Paleobiologi - Masterprogram i geovetenskap 2019/2020

Bild för Paleobiologi - Masterprogram i geovetenskap 2019/2020
Anmälan

Är du intresserad av hur livet på jorden såg ut miljarder år sedan? Vill du förstå hur livet har påverkats av jordens kemiska och fysikaliska förändringar? Och hur har klimatet och miljön förändrats över tid? På inriktningen Paleobiologi på masterprogrammet i geovetenskap får du undersöka fossila livsformer och återskapa och förstå de evolutionära förändringar som skett genom jordens historia.

Uppsala universitet har en av Europas mest heltäckande forskningsinstitutioner inom geovetenskaper. Forskning spänner från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och hav bildas. Från tiden för jordens födelse fram till idag.
 
Institutionens aktuella forskning inom paleobiologi reflekteras i utbildningen. Vi försöker dels förstå hur livet har utvecklats under miljontals år och hur det anpassat sig till ständiga förändringar i miljö och klimat. Vi gör detta genom att kombinera traditionella studier av fossil med moderna biologiska metoder. Forskningen innefattar djurens utveckling i samband med större biologiska händelser, framförallt vad som hände under den så kallade kambriska explosionen. Men även hur olika typer av mikroorganismer har utvecklats och förändrats i förhållande till klimat och klimatförändringar över en period som sträcker sig från nutid tills för över en miljard år sedan.

Om programmet

Inriktningen paleobiologi fokuserar på livets utveckling, med kurser som spänner från paleobiologiska principer till evolutionen av komplexa ryggradsdjur. Paleobiologi är främst en forskningsinriktad specialisering, men det finns även karriärmöjligheter inom geologi och oljeindustri. Kurserna förbereder dig inför ett eller två examensarbeten motsvarande 30-60 högskolepoäng (hp) som kan göras vid universitetet, på ett företag eller en myndighet.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med geovetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Utbildningen inleds med kurser gemensamma för alla inriktningar. Den första kursen, Dynamiska geosystem - global förändring, ger möjlighet att utifrån aktuell forskning få en djupgående förståelse av hur olika geosystem fungerar och samspelar, samt hur de för ändras över tid. En kurs inom tillämpad GIS ger relevanta fallstudier för de olika inriktningarna och en kurs i presentation och publicering ger träning i presentationsteknik i form av muntliga och skriftliga rapporter. Olika typer av geovetenskapliga mätmetoder gås därefter igenom.
 
Specialiseringen inleds termin två med Paleobiologins grunder där man tittar på grundläggande teoretiska koncept som bevaring, fylogeni och evolution med inslag av laborationer och fältarbete. Evolution och utveckling är en avancerad kurs där biologi och paleontologi flätas samman i en kurs med mycket laborationer. Genomiska, utvecklingsbiologiska, morfologiska och paleontologiska data används för att belysa släktskap och makroevolutionära frågeställningar.
 
Termin tre inleds med en kurs som behandlar olika nyckelhändelser i livets tidiga utveckling. Kursen fokuserar på mikrofossilgrupper. En exkursion ger utbildning i fältbaserad, praktisk paleobiologi. Terminen avslutas med en projektbaserad kurs med fokus på de stora ryggradsdjuren. Ursprunget till viktiga morfologiska strukturer och deras funktion studeras för att förstå makroevolutionära processer. Programmet avslutas med ett examensarbete i form av ett självständigt projekt.
 
Sammantaget ger kurserna dig en god förberedelse inför examensarbete, yrkesverksamhet eller forskarutbildning.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

Lärarna på masterprogrammet i geovetenskap är experter inom sina respektive områden och de ger dig den senaste forskningen i en öppen och kreativ miljö. I undervisningen blandas teori och praktik, med aktivt lärande som en viktig komponent. Du får ge muntliga presentationer, lära dig att tänka kritiskt och jobba i grupp. Exkursioner och fältarbete ingår i vissa kurser.

Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för sitt eget lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom dialog mellan lärare och studenter.

Examinationer inkluderar generellt skriftliga tentor, kompletterade med seminarier, projektarbeten, laborations-, och fältrapporter.

Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa en del av utbildningen vid ett utländskt un­iversitet. Utbytesprogram finns både inom institu­t­ionen och via Uppsala universitets c­entrala avtal. Oavsett vilken utbytesform du väljer får du råd och hjälp av vår internationella koordinator vid institutionen.

Karriär

Utbildningen ger goda möjligheter för en forskarutbildning med påföljande forskarkarriär men ger tillräckligt med övergripande kunskap för att fylla samhällets behov av kvalificerade geovetare.

Behovet av geovetare ökar på arbetsmarknaden främst inom miljö- och naturresurserområdena vilka växer kraftigt, både nationellt och internationellt.
 
Alumner från paleobiologiprogrammet arbetar i dag till stor del inom akademin över hela världen, till exempel på Cyient, Uppsala universitet, Museum für Naturkunde, Berlin, som forskningsassistenter, doktorander och analytiker.

Behörighet och anmälan

Paleobiologi

120 högskolepoäng

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1262 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp geovetenskap alternativt 90 hp biologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr