Utbildning

Byggnadsantikvarieprogrammet 2017/2018

Bild för Byggnadsantikvarieprogrammet 2017/2018
  • 180 hp
  • Gotland
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan
Anmälan

Är du intresserad av äldre byggnader? Då är detta programmet intressant för dig! På Byggnadsantikvarieprogrammet får du kunskap om hur vårt byggda kulturarv kan vårdas och brukas på ett långsiktigt hållbart sätt med respekt för dess kulturhistoriska värden. Programmets material- och teknikkurser är unika och finns bara vid Uppsala universitet Campus Gotland i Visby.

Om programmet

Byggnadsantikvarieprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med byggnader och byggda miljöer och fördjupa dig i den historia som de representerar. Genom studier på programmet får du kunskap om hur vårt byggda kulturarv kan vårdas och brukas på ett hållbart sätt med respekt för kulturhistoriska värden och bebyggelsens tradition och historia. Du får också förståelse för varför och hur tidigare restaureringar har gjorts samt hur vi i dag förhåller oss till de kulturhistoriskt intressanta miljöerna.
 
Studierna inom programmet ger dig möjlighet att ta ut en kandidatexamen i kulturvård. Under din studietid kan du välja olika grad av fördjupning och specialisering inom kulturvård men även möjlighet till breddning med samhällsgeografi, arkeologi, ekologi, konstvetenskap mm. Programmet erbjuder variation i undervisning med inslag av studiebesök och övningar. I vissa kurser ingår exkursioner, inom Norden, Östersjöområdet eller Europa. Det internationella perspektivet är en viktig del av förståelsen för det nationella.
 
Målet med Byggnadsantikvarieprogrammet är att du ska kunna arbeta med till exempel bevarande-, kvalitets-, urvals- och tillståndsfrågor vid myndigheter, länsstyrelser, kommuner, museer och liknande, i eget företag eller som anställd på den privata marknaden, till exempel som konsult.

Examen

Byggnadsantikvarieprogrammet leder till en filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård.
 

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Sanna
Utbildning: Byggnadsantikvarieprogrammet

Varför började du studera till byggnadsantikvarie?
Jag har alltid gillat hus och historia och funderade ett tag på att jobba med nya hus, som arkitekt eller ingenjör, men insåg efter ett tag att jag gillar det som redan är byggt. Jag tycker om de äldre byggnaderna, hur de är utformade, deras material och alla historier som hänger ihop med människorna som har levt och bott i dem. Det är inte bara husen som är intressanta såklart utan också brukarnas och miljöernas historia. Utbildningen hittade jag via antagning.se när jag letade efter utbildningar som handlade om byggnader och då var det byggnadsantikvarieprogrammet som kom upp och verkade spännande.

Vad skulle du säga är unikt för Byggnadsantikvarieprogrammet?
Jag tycker att det unika är att vi som studenter får en presentation av många olika sätt att undersöka byggnader på som både är teoretiska och praktiska. Jag uppskattar mycket de praktiska inslagen som till exempel timring och uppmätning. Vi får många kontakter med personer som arbetar utanför universitetet som kommer hit som gästlärare och handledare, de har alla ett brinnande intresse för sina områden vilket jag som student uppskattar. Jag tycker också att jag har inflytande över min egen utbildning genom att kunna välja kurser som ger mig min speciella inriktning och även möjlighet att studera utomlands.

Hur är det att bo och leva på Gotland?
Även om Gotland ligger lite avskilt finns det så mycket som gör det värt att bo och plugga här. Det finns så många fantastiska platser som erbjuder både natur och kultur. Det är förvisso ganska lugnt om man jämför med en stor stad men det gör det också möjligt att fokusera på studierna på ett annat sätt. Det är mycket vad man själv gör det till! Vi som pluggar här kommer nästan alla från andra platser vilket gör att sammanhållningen är bra bland oss studenter. Vi ses och gör saker ihop på fritiden.

Vad skulle du vilja jobba med efter dina studier?
Jag vill jobba med olika projekt inom kulturvård, alltifrån restaurering av byggnader till kulturmiljövård. Jag är öppen för allt och vill gärna prova mig fram men framförallt vill jag helst skaffa ett jobb där jag får både jobba praktiskt och teoretiskt. Jag hoppas också att jag får ett omväxlande jobb där jag träffar människor från många olika yrkesgrupper. Jag har ju några områden som ligger närmare hjärtat som till exempel den folkliga byggnads- och hantverkstraditionen.

Har du något råd till den som funderar på att börja läsa Byggnadsantikvarieprogrammet?
Ja, fundera över vad du vill få ut av din utbildning och ta reda på hur du själv kan påverka dina studier så att du kommer dit du vill. Några kurser är möjliga att byta ut, prata med dina lärare om det. Var inte heller rädd för att tala med de gästföreläsare som är yrkesverksamma inom olika fält. De kan vara viktiga kontakter både under utbildningen när du ska göra olika projektarbeten med mera, men även viktiga för ditt framtida yrkesliv.

Våren 2017

Prenumerera på nyhetsbrev

Upplägg

Programmet ges på Campus Gotland i Visby och de flesta kurser läses på helfart. Kursernas längd varierar från fem veckor, 7,5 högskolepoäng (hp) till en termin, 30 hp. Första året inleds med orienteringskurser som senare byggs på och fördjupas under kommande terminer.

Redan under det första året stiftar du bekantskap med det mångdisciplinära som kännetecknar kulturvård, i och med att kurserna spänner över samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt, konstvetenskapligt och humanistiskt perspektiv.

Det internationella perspektivet är en viktig del av förståelsen för det nationella. Sammantaget erbjuder programmet dig en kärna av kunskap inom kulturvård där du kan välja olika grad av fördjupning och specialisering mot till exempel byggnadskonstruktioner och byggnadsvetenskap. En termin är reserverad för kurser inom ett biområde, om du inte redan har läst vid en annan högskola eller i ett annat område.

Du kan även välja internationella studier eller verksamhetsförlagd utbildning (praktik) inom ramen för programmet. Praktik i Sverige eller utomlands kan också öppna upp för relevanta frågeställningar inför det slutliga examensarbetet. Dessutom kan du som student skapa viktiga kontakter och få erfarenheter i arbetslivet under praktikperioden.

Programmet avslutas med ett större självständigt arbete – i form av en traditionell kandidatuppsats – i vilken du knyter ihop kunskaper från tidigare kurser med andra erfarenheter genom att undersöka en relevant aspekt av kulturvård. Examensarbetet blir ditt bidrag till utveckling av ny kunskap inom kulturvård.

År 1
Den första terminen på Byggnadsantikvarieprogrammet läses tillsammans med Föremålsantikvarieprogrammet på Uppsala universitet Campus Gotland och inleds med kurser om kulturvårdens fält, dess aktörer i samtidens kulturvård, kulturvårdens framväxt och historia. Du kommer också stifta bekantskap med ämnet konserveringsvetenskap. Terminen startar alltså i humanistiskt-samhällsvetenskapligt perspektiv på kulturvård och slutar med naturvetenskapligt-tekniskt perspektiv. Vårterminen ägnas åt programspecifika kurser om byggnadsdokumentation, bebyggelsehistoria, och byggnadstekniker i sten och trä.

År 2
Året inleds med en terminslång kurs om byggnadsvetenskap som ställer traditionella byggnadsmaterial, byggnadsfysik och färg med den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden som utgångspunkt, och innebär både komplement till och fördjupning av konserveringsvetenskapen från första året. Kursen är speciellt utformad för att ge naturvetenskapliga baskunskaper som är tillämpliga för kulturvård. Vissa moment är gemensamma med Föremålsantikvarieprogrammet som ges på Uppsala universitet Campus Gotland.

Vårterminen är gemensam för alla som läser kulturvårdsprogram på grundnivå på Campus Gotland och har fokus på samhällsrelevansen, lagar, regler, processer och ideologiska modeller som möjliggör, styr eller på annat sätt påverkar aktörer inom kulturvårdens fält. Här sätts även de svenska förhållandena in i ett större internationellt perspektiv. I denna termin ingår även en kortare projektkurs där du själv gör en vetenskaplig undersökning och författar en vetenskaplig text.

År 3
Höstterminen är reserverad för kurser inom ett biområde vid Uppsala universitet, annat svenskt lärosäte eller utomlands. För dig som redan har tillräckligt antal högskolepoäng för biområde finns möjlighet att välja kurs i tillämpad kulturvård och med så kallad verksamhetsförlagd utbildning (praktik) under halva terminen, antingen under första eller andra delen av hösten. Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet har ett stort kontaktnät inom universitet, i Sverige och utomlands och kan vid behov förmedla värdefulla kontakter till verksamheter och arbetsplatser med intresse och kunskaper att handleda studenter.

Om undervisningen

Undervisningens bas är föreläsningar, seminarier och självstudier med betydande inslag av tillämpade moment, övningar och laborationer. Därför är utbildningen är campusbaserad. Du som student behöver vara på plats på Campus Gotland i Visby för att genomföra övningar och laborationer och ibland sker examinationen enbart genom att du är närvarande och aktivt deltar. Detta är något som den som studerat vid ett annat lärosäte lägger märke till och som för många framstår som annorlunda. 

Vår grundläggande pedagogiska idé är att kombinera teori och praktik. Dagen kan exempelvis inledas med föreläsning och avslutas med laborationer. Andra dagar förläggs utbildningen till platser utanför campus och då ges möjligheter att se och undersöka saker på riktigt och inte bara se bilder av dem i kurslitteraturen. Konstvetenskapliga institutionen på Campus Gotland har ett stort lokalt kontaktnät som innebär att du får tillträde till museimagasin, kyrkliga samlingar, kulturmärkta byggnader, universitetets egna museer och andra spännande miljöer som normalt inte är öppna för besök.

Genom projektarbeten med verkliga objekt får du större insikt i tekniskt-praktiska aspekter och antikvariska processer. Genom övningar och laborationer får du fördjupad kunskap om hantverk, material och teknik. Undervisningsformerna varierar beroende på kurs. I vissa kurser ingår exkursioner, inom Norden, Östersjöområdet eller Europa. I samband med tentamina och examinerande inlämningsuppgifter, uppmuntras du att söka upp material som finns i offentliga arkiv och bibliotek, men även i övrigt runt omkring i samhället. 

Under hela studietiden läser, tänker och skriver du. Syftet är att du ska utveckla dina färdigheter till att förstå olika slags texter, kunna förhålla dig kritiskt till texternas innehåll, budskap och form, kunna genomskåda retorik och propaganda liksom författa egna texter som blir läsvärda, meningsfulla och begripliga för den tänkta mottagaren. Seminarierna bidrar även till de övergripande målen för programmet – genom förbereda samtal är det lättare att till exempel få syn på dina egna ståndpunkter eller fördomar och dialog brukar vara ett bra sätt att pröva olika argument för och emot.

Studera utomlands

För dig som väljer att studera vid programmet finns möjlighet till internationellt utbyte både i form av av studier vid andra lärosäten och praktik i företag och organisationer.

Karriär

Idag finns våra tidigare studenter vid Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna och kommunerna. Några arbetar vid Svenska kyrkan med frågor som rör bevarandet av det befintliga kyrkobestådet. Museer och konsthallar är också viktiga arbetsgivare, precis som auktionsverk. En klar majoritet av våra studenter återfinns dock vid konsultföretag eller är egna företagare inom kulturvårdsområdet. Bra kontakter inom yrkesområdet är många gånger en bidragande faktor för att komma in på arbetsmarknaden. I  utbildningen får du möjlighet att skapa dessa kontakter och träffa kommande arbetsgivare. Efter programmet finns också möjlighet att fortsätta studierna på avancerad nivå med exempelvis Masterprogram i humaniora, inriktningen Kulturarv och hållbarhet.

Behörighet och anmälan

Observera att det finns platser kvar på Byggnadsantikvarieprogrammet som startar hösten 2017. Den 14 juli öppnar sen anmälan på www.antagning.se. Om du inte hann söka i tid eller funderar på att läsa till hösten men inte riktigt bestämt dig än, så finns det chans att söka då! Sen anmälan är möjlig att göra fram till programstart vecka 35.

Byggnadsantikvarieprogrammet

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5045 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/15)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Kontakt och mer info

Konstvetenskapliga institutionen - kulturvård, Campus Gotland

Cramérgatan 3, Visby

Campus Gotland, Uppsala universitet, 621 67 Visby

Telefon: 0498-10 82 00

Studieadministratör Carina Dahlström carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 82 34, 018-471 82 34

Petra Eriksson petra.eriksson@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 82 34

Anna Karlström anna.karlstrom@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 29