Utbildning

Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord 2017/2018

Bild för Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord 2017/2018
Anmälan

Förintelse- och folkmordsstudier är ett växande forskningsområde med stark internationell anknytning. Ämnet rör våldsamma händelser som ofta skett i samband med stora ekonomiska, sociala och politiska kriser. Masterprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förmågan att kunna förstå och analysera olika folkmord i dess historiska och kultur­ella sammanhang.

Om programmet

På masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord kommer du att lära dig angreppssätt och metoder från flera olika discipliner. Du får också genomföra fallstudier av olika konkreta fall av folkmord och massivt våld. Behov att förstå och bedöma dynamiken och komplexiteten i dessa processer finns inom olika FN-organ, internationella icke-statliga organisationer och EU:s förvaltning. Även svenska myndigheter som Försvarsmakten, SIDA och Forum för levande historia är exempel på potentiella arbetsgivare. Dessutom ger masterutbildningen behörig­het att söka vidare till utbildning på forskarnivå inom ditt eget huvudområde.

Masterprogrammet i studier kring ­För­intelsen och folkmord vid Uppsala universitet har en tvär­vetenskaplig karaktär och berör ämnes­områden som:

 • rättsvetenskap
 • statsvetenskap
 • freds- och konfliktforskning
 • historia
 • sociologi
 • kultur- och socialantropologi
 • idéhistoria
 • filosofi
 • psykologi
Förintelsen har en central plats inom ramen för utbildningen, men du kommer även att få djupgående kunskaper om massvåld/folkmord såväl i skilda länder som i olika historiska, kulturella och politiska kontexter.

Examen

Programmet leder till en filosofie master­examen (Master of Arts, 120 credits) med Förintelse- och folkmordsstudier som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Upplägg

Du skriver en master­uppsats på 45 högskole­poäng (hp). Uppsatsen är på 15 hp om du väljer att ta ut magister­examen efter ett år. Från första terminen har du möjlighet att kombinera utbildningen med metod­kurser och andra kurser i olika ämnen.

Termin 1
Under första terminen ingår obligatoriska kurser om Förintelsens historia och olika fall av folkmord i tvärvetenskapliga perspektiv.

Fallstudier inkluderar förutom ­För­intelsen, händelserna i till exempel Armenien, ­Kambodja, Rwanda och Bosnien och Hercegovina, samt även utbrott av folkmord och annat systematiskt massvåld i Latin- och Nordamerika, Afrika och Asien. Du kommer också att få gedigna kunskaper om de historiska, kulturella och politiska processer och kontexter inom vilka massvåldet har utövats, ­däribland fascism, kolonialism och ­kommunism.

Termin 2
Den andra terminen börjar med tre obligatoriska kurser, som analyserar våldet utifrån samhälleliga, psykologiska och sociologiska perspektiv. Därefter har du möjlighet att välja bland en rad valfria kurser med fokus på minneskultur, pedagogik och försoningsprocesser.

Du kan även välja andra valfria kurser inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området som ges vid institutioner som vi samarbetar med.

Termin 3
Tredje terminen väljer du vilken metodo­logisk inriktning ditt examensarbete kommer att ha, går en metodologisk kurs och påbörjar skrivarbetet.

Termin 4
Fjärde terminen skriver du ditt examensarbete och examineras vid terminens slut.

Kurser inom programmet

Termin 1
Genocide and Mass Violence I
Genocide and Mass Violence II
The Holocaust in European History
The Holocaust in European ­Historiography

Termin 2
Theoretical Approaches to Genocide and Mass Violence
The Psychology of Violence
The Social Mechanism of Violence
The Legacies of the Holocaust on the Development of
Democracy in EU ­(valbar)

Termin 3
Transitional Justice: Reconciliation, Retribution and Co-existence (valbar)
Teaching the Holocaust and other genocides (valbar)
Internship (valbar)
Masteruppsats

Termin 4
Masteruppsats

Om undervisningen

Undervisning sker i Uppsala i form av föreläsningar, seminarier och självständigt grupparbete. Handledning ges individ­uellt och i grupp. All undervisning sker på engelska. Samtliga lärare är väl merit­erade forskare som har publicerat sina resultat i internatio­nella tidskrifter och på välrenommerade utländska förlag, vilket borgar för en under­visning som direkt ansluter till den senaste forskningen på respektive område.

Aktivt deltagande i alla moment är obliga­toriskt. Du har rätt till handledning bara under den reguljära utbildnings­perioden. Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, författande av PM och andra mindre skriftliga och muntliga redogörelser samt genom examens­arbetet och dess ventilering.

Det ingår också att leda diskussionen vid någon annans ventilering. Betyg ges för varje delkurs samt för hela programmet med betygen Väl godkänt, Godkänt och Underkänt.

Karriär

Programmet har nära koppling till ­aktuell internationell forskning inom ämnes­området, vilket kommer att ge dig en gedigen grund att stå på både om du väljer forskarbanan eller annan yrkes­karriär. Exem­pel på arbetsplatser där ut­­bildningen kan ge karriärmöjligheter är:

 • olika FN-organ
 • EU-förvaltningen
 • internationella icke-statliga organisationer som Human Rights Watch eller IDEA
 • svenska organisationer och myndig­heter som UD, Försvarsmakten, SIDA, museer samt andra institut för folkbildning som till exempel Forum för levande historia.
För dig som väljer forskarbanan ger utbildningen behörighet att söka till forskarutbildning inom ditt eget ämne. Examensarbetet kommer att ge dig en gedigen grund inför en sådan ansökan.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5116 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med ett ämne inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet som huvudområde.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet samt två rekommendationsbrev.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Hugo Valentin-centrum

Thunbergsvägen 3 D, Uppsala

Box 521, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 63 91

Erik Lindberg studierektor-ma@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 23