Masterprogram i global miljöhistoria 2019/2020

Bild för Masterprogram i global miljöhistoria 2019/2020
Anmälan

Forskarvärlden menar att mänskligheten och naturen står inför enorma utmaningar under detta århundrade. Tvärvetenskaplig forskning är nödvändig för att förstå förhållandet mellan mänskliga samhällen och deras miljö. Masterprogrammet i global miljöhistoria erbjuder möjligheten för sådana studier.

I dag, då frågor om biologisk mångfald, energianvändning, hållbar utveckling och social rättvisa är avgörande för mänsklig­hetens överlevnad, är miljöhistoria ett aktuellt och viktigt ämne. Master­programmet i global miljöhistoria avser att ge dig avancerade teoretiska och empiriska kunskaper i samhälls­vetenskaplig och humanistisk analys av relationer mellan människa och natur.

Masterprogrammet i global miljö­historia ges i samarbete mellan fyra institu­tioner och ett centrum inom Uppsala universitet, samt en institution vid Sveriges lantbruks­universitet (SLU): institutionen för arkeologi och antik historia, konstvetenskapliga institu­tionen, ekonomisk-historiska institutionen, institutionen för kulturgeografi, Uppsala centrum för hållbar utveckling (CSD Uppsala)/Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS), samt institutionen för stad och land vid SLU.

Om programmet

Miljöhistoria är ett tvärvetenskapligt ämne där den komplexa rela­tionen mellan människa och natur över tid och rum står i centrum. På masterprogrammet i global miljöhistoria ligger fokus på historiska förändringar, händelser, debatter och ana­lytiska perspektiv på denna relation. Inom ämnet miljöhistoria finns också ambitionen att genom analys av det förflutna tolka, förklara och debattera samtidsfrågor.

På programmet får du del av universitet­ets vetenskapligt breda kompetens inom detta forskningsfält med lärare som är specialiserade inom aspekter av afrikansk, europeisk, asiatisk och amerikansk miljö­historia. Programmet ger en översikt över långa historiska skeenden av samspelet mellan mänskliga samhällen och naturgivna förhållanden, och djupare insikt i olika aspekter av hur relationen mellan människa-natur har förändrats under framväxten av moderna staters globala maktrelationer. Du får själv­ständigt och kritiskt identifiera och analys­era centrala frågor och debatter inom global miljö­historia och relatera dessa till dags­aktuella problem. Programmet avslutas med en fördjupande uppsats som handleds av lärare och forskare från ämnena arkeologi, historia, konstvetenskap, kulturgeografi, ekonomisk historia, utvecklings­studier och hållbar utvecklingsstudier.

Programmet inleds med en ämnesövergripande introduktionstermin. Det mångvetenskapliga utbudet av kurser ger dig som student goda möjligheter att skräddarsy utbildningen inom ett specifikt område utan att förlora den bredd som ämnet miljöhistoria förutsätter.

Programmet ger en god grund till vidare forskarstudier liksom också goda förutsättningar att kunna konkurrera på en arbetsmarknad som i ökande grad efterfrågar en bred och ämnesöver­skridande kompetens av samhällsanalys inom miljö­området.

Du som student erhåller en master­examen i global miljöhistoria samtidigt som du har en tydlig förankring i något av de samarbetande institutionernas ämnen. Inom programmet ges du möjlighet att få del av undervisning vid andra universitet genom de internationella utbytesprogram och forskarnätverk som finns etablerade vid de respektive institu­tionerna, och du kan delta i fältarbete utomlands. Programmet är speciellt lämpat för dig som vill bedriva tvär­vetenskaplig forskning eller söker framtida yrken där kunskap om miljöanalys och analys av människans inverkan på miljön och de förutsättningar som natur­en ger för mänskliga sam­hällen är viktiga. Programmet ger också en god grund för fortsatt forskarutbildning inom miljö­historiskt relaterade ämnen och kring komplexa frågeställningar som k­räver kunskap inom flera discipliner.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med global miljöhistoria som huvudområde.

Upplägg

Kurser inom programmet

Programmet syftar till att förmedla metodiska och analytiska färdigheter som är nödvändiga för att självständigt och kritiskt kunna genomföra studier inom ämnesområdet global miljöhistoria i fortsatta forskningsstudier eller inom yrkesverksamhet.

Studenterna på detta masterprogram har olika bakgrund och erfarenheter, därför ägnas den första terminen åt en introduktion till ämnet global miljöhistoria genom fyra obligatoriska kurser om 7,5 högskolepoäng (hp) vardera:

  • Historical Ecology
  • The Process of Research: Theories and Methods
  • Modern Natures: Conflicts and Transformations
  • Changing Perceptions of Humans and Nature
Under termin två och tre följer ­studenterna en obligatorisk kurs ­motsvarande 7,5 hp,
Current Themes and Debates in ­Global Environmental History, där föreläsningar varvas med examinerande uppgifter och egna presenta­tioner.

Under dessa två terminer specialiserar sig studenterna inom valbara kurser à 7,5 hp och ges även möjlighet att delta i fältarbete och kurser vid utländska universitet eller att göra praktik.

Senast under termin tre påbörjas examensarbetet. Under termin fyra ligger tyngdpunkten på masteruppsatsen och du kan skriva uppsats motsvarande antingen 45 eller 60 hp.

Om undervisningen

Utbildningen är tvärvetenskaplig och dina kurskamrater har ofta andra er­farenheter och annan bakgrund än du själv har. Denna fördel kommer speciellt till uttryck i seminarier och diskussions­grupper.

Undervisningen, som ges i Uppsala, sker på engelska och består av föreläsningar, seminarier, diskussionsgrupper och självständigt arbete. Som student kan du få möjlighet att arrangera och leda ­seminarier.

Kurser ges som regel på halvfart och du studerar två kurser parallellt. Obliga­toriska läskurser i programmet motsvarar 37,5 hp. För resterande läskurser finns ett stort utbud av valbara kurser.

I examensarbetet har du möjlighet att välja mellan att skriva en 45 hp eller 60 hp masteruppsats. Denna ex­amineras på institutionen för arkeologi och historia och handleds av lärare med relevant specialistkompetens vid någon av de samarbetande institutionerna för arkeologi, historia, konstvetenskap, kulturgeografi, ekonomisk historia, utvecklingsstudier eller vid Centrum för hållbar utveckling.

Programkoordinatorn ansvarar för att tillsammans med dig som student upprätta en individuell studieplan vid utbildningens början.

Studera utomlands

Masterprogrammet i global miljöhistoria ger dig också möjlighet att få del av undervisning vid andra universitet genom de utbytesprogram och forskarnätverk som finns etablerade vid samarbetande institutioner utomlands. Det finns också möjlighet att praktisera på fältarbeten utomlands.

Karriär

Utbildningen ger dig en examen i global miljöhistoria samtidigt som du får en tydlig disciplinär förankring i något av de samarbetande institutionernas ämnen. Programmet är speciellt lämpat för dig som söker framtida yrken där kunskap om miljöanalys och analys av människans inverkan på miljön och de förutsättningar som naturen ger för mänskliga samhällen är viktiga. Detta innefattar till exempel arbete inom statlig förvaltning, näringsliv med miljöinriktning eller miljörelevans eller icke-statliga och internationella organisationer där miljöfrågor är centrala. Programmet ger också en god grund för fortsatt forskarutbildning inom miljö­historiskt relaterade ämnen och kring breda tvärvetenskapliga frågeställningar.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i global miljöhistoria

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5004 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med ett ämne inom historisk-filosofisk, samhällsvetenskaplig eller teknisk-naturvetenskaplig fakultet som huvudområde.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr