Utbildning

Marknadsföring - Masterprogram i företagande och ledning 2018/2019

Bild för Marknadsföring - Masterprogram i företagande och ledning 2018/2019
Anmälan

Företag och organisationer måste i dag kunna hantera vad som sker globalt och behöver därför personer med kunskaper i ledning, strategi, beslutsfattande och omvärldsanalys. Masterprogrammet i företagande och ledning vid Uppsala universitet ger dig dessa kunskaper samtidigt som du får möjlighet att fördjupa dig inom en av de tre inriktningar som utbildningen erbjuder: Marknadsföring, Internationellt företagande och Organisation.

Om programmet

Programmet karaktäriseras av nytänkande och utveckling. Undervisningen präglas av den framstående forskning som bedrivs vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Programmet är tvåårigt, med möjlighet att avsluta studierna efter det första året. 

Marknadsföring
Marknadsföring spelar en central roll för att skapa, fånga, kommunicera och upprätthålla värde för organisationer och privatpersoner. Genom en förståelse för kunders behov kan företag erbjuda kunderna innovativa lösningar. Du som väljer inriktningen Marknadsföring kommer att lära dig, till exempel, hur kunder använder information och gör aktiva val; hur företag interagerar med varandra om strategier för utveckling av nya produkter; och hur olika val påverkar kundrelationer och övriga marknadsföringsinsatser. Inriktningen syftar till att utbilda analytiskt skickliga medarbetare med särskild förmåga att möta utmaningar inom marknadsföring på konsumentmarknader, industriella marknader samt tjänsteperspektiv på marknadsföring.

År 1
Under första året läser du kurser som är gemensamma för alla inriktningar samt kurser som är specifika för inriktningen Marknadsföring. 

År 2
Under tredje terminen har du möjlighet att göra en termins praktik hos ett företag eller en organisation. Väljer du att i stället läsa kurser finns det möjlighet till en termins internationellt utbyte och studier vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen. Du kan också välja valfria kurser vid Uppsala universitet. Den fjärde och sista terminen på utbildningen kommer du att skriva en masteruppsats om 30 hp där du fördjupar dig i ett område inom inriktningen Marknadsföring.

 

Examen

Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde. Väljer du att avsluta studierna efter ett år med en magisteruppsats leder studierna till en ekonomie magisterexamen med företagsekonomi som huvudområde (Master of Science in Business and Economics, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

ÅR 1

Termin 1 och 2
Under första och andra terminen läser du både kurser som är gemensamma för alla inriktningar inom programmet och kurser som är specifika för den inriktning som du har valt. Du ges tillfälle att både studera affärsdrivande företag såväl som offentliga och ideella organisationer. De gemensamma kurserna ger en bred kunskap i lednings- och strategiska ­frågor, beslutsfattande och omvärldsanalys. Därtill läser du kurser som är specifika för inriktningen Marknadsföring.

Du fördjupar dig såväl praktiskt som teoretiskt i frågor som rör marknadsföring och marknadsföringsstrategi ur olika perspektiv. Du studerar bland annat marknadsföring på konsumentmarknader, industriella marknader samt tjänsteperspektiv på marknadsföring. Kurserna behandlar kunders behov och hur kunder använder information och gör aktiva val. Inom inriktningen fördjupar du dig också i hur företag interagerar med varandra om strategier för utveckling av nya produkter, för att kunna erbjuda innovativa lösningar. Genom föreläsningar, seminarier, fallstudier, simuleringar och direktkontakt med företag i Uppsala och Stockholm kommer du ställas inför aktuella strategiska frågor som företag idag hanterar. Inriktningen bygger på såväl klassiska teorier som aktuell forskning inom marknadsföring, men också på praktisk tillämpning. Samtliga kurser utvecklar och tränar studentens analytiska och kritiska tänkande samt förmågan att presentera resultat och slutsatser på ett övertygande sätt, både muntligt och skriftligt.

Kurser termin 1:
Business Analysis and Managerial Action
The Global Firm
Consumer Marketing
Scientific Methods in Business Research

Kurser termin 2:
Markets and Marketing
Service Logic in Marketing
Business to Business Marketing
Leadership

ÅR 2

Termin 3
Under tredje terminen har du möjlighet att göra praktik eller att läsa kurser. Praktik ger dig möjligheten att under en termin praktisera de kunskaper du tillgodogjort dig i programmets kurser hos ett företag eller organisation. Väljer du att i stället läsa kurser finns det möjlighet att åka på utbyte och studera vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen. Du kan också välja valfria kurser vid Uppsala universitet. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier.

Termin 4
Den fjärde och sista terminen kommer du att skriva ett examensarbete om 30 hp där du fördjupar dig i ett område inom din inriktning.

Om undervisningen

Undervisningsformerna är av varierande karaktär, med föreläsningar eller seminarier, och med olika inslag av praktisk anknytning i form av fallstudier och företagsnära projektarbeten. En viktig egenskap i arbetslivet är förmågan att arbeta i grupper och i team, vilket du får praktisera på många av programmets kurser. Du får bland annat träning i att planera arbete, hantera gruppdynamik, presentera inför och leda diskussioner i små och stora grupper.

Som student på programmet redovisar du dina kun­skaper och färdigheter såväl muntligt som skriftligt, individuellt och i grupp genom olika former av examination. Det förbereder dig på arbetsupp­gifter på lednings­nivå inom både privat och offentlig verksamhet, både nationellt och internationellt.

Programmet ges i Uppsala. All undervisning sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i fastställd ordning.

Studera utomlands

Det finns möjlighet till en termins internationellt utbyte vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen under programmets tredje termin. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier och dina språkkunskaper. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Karriär

Mot slutet av det tvååriga programmet kommer du att ha en solid teoretisk och praktiskt tillämpbar bas inom marknadsföring och en analytisk förmåga att hantera aktuella marknadsföringsrelaterade utmaningar – oavsett om din karriär är som chef, marknadsförare eller affärsanalytiker. Utbildningen lägger också en god grund för vidare forskarstudier.  

Läs vad våra tidigare studenter arbetat med efter examen och vad de tyckte om sin utbildning.

Läs en intervju med alumn Isabel Wahlgren

Behörighet och anmälan

Sökande som saknar kandidatexamen, men är registrerad på den sista terminen på ett program/kurs som leder till sagda examen, skall innan sista ansökningsdag ladda upp ett officiellt intyg som redogör datum för förväntad examen samt kvarvarande kurser. 

Behörigheten (examensbevis) måste kunna uppvisas till terminsstart.

Marknadsföring

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P2113 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp företagsekonomi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1976

Fax: 018-471 6810 Fax: 018-471 7218

E-post: info@fek.uu.se

Studievägledningen masternivå master@fek.uu.se

Telefon: 018-471 13 73