Utbildning

Masterprogram i läkemedelsanvändning 2018/2019

Bild för Masterprogram i läkemedelsanvändning 2018/2019
Anmälan

Läkemedelsanvändningen i samhället är långt ifrån optimal. Det gäller förskrivning av läkemedel och hur de används av patienten. För att förbättra användningen av läkemedel behövs personer med djupa kunskaper i läkemedelsanvändning på individ- och samhällsnivå. Masterprogrammet i läkemedelsanvändning ger dig kunskaperna för att på en rad olika arbetsplatser kunna arbeta med förbättring av läkemedelsanvändningen.

Om programmet

Masterprogrammet i läkemedelsanvändning sträcker sig över två år och ger dig en fördjupad kunskap om läkemedlens funktion, användning och säkerhet. Andra prioriterade områden är läkemedels­information, läkemedelsrådgivning och läkemedelsutvärdering.

Utveckling och prövning av nya läke­medel sker enligt strikta regler för att få så säkra läkemedel som möjligt, men den slutliga effekten av läkemedlet är beroende av hur det används.

Om patienten använder sitt läkemedel felaktigt, till exempel i fel dos, eller tillsammans med andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller livsmedel kan effekten utebli, bli otillräcklig eller oönskad. Därför är kunskaper om läkemedels­användning så viktiga och information och rådgivning behövs till såväl vård­personal och farmaceuter som patienter.

Examen

Programmet leder till en farmacie master­examen (Master of Pharmaceutical Science, 120 credits) med läkemedels­användning som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en farmacie magisterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 60 credits).

Upplägg

Studierna inleds med en obligatorisk introduktionskurs om 7,5 högskole­poäng (hp) som ska ge en fördjupad kuskap om olika faktorer som inverkar på läkemedels­användningen och en inblick i vad programmet fortsättningsvis kommer att innehålla. Därpå följer ytterligare teoretisk fördjupning i tre terminer. Under den fjärde terminen genomförs ett självständigt fördjupningsprojekt/examensarbete om 30 hp.

Kurser inom programmet

Termin 1-3
Obligatorisk inledande kurs:
Läkemedelsanvändning, 7,5 hp

Urval av valbara kurser:
Akuta förgiftningar och klinisk toxikologi, 7,5 hp
Cell- och tumörbiologi, 7,5 hp
Fördjupad farmakoterapi, 7,5 hp
Global farmaci, 7,5 hp
Klinikorienterad farmaci, 7,5 hp
Läkemedel – kvalitetssäkring och regulatoriska krav, 7,5 hp
Läkemedel och äldre, 7,5 hp
Läkemedelsmissbruk och beroendelära, 7,5 hp
Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans 7,5 hp
Läkemedel vid graviditet och amning, 7,5 hp
Molekylära mekanismer för enzymatisk aktivering, 7,5 hp
Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans 7,5 hp
Utvärdering av läkemedelsanvändning, 7,5 hp
Veterinärfarmakologi, 7,5 hp
Även andra kurser kan ingå.

Termin 4
Fördjupningsprojekt omfattande 30 hp, där chans ges till fördjupning inom något område inom läkemedelsanvändning. Projektet ska utföras under en sammanhängande period.

Om undervisningen

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och grupp­övningar. Vissa kurser har inslag av eller ges helt med problembaserat lärande (PBL) som undervisningsform. Dessa kurser består till stor del av fallstudier och problemlösning.

Kurserna ges generellt på heltid och dagtid i Uppsala. Vissa av de valbara kurserna ges på deltid och/eller distans. Det finns även några nätbaserade kurser.

En del moment under utbildningen är obligatoriska, till exempel kursstarter och de delar som särskilt anges som obliga­toriska i respektive kursplan.

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter att åka utomlands, dels har farmaceutiska fakulteten utbytesavtal med flera europeiska universitet via Erasmus och Nordplus, dels finns universitetets utbud av generella avtal. Populära länder för farma­ceuter är Australien, Nederländerna, Storbritannien och USA. Som masterstudent är det även möjligt att göra examens­arbeten (magister- och masterprojekt) utomlands.

Fakultetens studievägledare hjälper dig gärna att välja kurser.

Karriär

De fördjupade kunskaper du får med dig från utbildningen kommer väl till nytta på många olika arbetsplatser för att bidra till en förbättrad och säkrare läkemedelsanvändning och gynna såväl enskilda patienter som samhället i stort. Kunskaper om läkemedelsanvändning behövs inom: apoteksväsendet, läkemedelsindustrin, vårdsektorn, myndigheter eller forskningsverksamhet.

Vilka kurser du ska läsa beror på vad du vill uppnå och var du ser dig själv i arbetslivet. Här är förslag på kurser du kan läsa utifrån olika karriärvägar:

Klinisk farmaci och läkemedelsutvärdering

 • Akuta förgiftningar och klinisk toxikologi
 • Fördjupad farmakoterapi
 • Klinikorienterad farmaci
 • Läkemedel och äldre
 • Utvärdering av läkemedelsanvändning
Fördjupad rådgivning på apotek
 • Fördjupad farmakoterapi
 • Global farmaci
 • Läkemedel och äldre
 • Läkemedel vid graviditet och amning
 • Läkemedelsmissbruk och beroendelära
 • Utvärdering av läkemedelsanvändning
 • Veterinärfarmakologi
 • Växtbaserade läkemedel
Läkemedels och kemikaliesäkerhet inom myndigheter och näringsliv
 • Akuta förgiftningar och klinisk toxikologi
 • Global farmaci
 • Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav
 • Läkemedelsmissbruk och beroendelära
 • Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans
 • Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans
 • Växtbaserade läkemedel
Biovetenskaplig forskning
 • Akuta förgiftningar och klinisk toxikologi
 • Global farmaci – särskilt som förberedande för fältarbete
 • Läkemedelsmissbruk och beroendelära
 • Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans
 • Molekylär farmakologi
 • Molekylära mekanismer för enzymatisk aktivering
 • Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans

Behörighet och anmälan

I samband med anmälan ska val av kurser till termin ett göras. Inledande kursen Läkemedelsanvändning 7,5 hp är obligatorisk, medan övriga kurser på terminen ska väljas. Här hittar du information om kursutbudet för perioderna B-D och anmälningsblankett.
Du skickar ditt kursval (om totalt 22,5 hp) till programsamordnare Emma Lundkvist, emma.lundvist@farmbio.uu.se.

Masterprogram i läkemedelsanvändning

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P3177 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Farmacie kandidatexamen/receptarieexamen om 180 hp med 90 hp i farmaceutisk biovetenskap (biokemi, farmakologi, fysiologi, toxikologi) eller farmaci (farmakoterapi, farmakokinetik, farmakognosi, farmakoepidemiologi) eller motsvarande förkunskaper som prövas individuellt.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Seriellt: 1. Receptarieexamen, 180 hp. 2. Farmacie kandidatexamen. 3. Övriga.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Farmaceutiska fakulteten

Uppsala biomedicinskt centrum BMC, Husarg. 3

Box 256, 751 05 UPPSALA

Samordnare Emma Lundkvist emma.lundkvist@farmbio.uu.se

Telefon: 018-471 49 16