Masterprogram i läkemedelsutveckling 2018/2019

Bild för Masterprogram i läkemedelsutveckling 2018/2019
Anmälan

Det ställs höga krav för att kunna arbeta med att utveckla nya läkemedel. Masterprogrammet i läkemedelsutveckling vid Uppsala universitet ger dig den fördjupning som behövs. På programmet studerar du läkemedelskemi, läkemedelsutveckling i biologiska system samt läkemedelsformulering och läkemedelstill­verkning. Alla kurser inom programmet har ett fokus på läkemedel.

Om programmet

Masterprogrammet i läkemedelsutveckling är ett tvåårigt program som ger dig en för­djupad kunskap i läke­medelsutveckling, från idé till registrerad produkt. Läkemedelsutveckling är en lång och komplicerad process som kräver kompetens inom flera olika områden. Programmet förbereder dig för att arbeta med läkemedelsutveckling i dess olika faser. Inom programmet finns tre rekommenderade inriktningar:

  • Läkemedelskemi
  • Läkemedelsutveckling i biologiska system
  • Läkemedelsformulering och tillverkning

Examen

Programmet leder till en farmacie master­examen (Master of Pharma­ceutical Science, 120 credits) med läkemedelsutveckling som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en farmacie magisterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 60 credits).

Upplägg

Programmet inleds med en obligatorisk introduktionskurs på 7,5 högskolepoäng (hp), som ger dig en helhetsbild av ett läkemedels utvecklingsprocess samt en inblick i vad programmet fortsättningsvis kommer att innehålla. Därpå följer de första tre terminerna en teo­retiska fördjupning. Den fjärde terminen består av ett självständigt fördjupningsprojekt/examensarbete om 30 hp.

Kurser inom programmet

Termin 1-3
Obligatorisk inledande kurs:
Läkemedelsutveckling, 7,5 hp

Valbara kurser inom de tre rekom­menderade inriktningarna:

Läkemedelskemi
Avancerad molekylmodellering med in­riktning mot läkemedelsdesign, 7,5 hp
Avancerad organisk kemi och läkemedelssyntes, 15 hp
Bioanalytisk kemi, 7,5 hp
Biologiskt aktiva naturprodukter i läke­medelsutveckling, 7,5 hp
Farmaceutisk bioinformatik, 7,5 hp
Läkemedelskemi 7,5 hp
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign, 7,5 hp
Läkemedelssyntes, 7,5 hp
Molecular Imaging – med fokus på PET, 7,5 hp
Tillämpad läkemedelsanalys, 7,5 hp

Läkemedelsutveckling i biologiska system
Bioanalytisk kemi, 7,5 hp
Biochemistry of gene regulation, 7,5 hp
Farmaceutisk bioinformatik, 7,5 hp
Farmakokinetik, 7,5 hp
Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik, 7,5 hp
Läkemedel - kvalitetssäkring och regu­latoriska krav, 7,5 hp
Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans 7,5 hp
Modeller för biologiska system, 7,5 hp
Molecular Imaging – med fokus på PET, 7,5 hp
Molekylär biofarmaci, 7,5 hp
Molekylära mekanismer för enzymatisk aktivering, 7,5 hp
Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans 7,5 hp

Läkemedelsformulering och tillverkning
Extemporetillverkning av läkemedel, 15 hp
Galenisk och fysikalisk farmaci 10,5 hp
Läkemedel – kvalitetssäkring och regula­toriska krav, 7,5 hp
Läkemedelsformulering, 7,5 hp
Modeller för biologiska system, 7,5 hp
Molekylär biofarmaci, 7,5 hp

Termin 4
Fördjupningsprojekt omfattande 30 hp, där chans ges till fördjupning inom läkemedelskemi, läkemedelsutveckling i biologiska system eller i läkemedelsformulering och läkemedelstillverkning. Projektet ska utföras under en sammanhängande period.

Om undervisningen

Undervisningen omfattas av föreläsningar, laborationer och gruppundervisning. Vissa kurser har inslag av eller kan ges helt med problembaserat lärande (PBL) som undervisningsform. Dessa kurser består bland annat av fallstudier och problemlösning.

I de flesta fall ges kurserna på heltid, dagtid i Uppsala. Vissa av de valbara kurserna ges på deltid och/eller distans. Det finns även några nätbaserade kurser. Obli­gatoriska moment: kursstarter och de moment som särskilt anges som obligatoriska i respektive kursplan. Vissa kurser kan komma att ges helt eller delvis på engelska.

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter att åka utomlands, dels har farmaceutiska fakulteten avtal med flera europeiska universitet via Erasmus och Nordplus, dels finns universitetets utbud av generella avtal. Populära länder för farma­ceuter är Australien, Nederländerna, Storbritannien och USA. Som masterstudent är det även möjligt att göra examensarbeten (magister- och masterprojekt) utomlands.

Fakultetens studievägledare hjälper dig gärna att välja kurser.

Karriär

Masterprogrammet i läkemedels­utveckling ger dig fördjupade kun­skaper kring läkemedelsutveckling samt de färdig­heter som fordras för att du ska kunna arbeta med utveckling av nya läkemedel på ett flertal arbetsplatser, såsom:

  • läkemedelsindustri,
  • bioteknikföretag,
  • myndigheter eller
  • universitet och högskolor.

Behörighet och anmälan

I samband med anmälan ska val av kurser till termin ett göras. Inledande kursen Läkemedelsutveckling 7,5 hp är obligatorisk, medan övriga kurser på terminen ska väljas. Här hittar du information om kursutbud för perioderna B-D och anmälningsblankett.
Du skickar ditt kursval (om totalt 22,5 hp) till programsamordnare Emma Lundkvist, emma.lundvist@farmbio.uu.se.

Masterprogram i läkemedelsutveckling

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P3176 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Farmacie kandidatexamen/receptarieexamen om 180 hp med kurser i läkemedelskemi, galenisk farmaci och farmakokinetik. För studenter som saknar dessa kurser ges möjlighet att läsa dem inom masterprogrammet.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Seriellt: 1. Farmacie kandidatexamen eller receptarieexamen. 2. Övriga.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr