Utbildning

Organisk kemi - Masterprogram i kemi 2018/2019

Bild för Organisk kemi - Masterprogram i kemi 2018/2019
Anmälan

Masterprogrammet i kemi vid Uppsala universitet, inriktning Organisk kemi, är nära kopplad till världsledande forskning inom detta område vid universitet. Du kommer att ha lärare som är ledande experter inom till exempel organisk syntes, metallorganisk kemi, naturproduktskemi, utveckling av nya analytiska metoder, supramolekylär kemi, läkemedelsutveckling samt kemin för olika kol-allotroper och du kommer att ha möjlighet att göra ditt examensarbete vid forskningsfronten.

Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare varav två varit kemister. Speciellt fick kemiutbildningen omdömet excellent vid senaste utvärderingen av Centre for Higher Education Development och kemin är även rankad top 100 av QS World University Rankings. 

En kemiexamen från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar både i Sverige och internationellt, inte minst tack vare den nära kopplingen till excellent och världsledande forskning och du får också möjlighet att skaffa dig ett personligt nätverk med kontakter. Du kommer att få en personlig mentor som kommer att bjuda in dig till seminarier, gruppmöten och andra aktiviteter för att förbereda dig inför din fortsatta karriär. Där kommer du att möta doktorander och post-docs som har kommit till Uppsala för att vara en del av en excellent forskningsmiljö. Forskargrupperna har också ett väl utvecklat samarbete med andra institutioner och myndigheter vilket är fördelaktigt för dig när du väljer ditt examensarbete och för att knyta kontakter i din fortsatta karriär.

Om programmet

Programmet ger dig en spetskompetens genom fördjupade studier inom området organisk kemi. Studierna kombinerar teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom olika områden av organisk kemi. Dessa innefattar till exempel design av synteser och metodologi, experimentell verifiering och optimering vid laboratoriearbete samt praktiska tillämpningar av spektroskopiska metoder. Detta gör att du kommer att vara mycket väl förberedd för forskning inom akademien eller och utvecklingsarbete inom industrin.  

Från studieplanen kan du se att du kommer att få en stabil grund inom relevanta områden för denna specialisering. Under den första terminen kommer du att läsa kurser som ger dig grunden de mer specialiserade kurserna under de följande två terminerna. Kurserna under den andra terminen ger dig en djupare förståelse för den organiska kemin och dess grunder. Föreläsarna är alla aktiva forskare och under de praktiska momenten kommer du att träffa doktorander. Du kommer alltså att kunna diskutera aktuell forskning med experter inom sina områden. Under den tredje terminen kommer du även att få använda din kunskap och dina färdigheter i ett projekt under en halv termin innan du börjar ditt examensarbete.

Mångsidigheten och mångfalden inom detta område syns också i var studenterna gör sina examensarbeten, vilket kan vara i den forskningsgrupp där de har sin mentor eller i en forskargrupp inom ett annat, men relaterat område.

Exempel på examensarbeten 2016-2017

  • T. Gunther: Toward a novel host-guest complex: An exploration of the synthetic aspects
  • F. Ingner: Preparation of carbazolyne precursors through C-H activation
  • A.-B. Bornhof: Synthesis of β,β-substituted porphyrins and hydro-porphyrins for application in highly ordered light-harvesting materials

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kemi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Första terminen
Du kommer att läsa kemikurser som bygger på dina tidigare kunskaper och färdigheter och som ger en god teoretisk och praktisk grund för de fortsatta studierna. Några av dessa är även gemensamma med andra inriktningar inom masterprogrammet. På den första kursen kommer du även att träffa flera av våra professorer inom olika delar av kemin som ger seminarier om vilka som är de aktuella trenderna inom sina respektive forskningsfält. Terminen avslutas med den första kursen i NMR-spektroskopi.

Andra, tredje och fjärde terminen
Under andra och tredje terminen kommer du att läsa olika kurser inom organisk kemi, t.ex., fysikalisk-organisk kemi och även mer avancerade metoder i organisk syntes. Den laborativa träningen är individuell och ett viktigt mål är att du skall bli självständig både vid planeringen av ditt arbete och i det praktiska syntesarbetet. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 alternativt 45 hp.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

I kurserna varvas teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt, där även analys och tolkning av resultaten är en viktig del.

Som kemistudent vid Uppsala universitet får du också systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden, både inom Sverige och internationellt.

Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Kemisektionen vid Uppsala universitet har ett stort antal utbyten med andra universitet i Europa och du kan välja att tillbringa en del av din utbildning som utbytesstudent.

Karriär

Med en masterexamen i kemi från Uppsala universitet har du många möjligheter att forma en spännande framtida karriär inom näringsliv, offentlig sektor, eget företagande eller inom den akademiska världen.

Du får kunskaper och färdigheter för att utföra speciella och avancerade arbetsuppgifter inom ditt område samtidigt som du blir kvalificerad för jobb inom många andra områden där problemlösning, abstrakt tänkande och analysförmåga behövs.

Arbetsmarknaden för kemister utexaminerade från Uppsala universitet har i undersökningar visat sig vara mycket god med 97 % i arbete eller studerande/doktorand bland de som har tagit master/magisterexamen de senaste tio åren.

Kemiska frågeställningar finns inom de flesta sektorer och med en specialisering  inom organisk kemi kommer du att ha en relevant bakgrund för att inneha nyckelpositioner i arbetet med att möta framtida utmaningar inom, t.ex., miljövänlig, effektiv och hållbar produktion av icke-toxiska produkter och andra nya vägar för grön kemi, att hitta nya molekyler för diagnostiska tester, avancerade material och design av nya läkemedel. 
 
Arbets­uppgifterna varierar och kan till exempel vara:

  • forskning och utveckling
  • säkerhetsansvar och juridiska frågor
  • patentering av uppfinningar
  • marknadsföring och försäljning
  • övergripande arbete med miljö och hållbarhetsfrågor

Behörighet och anmälan

Organisk kemi

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1366 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp inom området kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr