Internationellt företagande - Masterprogram i företagande och ledning 2019/2020

Bild för Internationellt företagande - Masterprogram i företagande och ledning 2019/2020
Anmälan

Inriktningen Internationellt företagande ger dig djup förståelse för hur företag verkar, agerar och styrs på internationella marknader. Studierna kombinerar aktuell forskning med klassiska såväl som moderna trorier om internationella företag med praktisk tillämpning. På programmet kombineras praktisk erfarenhet med framstående forskning vilket bidrar till en djupare kunskap om organisationers relationer med det omgivande samhället och förbereder dig på att möta den växande efterfrågan på den globala arbetsmarknaden.

Om programmet

Inom inriktningen Internationellt företagande kommer du att utveckla din förmåga att förstå och hantera företagets internationella verksamhet. Du kommer att bygga upp en grund inom forskning och teori för att därefter få den praktiska erfarenheten du behöver för att förbereda dig för en global karriär. Programmet inkluderar:

  • Kurser som erbjuder både en solid teoretisk grund och praktisk erfarenhet och kombinerar hands-on uppgifter och fallstudier med Uppsala universitets starka forskningstradition
  • Omfattande och varierande undervisningsformer, inklusive studentledda diskussioner och nära kontakt med forskare som är experter på området
  • Valfri praktik eller möjlighet att studera utomlands på ett av våra partneruniversitet
Utbildningen ges av företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, hemvist för ledande forskare inom internationellt företagande, entreprenörskap, industriell marknadsföring, institutionell analys och mer. Du kommer också att dra nytta av Sveriges starka rykte inom socialt ansvar - värderingar som genomsyrar alla våra masterprogram.

Studentprofil
  • Jämn fördelning kvinnliga och manliga deltagare
  • Varierande akademiska, kulturella och professionella bakgrunder
  • Intresserad av frågor relaterade till företag och organisationer i ett globalt sammanhang
  • Sökande från 100 olika länder år 2017

Examen

Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde. Väljer du att avsluta studierna efter ett år med en magisteruppsats leder studierna till en ekonomie magisterexamen med företagsekonomi som huvudområde (Master of Science in Business and Economics, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Inriktningen Internationellt företagande ger dig fördjupade kunskaper i utmaningarna och möjligheterna i samband med internationaliseringen av företag. Du studerar frågor som rör företags styrning, strategi, ledning och HRM (Human Resoure Management) i företag på internationella marknader, och lär dig förstå marknaden från både teoretiska och praktiska perspektiv. Ett särskilt fokus ges till det multinationella företaget.

Under första året läser du kurser som är gemensamma för alla inriktningar i programmet och som innefattar affärsanalytiska frågor, globala företag, vetenskaplig metod med mera, samt kurser som är specifika för din inriktning Internationellt företagande. (Om du väljer att slutföra dina studier efter ett år kommer du istället att skriva en magisteruppsats om 15 högskolepoäng (hp).)

Tredje terminen väljer du mellan att göra praktik, läsa valbara kurser vid Uppsala universitet eller en termins internationellt utbyte på ett av våra partneruniversitet runt om i världen.

Den fjärde och sista terminen skriver du en masteruppsats om 30 hp, en djupgående studie om ett ämne inom internationellt företagande.

Kurser inom programmet

Termin 1
Affärsanalys och ledningens agerande
Det globala företaget
Internationalisering av företag och dess verksamhet
Vetenskapliga metoder i företagsekonomi

Termin 2:
Företagsstrategi
Det multinationella företaget
Internationell HRM
Leadership, masterkurs

Om undervisningen

Undervisningsformerna är av varierande karaktär, med föreläsningar och seminarier, och med olika inslag av praktisk anknytning i form av fallstudier och exempel från företag. En viktig egenskap i arbetslivet är förmågan att arbeta i grupper och i team, vilket du får praktisera på många av programmets kurser. Du får bland annat träning i att planera arbete, hantera gruppdynamik, presentera inför och leda diskussioner i små och stora grupper.

Du redovisar dina kun­skaper och färdigheter såväl muntligt som skriftligt, individuellt och i grupp genom olika former av examination. Det förbereder dig på arbetsupp­gifter på lednings­nivå inom både privat och offentlig verksamhet, både nationellt och internationellt.

Programmet ges i Uppsala och all undervisning sker på engelska. Programmet följer en bunden studiegång vilket innebär att kurserna ska läsas i fastställd ordning.

Studera utomlands

Det finns möjlighet till en termins internationellt utbyte vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen under programmets tredje termin. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier och dina språkkunskaper. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Karriär

Internationalisering spelar en viktig roll i modern verksamhet, och inriktningen Internationellt företagande förbereder dig för en mängd olika roller - oavsett om du väljer att arbeta i en organisation, bli entreprenör eller fortsätta med en akademiska karriär. Inriktningen applicerar aktuell forskning om företags internationella verksamhet på praktiska tillämpningar, vilket ger dig de färdigheter du behöver för ledande positioner som chef eller affärsanalytiker både i Sverige och utomlands.

Läs vad våra tidigare studenter arbetar med efter examen och vad de tyckte om sin utbildning.

Läs en intervju med alumn Isabel Wahlgren

Karriärhjälp
När du är på väg ut i arbetslivet ger UU Karriär dig stöd och vägledning. Du som student erbjuds vägledningssamtal, CV-handledning och en mängd karriäraktiviteter. Kom till oss om du behöver någon att bolla dina tankar och funderingar med. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Behörigheten (examensbevis) måste kunna uppvisas vid terminsstart.

Internationellt företagande

120 högskolepoäng

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P2111 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp företagsekonomi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr