen fokuserar på vattenledningsnät och behandling av dricksvatten. Den andra kursen undersöker samspelet mellan hydrologiska regimer och samhället and vårt användande av vattenresurser (så som dammar och reservoarer). Den tredje kursen är en seminariekurs som tar upp aktuell forskning och diskussionsfrågor inom naturgeografi och hydrologi. Terminen avslutas sedan med två parallella kurser där den ena kursen studerar fysikaliska och kemiska egenskaper hos naturlig snö och ekologi och energibalans i snötäckta landskap. Den andra kursen granskar katastrofcykeln (förebyggande åtgärder, förberedelse, respons och återhämtning) i relation till naturolyckor

Den fjärde och sista terminen innehåller ett examensarbete i form av ett självständigt projekt.

Kurser inom programmet

Se studieplanerna för kurser inom inriktningarna:

Europeisk paleobiologiinriktning (Uppsala-Lille)
Geologi
Hydrologi/Hydrogeologi
Naturgeografi
Paleobiologi
Hållbar hantering av naturresurser

Om undervisningen

Lärarna på masterprogrammet i geovetenskap är experter inom sina respektive områden och de ger dig den senaste forskningen i en öppen och kreativ miljö. I undervisningen blandas teori och praktik, med aktivt lärande som en viktig komponent. Överförbar kunskap uppnås genom övningar i muntliga presentationer, kritiskt tänkande och grupparbete. Exkursioner och fältarbete ingår i vissa kurser.

Masterprogrammets undervisning bygger vidare på de erfarenheter och kunskaper som studenterna tar med sig in i utbildningen. Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för både sitt eget och sina medstudenternas lärande. Programmets lärare har huvudansvar för att skapa goda förutsättningarna för aktivt enskilt och gemensamt lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom en respektfull dialog mellan lärare och studenter, där alla bidrar till förnyelsen och det ömsesidiga lärandet.
 
Examinationer inkluderar generellt skriftliga tentor, kompletterade med seminarier, projektarbeten, laborations-, och fältrapporter.
 
Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa en del av utbildningen vid ett utländskt un­iversitet. Utbytesprogram finns både inom institu­t­ionen och via Uppsala universitets c­entrala avtal. Oavsett vilken utbytesform du väljer får du råd och hjälp av vår internationella koordinator vid institutionen.

Karriär

Inriktningen ger dig kunskap och färdigheter för en karriär som hydrolog/geohydrolog inom inom såväl privata och offentliga sektorn.  Utbildningen ger också goda förutsättningar för en forskautbildning med påföljande forskarkarriär.  Möjligheter till anställning som hydrolog/geohydrolog finns inom många områden så som miljö och naturresursförvaltning och inom den akademiska världen.

Behörighet och anmälan

Hydrologi/hydrogeologi

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1260 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 1) minst 90 hp inom området geovetenskap och 15 hp inom området matematik alternativt 2) minst 90 hp inom områdena teknik eller fysik och 30 hp inom områdena geovetenskap eller miljövetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villav. 16 752 36 Uppsala

Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Studievägledning studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07

Abigail Barker abigail.barker@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 52