Utbildning

Masterprogram i humaniora 2017/2018

Bild för Masterprogram i humaniora 2017/2018
Anmälan

Masterprogram i humaniora är programmet för dig som har en kandidatexamen med något av Uppsala universitets historisk-filosofiska fakultets ämnen som huvudområde. Programmet innehåller 15 olika inriktningar som täcker snart sagt alla uttrycksformer för mänsklig kultur: konst, ­historia, religion, litteratur, filosofi, musik, sociala mönster och materiella lämningar.

Om programmet

Masterprogrammet ger dig en gedigen ut­bildning med både teoretiska och praktiska inslag. Du skriver ett examensarbete om 45 högskolepoäng (hp), 30 hp för magisterexamen, och läser i de flesta fall några obligatoriska kurser inom din valda inriktning. Du kan även välja bland ett stort antal kurser, vilka gemensamt täcker hela fakultetens bredd.

Du erbjuds även några ”verktygs­kurser” som ger dig praktiska färdigheter inför ditt kommande yrkesliv, samt möjlig­heten att göra verksamhetsförlagd ­utbildning vid företag, organisationer eller myndigheter. Magisterexamen ger be­hörighet till forskarutbildning.

Du väljer inriktning för masterprogrammet beroende på vad som ingår i din filosofie kandidatexamen.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med något av följande huvudområden: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, estetik, etnologi, genusvetenskap, historia, idé- och lärdoms­historia, konstvetenskap, kulturantropologi, kulturvård, litteraturvetenskap, musikvetenskap, praktisk filosofi, retorik eller teoretisk filosofi.

Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Inriktningar

 • Antikens kultur och samhällsliv

  Masterprogrammet i humaniora med inriktning Antikens kultur och samhällsliv vänder sig till dig som vill ha en fördjupad kunskap om den antika grekisk-romerska världen genom en kombination av materiella och textuella källor.

  Mycket av det vi tar för givet i dagens samhälle har sitt ursprung i de antika kulturerna runt Medelhavet. Skriften som möjliggör denna beskrivning är inget undantag. Genom olika metoder och teorier lär du som student dig att analysera historiska processer och fenomen genom ett fascinerande källmaterial. Programmet en bred utbildning inom den antika världens historia, arkeologi, konst, religion och filosofi. Du får även fördjupade specialkunskaper inom ett självvalt område som behandlas i en vetenskaplig uppsats.

  I programmet läser du både obligatoriska och valbara kurser. Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet erbjuder normalt fyra eller fem kurser inom arkeologi, antikens kultur och samhällsliv och egyptologi. Du kan dessutom välja kurser inom andra ämnen om du önskar en bredare humanistisk utbildning. Programmet ger dig förmågan att göra avancerade analyser, planera stora projekt och du utvecklar avancerade färdigheter som att granska och utvärdera olika typer av källmaterial och påståenden.

  Du har möjlighet att delta i forskningsnätverk avsedda för just masterstudenter, så kallade forskningsnoder, som institutionen administrerar: Den Goda Staden (som studerar urbanism och social förändring) och Mind and Nature (som studerar förhållandet mellan människa, samhälle och miljö). Du har även möjlighet att göra praktik inom en relevant yrkesmiljö under fem eller tio veckor, såsom museer, arkiv, vid våra utländska institut och inom andra kulturvårdande verksamheter.

  En examen från den avancerade nivån gör dig behörig att bli antagen till forskarutbildningen i antikens kultur och samhällsliv.

 • Arkeologi

  Masterprogrammet i humaniora med inriktning arkeologi vänder sig till dig som vill ha en fördjupad kunskap om det förflutna genom en kombination av materiella och textuella källor.

  Arkeologi är den enda humanvetenskap som inkluderar människans hela historia. Genom olika metoder och teorier lär sig våra studenter att analysera den djupa historiens processer och fenomen. Genom sin nära anknytning till olika naturvetenskapliga metoder erbjuder programmet en bred utbildning inom kulturvård, historia, landskapsstudier och miljö. Du får även fördjupade specialkunskaper inom ett självvalt område som behandlas i en vetenskaplig uppsats.

  I programmet läser du både obligatoriska och valbara kurser. Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet erbjuder normalt fyra eller fem kurser inom arkeologi, antikens kultur och samhällsliv och egyptologi. Du kan dessutom välja kurser inom andra ämnen om du önskar en bredare humanistisk utbildning. Programmet ger dig förmågan att göra avancerade analyser, planera stora projekt och du utvecklar avancerade färdigheter som att granska och utvärdera olika typer av källmaterial och påståenden.

  Du har möjlighet att delta i forskningsnätverk avsedda för just masterstudenter, så kallade forskningsnoder, som institutionen administrerar: Mind and Nature (som studerar förhållandet mellan människa, samhälle och miljö) och Den Goda Staden (som studerar urbanism och social förändring). Du har även möjlighet att göra praktik inom en relevant yrkesmiljö under fem eller tio veckor, såsom länsmuseer, arkiv, länsstyrelser, uppdragsarkeologisk verksamhet och inom andra kulturvårdande verksamheter.

  En examen från den avancerade nivån gör dig behörig att bli antagen till forskarutbildningen i arkeologi.

 • Estetik

  På masternivå fördjupas utbildningen i estetik och den får en tydlig forskningsanknytning. Vid filosofiska institutionen på Uppsala universitet bedrivs en livaktig forskning som studenterna får ta del i. Institutionen ingår i ett nätverk av svenska filosofiinstitutioner som ansvarar för det nationella utbudet av kurser på avancerad nivå i filosofi och estetik.
   
  Programmet kan läsas antingen som ett tvåårigt program för studenter som avser att avsluta sina studier med masterexamen, eller som ett ettårigt program för studenter som avser att avsluta sina studier med magisterexamen.
   
  Masterexamen
  Programmet omfattar en uppsatsdel och en kursdel. Uppsatsdelen består av ett examensarbete (mastersuppsats) om 45 högskolepoäng (hp) och ett masterseminarium. Kursdelen består av tio kurser på avancerad nivå, om 7,5 hp vardera. Av dessa tio ska minst fyra vara kurser i estetik. Övriga kurser kan väljas inom historisk-filosofiska fakultetens och sociologiska institutionens utbud av kurser på avancerad nivå. Studenter som redan har magisterexamen läser en förkortad version av programmet, vars uppsatsdel består av ett examensarbete (masteruppsats) om 15 hp och vars kursdel består av sex kurser på avancerad nivå, om 7,5 hp vardera. Minst fyra av kurserna som lästs på avancerad nivå ska vara kurser i estetik.
   
  Magisterexamen
  Programmet omfattar en uppsatsdel och en kursdel. Uppsatsdelen består av ett examensarbete (magisteruppsats) om 30 hp och fyra kurser på avancerad nivå om 7,5 hp vardera. Av dessa fyra ska minst två vara kurser i estetik. Övriga kurser kan väljas inom historisk-filosofiska fakultetens och sociologiska institutionens utbud av kurser på avancerad nivå.
   
  Både master- och magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i estetik.
   

 • Etnologi

  Vilken typ av kulturkritik formuleras inom etnologiämnet i dag? Hur förhåller sig etnologer till kategorier som genus, klass, etnicitet, ålder med flera inom ramen för aktuella intersektionalitetsdiskussioner? Vad innebär materialitetens återkomst och vilken ställning har diskursteori och diskursanalys inom dagens etnologi? Om dessa och många andra frågor handlar kurserna i etnologi på avancerad nivå.

  Etnologi på avancerad nivå syftar till att ge en ämnesmässig fördjupning i ett antal kulturteoretiska frågor och perspektiv. Kurserna ska förmedla fördjupade kunskaper inom modern etnologisk vetenskapssyn, dess teorier och metoder samt diskutera nyare kulturteoretiska problemställningar. Inom ramen för kurserna i etnologi ingår även diskussioner om vetenskaplig metod samt träning i akademiskt skrivande och muntlig presentation.

  Kurserna tar avstamp i det kulturvetenskapliga forskningsområdet, men eftersom etnologi är ett ämne som ligger nära flera andra discipliner förekommer även forskningsperspektiv från andra ämnesområden såväl humanistiska som samhällsvetenskapliga. Kursutbudet består av ett antal obligatoriska kurser i etnologi. Därutöver väljer du som student fritt från Uppsala universitets historisk-filosofiska fakultets och/eller andra fakulteters kursutbud på masternivå.

  Kursutbudet är nära kopplat till de forskare och forskarnätverk som är verksamma vid etnologiska avdelningen. Som programstudent i etnologi på avancerad nivå har man goda möjligheter till samarbete med dessa samt med den forskningsnod, ”Den goda staden”, där etnologiämnet ingår. Utöver litteraturkurser och praktik finns särskilda uppsatsseminarier, vilka kompletterar den individuella handledningen av examensarbeten.

  En examen i etnologi på avancerad nivå är meriterande för arbete inom kultursektorn, musei- och arkivvärlden, journalistik samt inom myndigheter och organisationer inom offentlig och privat sektor. Magisterexamen i etnologi ger även behörighet till att söka in på den etnologiska forskarutbildningen.

 • Genusvetenskap

  Hur ser idéer om kön och skillnad ut inom tongivande genusteoretiska inriktningar sedan 1900-talet? Hur samverkar kön/genus med andra maktdimensioner i samtiden? Vad handlar feministisk kulturkritik om? Vad är identitetspolitik, och är genus en fråga om identiteter eller praktiker? Hur lyfter genusforskningen fram vad som utmärker maskulinitet och mäns erfarenheter? Om dessa och många andra frågor handlar kurserna i genusvetenskap på avancerad nivå. Genusvetenskap på avancerad nivå innebär en ämnesmässig fördjupning mot ett urval genusteoretiska frågor och genuskritiska forskningsfält. Inom ramen för kurserna i genusvetenskap ingår även inslag av vetenskaplig metod samt träning i akademiskt skrivande och muntlig presentation.
  Kurserna har sin huvudsakliga bas i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, men eftersom genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne förekommer även forskningsperspektiv från andra områden; ämnet samlar också studenter med olika disciplinära bakgrunder.

  Kursutbudet är starkt kopplat till de forskargrupper som är verksamma på Centrum för genusvetenskap. Som programstudent i genusvetenskap på den avancerade nivån har du goda möjligheter till samarbete med dessa grupper, samt till de forskningsnätverk, eller noder där Centrum för genusvetenskap ingår: dels Kultur – Demokrati – Medborgarskap, dels Mind – Nature. Utöver kursstudier och praktik finns särskilda skrivarseminarier för studenter i genusvetenskap på avancerad nivå, som komplement till den individuella handledningen av examensarbeten.

  En examen i genusvetenskap på avancerad nivå är meriterande för arbete inom många myndigheter och organisationer inom offentlig och privat sektor, samt till exempel inom journalistik och kulturarbete.

 • Historia

  Masterprogrammet i humaniora med inriktning historia vänder sig till dig som vill ha en fördjupad kunskap om det förflutna.

  Mycket av det vi i dag tar för givet har långa historiska rötter och du får lära dig historiska metoder och teorier för att analysera historiska processer och fenomen. Genom masterprogrammet i humaniora med inriktning historia vid Uppsala universitet får du en bred utbildning inom olika historiska fält och fördjupade specialkunskaper inom ett område som du behandlar i en omfattande uppsats.

  Inom ramen för historiska institutionens omfattande kursutbud i historia erbjuds du många kurser inom skilda områden. Du får dessutom välja kurser inom andra ämnen om du önskar en bredare humanistisk utbildning. Programmet ger dig förmågan att göra avancerade analyser, planera stora projekt och du utvecklar avancerade färdigheter som att granska och utvärdera olika typer av källmaterial och påståenden.

  I programmet finns både obligatoriska och frivilliga kurser. Bland de obligatoriska kurserna finns en kurs i teori och en kurs i metod samt tematiska fördjupningskurser inom det modern historiska fältet med teman som populärkultur, den svenska välfärdsstatens framväxt, politisk extremism och internationella relationer. De som vill ha en äldrehistorisk inriktning kan välja frivilliga kurser inom institutionens engelskspråkiga masterprogram i tidigmodern tid, såsom War, power and resistance: The rise of the state in Northern Europe, 1500–1815; Consumption and material culture in early modern Europe; Early modern gunpowder empires in global perspective, och Survival: institutions and strategies in the early modern world. Därutöver kan studenterna välja mellan cirka 40 kurser som ges av andra institutioner på fakulteten.

  Du har möjlighet att göra praktik inom en relevant yrkesmiljö, såsom arkiv, museer, ideella organisationer, redaktioner, bokförlag, tv, radio med mera.

  En examen i historia på avancerad nivå är meriterande för arbete inom många myndigheter och organisationer inom offentlig och privat sektor, samt till exempel inom journalistik och kulturarbete.

  En examen från den avancerade nivån gör dig behörig att bli antagen till forskarutbildningen i historia.

 • Idé- och lärdomshistoria

  På masternivå fördjupas utbildningen i idé- och lärdomshistoria och blir mer specialiserad och tydligare forskningsanknuten. Masterstudenter ges möjligheter att stifta bekantskap med och arbeta i en vetenskaplig miljö. Vid institutionen för idé och lärdomshistoria vid Uppsala universitet finns en stor och livaktig forskning – till stor del externt finansierad – och generellt kan man tala om flera övergripande forskningsområden vid institutionen: vetenskapshistoria, medicinhistoria, filosofihistoria samt kultur- och mediehistoria. Enskilda forskningsprojekt tematiserar olika specifika studieobjekt inom dessa ramar.

  Masterutbildningen i idé- och lärdomshistoria består av ett examensarbete/uppsats (45 hp) och tio kurser (10 x 7,5 hp). Fyra kurser är obligatoriska: en introduktionskurs till masterstudier i idé- och lärdomshistoria, och tre tematiska fördjupningskurser i anslutning till forskning vid institutionen (dessa kurser varieras från år till år). De övriga sex kurserna kan väljas bland de dryga 40 kurserna som ges vid historisk-filosofiska fakulteten. Idéhistoria är ett brett ämne med kopplingar till flera andra ämnen inom fakulteten, och vi vill därför uppmuntra masterstudenter att läsa kurser vid flera andra institutioner. Detta generella upplägg gäller även för magisterexamen, men här läses bara två obligatoriska kurser och två valfria.

  Undervisningen på kurserna består av föreläsningar och seminarier. Undervisningen på examensarbetet består av enskild handledning och gruppträffar med lärare och andra masterstudenter. Kurserna examineras genom skriftliga uppgifter och aktivt seminariedeltagande. Examensarbetet examineras genom ventilering på ett seminarium.

  Det finns också ett par direkt forskningsanknutna verksamheter för masterstudenter. Man deltar under några terminer på högre forskningsseminariet där institutionens forskare och doktorander presenterar texter och flera forskare från andra institutioner i Sverige och internationellt bjuds in. Som masterstudent kan du också samarbeta med de tre av fakultetens forskningsnätverk/noder där vi ingår: Kultur – Demokrati – Medborgarskap, Mind and Nature samt KUSKO – kunskapssamhällen.

  En masterexamen i idé- och lärdomshistoria är meriterande för arbete inom många myndigheter och organisationer inom offentlig och privat sektor, samt till exempel inom arkiv, bibliotek förlag, journalistik och kulturarbete. En master ger också behörighet att söka forskarutbildningen i idé- och lärdomshistoria.

 • Konstvetenskap

  Inriktningen Konstvetenskap består av ett större examensarbete (45 högskolepoäng (hp) för masterexamen och 30 hp för magisterexamen) samt ett antal kurser à 7,5 respektive 15 hp. Det finns en rekommenderad studiegång, som innebär att examensarbetet fördelas till 7,5 hp per termin under första studieåret och 15 hp per termin under andra studieåret, medan kurser utgör resten av utbildningen. Utöver två ämnesobligatoriska kurser kan studenterna fritt välja kurser inom historisk-filosofiska fakultetens hela utbud.

  De ämnesobligatoriska kurserna är: Generalia - konstvetenskaplig teori och metod och Det konstvetenskapliga fältet som är arbetsmarknadsinriktad. I ämnet konstvetenskap erbjuds dessutom ett flertal valbara kurser. I utbildningen kan också ingå verksamhetsförlagd utbildning (det vill säga praktik), liksom utlandsstudier. Examensarbetet omfattar en seminarieserie om vetenskapligt skrivande, handledning i grupp eller enskilt och uppsatsventileringar. Kurserna utgörs av seminarieserier där exkursioner eller studiebesök kan ingå. Examination sker genom hemskrivningar eller muntlig tentamen.

  Som student vid inriktningen Konstvetenskap har du också möjlighet att delta i Högre seminariet, doktorandernas och forskarnas forum. Inom fakulteten finns sedan 2012 tvärvetenskapliga så kallade noder, med seminarier för masterstudenter och forskare. Studenten blir medlem av noden genom särskild ansökan. Verksamheten består huvudsakligen av seminarier, workshops och exkursioner.

  Efter masterexamen finns flera sektorer för yrkesverksamhet, till exempel museer och kulturminnesvård, kulturförvaltning inom kommun och landsting, auktionsvärlden, turism, media, kritikerverksamhet och konstpedagogiska uppgifter.

 • Kulturantropologi

  Institutionen för kulturantropologi och etnologi tar varje år in 10-15 nya studenter från Sverige och resten av världen till ett spännande program som förbereder dig för både yrkesliv och möjliga doktorandstudier. De flesta studenter väljer den tvååriga mastervarianten som består av både obligatoriska och valbara kurser, yrkespraktik, eget fältarbete, samt skrivande av uppsats. Det finns också möjlighet att göra en utbytestermin på ett utländskt universitet.

  Övergripande mål för programmet är:

  • Ge fördjupad kunskap i antropologisk idéhistoria samt disciplinens nutida teoretiska och metodologiska utveckling
  • Utveckla studentens förmåga att lokalisera och formulera antropologiskt relevanta forskningsproblem
  • Ge erfarenhet av att samla in empiriskt material; främst genom att utföra ett kortare antropologiskt fältarbete
  • Träna studenten i att självständigt utföra en kritisk analys av antropologiska forskningsproblem genom att skriva en vetenskaplig uppsats
  Våra studenter tar ett antal obligatoriska kurser:
  • Magisteruppsats, 45 högskolepoäng (hp)
  • Antropologisk teori, 7,5 hp
  • Antropologisk metod, 7,5 hp
  • Antropologi i praktiken, etnografi och multikulturalism, politisk ekologi, nutida antropologiska debatter (alla 7,5 hp) är valbara kurser som ges på institutionen
  Utöver dessa kan du ta del av andra kurser vid institutionen, kurser vid institutioner som är del av mastersprogrammet i humaniora, men även kurser utanför historisk-filosofiska fakulteten. För de som går den tvååriga mastern ingår också en praktiskt orienterad kurs i empiriskt datainsamlande (7,5 hp), normalt i form av fältarbete.

 • Kulturarv och hållbarhet

  Masterprogrammet i humaniora med inriktning Kulturarv och hållbarhet erbjuds vid Campus Gotland, som ligger i världsarvsstaden Visby. Studierna ger dig professionell kompetens och analytisk förmåga inom områden som bevarande och förvaltande av kulturarv, internationella relationer samt utveckling med fokus på kulturarvsfrågor. Programmet ger dig också en grund för en forskarkarriär inom disciplinen kulturvård.

  Det första året ger dig fördjupade kunskaper om hållbarhet och utveckling inom kulturarvsforskning, liksom kunskaper om teorier och metoder som används inom kulturvård som akademisk disciplin. Du introduceras till fyra ämnen som rör olika perspektiv på kulturarv och hållbarhet:

  • kulturarv och utveckling
  • kulturarv i identitetspolitik
  • klimat- och energieffektiviseringspolicys
  • kulturarvet som en resurs i fredsbyggande
  Dessa frågor motsvarar även ämnets och avdelningens forskningsprofil.

  Det andra året erbjuder tre olika inriktningar att välja mellan: en fördjupning av studierna i ett av ämnena från det första året; studier utomlands en termin, en kompetensbreddning genom praktik utanför universitetet. Under det andra året skriver du en masteruppsats.

  Inriktningen inom programmet leder till en masterexamen (Master of Arts) med kulturvård (Conservation) som huvudområde.

 • Litteraturvetenskap

  Litteraturvetenskap på avancerad nivå innebär en ämnesmässig fördjupning mot ett urval litteraturvetenskapliga frågor och aktuella forskningsfält. Programmet inleds med en avancerad kurs i litteraturvetenskaplig teori och metod, som ger fördjupade perspektiv på analys, tolkning och värdering av komplexa litterära texter. Inom programmet erbjuds också ett antal valbara kurser som speglar forskningsfronten i ämnet. En historiskt inriktad kurs är till exempel Svensk 1700-talskultur i ett globalt perspektiv, som ger perspektiv på dåtidens litterära fält, men även på ekonomi, musik, konst och idéklimat. I kursen Ekokritik studeras människans plats i naturen utifrån litterära gestaltningar. Hur har gränsen mellan natur och kultur definierats och vilken roll har litteraturen spelat i detta? I kursen Det modernistiska projektet problematiseras begreppet ”modernism” utifrån kulturella uttryck inom litteratur, konst och film.

  Inom programmet erbjuds även kurser med inriktning mot förlagskunskap, där förlagsväsendets och bokmarknadens historia och samtid belyses. Samtliga kurser är seminariebaserade och erbjuder  dig träning i muntlig kommunikation. Det akademiska skrivandet tränas i varierade skrivuppgifter.

  Kurserna inom programmet är nära kopplade till de forskargrupper som är verksamma på institutionen, och till de forskningsnätverk, noder, där institutionen samverkar med andra ämnen inom historisk-filosofiska fakulteten. Litteraturvetenskapliga institutionen engagerar forskare och masterstudenter i två noder: Kultur – Demokrati – Medborgarskap, och 1700-tal: Sverige i världen – Världen i Sverige. Som studerande inom programmet har du möjlighet att koppla ditt examensarbete till någon av noderna, och till den tvärvetenskapliga miljö som de erbjuder. Som student inom programmet kan du också välja kurser från hela historisk-filosofiska fakultetens breda utbud. Programmet kan avslutas efter ett år och leder då till en filosofie magisterexamen. Läser du det tvååriga programmet har du möjlighet till praktik.

  En magister- eller masterexamen i litteraturvetenskap ger en god grund för vidare forskarstudier, men även goda karriärmöjligheter inom områden som involverar kulturarbete. Utbildningen är särskilt lämplig för dig som vill arbeta inom förlagsbranschen, med kulturjournalistik eller kulturförmedling inom myndigheter och organisationer.

 • Musikvetenskap

  Musikvetenskap är det akademiska studiet av musik i alla dess former, ur en mängd olika perspektiv. Alla masterkurser i musikvetenskap ges på engelska vid behov. Inom programmet ges både obligatoriska i teori och metod och ett brett urval av valbara kurser. Som regel ges minst tre musikvetenskapliga kurser varje läsår, därutöver väljer du fritt kurser inom masterprogrammet i humaniora.

  Du kan skriva en uppsats om 45 högskolepoäng (hp) inom det tvååriga masterprogrammet, eller ta ut en ettårig magister med en uppsats om 30 hp. Studenter som redan har en ettårig magisterexamen kan komplettera med en 15 hp-uppsats och på så sätt få en tvåårig master. Till uppsatsen kan du välja ett ämne inom något av musikvetenskapens områden: musikhistoria: (inklusive all västerländsk konstmusik, populärmusik, musik i film och drama etcetera), musikteori och analys, estetik, eller musiketnologi och musikantropologi.

  Undervisningen ges av professorer, lektorer och forskare på institutionen för musikvetenskap vid Uppsala universitet i form av föreläsningar och seminarier. Som student har du en individuell handledare i arbetet med din uppsats.

  Studier på avancerad nivå (master och doktorandstudier) i musikvetenskap samlar studenter och personal av olika musikalisk och akademisk bakgrund. Institutionen har en livaktig seminariekultur, där du bjuds tillfälle att diskutera ditt arbete med personal och andra studenter. Institutionens personal har forskningsintressen från många olika musikvetenskapliga områden, bland annat femton- och sextonhundratalens musik, populärmusik, musikteori, komposition, filmmusik, opera och musikestetik. Som masterstudent i musikvetenskap har du också möjligheten att delta i en av fakultetens forskningsnoder.

 • Praktisk filosofi

  På masternivå fördjupas utbildningen i praktisk filosofi och den får en tydlig forskningsanknytning. Vid filosofiska institutionen på Uppsala universitet bedrivs en livaktig forskning som studenterna får ta del i. Institutionen ingår i ett nätverk av svenska filosofiinstitutioner som ansvarar för det nationella utbudet av kurser på avancerad nivå i filosofi och estetik.
   
  Programmet kan läsas antingen som ett tvåårigt program för studenter som avser att avsluta sina studier med masterexamen, eller som ett ettårigt program för studenter som avser att avsluta sina studier med magisterexamen.
   
  Masterexamen
  Programmet omfattar en uppsatsdel och en kursdel. Uppsatsdelen består av ett examensarbete (mastersuppsats) om 45 högskolepoäng (hp) och ett masterseminarium. Kursdelen består av tio kurser på avancerad nivå, om 7,5 hp vardera. Av dessa tio ska minst fyra vara kurser i praktisk filosofi. Övriga kurser kan väljas inom historisk-filosofiska fakultetens och sociologiska institutionens utbud av kurser på avancerad nivå. Studenter som redan har magisterexamen läser en förkortad version av programmet, vars uppsatsdel består av ett examensarbete (masteruppsats) om 15 hp och vars kursdel består av sex kurser på avancerad nivå, om 7,5 hp vardera. Minst fyra av kurserna som lästs på avancerad nivå ska vara kurser i praktisk filosofi.
   
  Magisterexamen
  Programmet omfattar en uppsatsdel och en kursdel. Uppsatsdelen består av ett examensarbete (magisteruppsats) om 30 hp och fyra kurser på avancerad nivå om 7,5 hp vardera. Av dessa fyra ska minst två vara kurser i praktisk filosofi. Övriga kurser kan väljas inom historisk-filosofiska fakultetens och sociologiska institutionens utbud av kurser på avancerad nivå.
   
  Både master- och magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i filosofi.

 • Retorik

  Retorik på avancerad nivå erbjuder en ämnesmässig fördjupning av retoriken som en praktisk konst, men också som en teori om språket, människan och samhället. Du som läser programmet får fördjupade perspektiv både på den klassiska retorikens traditioner och på den moderna retorikteoretiska utvecklingen.

  Utbildningen inleds med en obligatorisk kurs i retorikvetenskaplig metod och teori. Här belyses olika retoriska företeelser i den samtida offentligheten, såväl nationellt som internationellt. Särskilt betonas retorikens metodiska och teoretiska utveckling under 1900-talet, liksom retorikvetenskapens förhållande till angränsande discipliner. Inom programmet erbjuds även ett antal kurser som speglar den aktuella forskningen på området. Du kan till exempel läsa kursen Den klassiska retorikens begrepp och idévärld där klassiska texter om retorik studeras från både begreppshistoriska och språkhistoriska perspektiv. Under kursen tränas förmågan att analysera och värdera historiska begrepp och relatera dem till deras historiska, kulturella och språkliga kontext.

  Inom programmet ges också under vissa terminer kursen Renässansens retorik som anlägger retoriska perspektiv på konstnärliga och politiska yttringar i Europa mellan 1400-1700. Samtliga kurser är seminariebaserade och erbjuder träning i muntlig presentationsteknik. Det akademiska skrivandet tränas kontinuerligt i varierade skrivuppgifter.

  Kurserna inom programmet är nära kopplade till de forskargrupper som är verksamma på litteraturvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet, och till de forskningsnätverk, noder, där institutionen samverkar med andra ämnen inom historisk-filosofiska fakulteten. Avdelningen för retorik engagerar forskare och masterstudenter i två noder: Kultur – Demokrati – Medborgarskap, och 1700-tal: Sverige i världen – Världen i Sverige. Som studerande inom programmet har du möjlighet att koppla ditt examensarbete till någon av noderna, och till den tvärvetenskapliga miljö som de erbjuder. Som student inom programmet kan du också välja kurser från hela historisk-filosofiska fakultetens breda utbud. Programmet kan avslutas efter ett år och leder då till en filosofie magisterexamen. Läser du det tvååriga programmet har du möjlighet till praktik.

  En magister- eller masterexamen i retorik ger en god grund för vidare forskarstudier, men även goda karriärmöjligheter inom myndigheter och organisationer i privat och offentlig sektor. Utbildningen är särskilt lämplig för dig som vill arbeta med information och marknadsföring, inom kulturjournalistik eller som retorikkonsult.

 • Teoretisk filosofi

  På masternivå fördjupas utbildningen i teoretisk filosofi och den får en tydlig forskningsanknytning. Vid filosofiska institutionen på Uppsala universitet bedrivs en livaktig forskning – som studenterna får ta del i. Institutionen ingår i ett nätverk av svenska filosofiinstitutioner som ansvarar för det nationella utbudet av kurser på avancerad nivå i filosofi och estetik.
   
  Programmet kan läsas antingen som ett tvåårigt program för studenter som avser att avsluta studier med masterexamen, eller som ett ettårigt program för studenter som avser att avsluta studier med magisterexamen.
   
  Masterexamen
  Programmet omfattar en uppsatsdel och en kursdel. Uppsatsdelen består av ett examensarbete (mastersuppsats) om 45 högskolepoäng (hp) och ett masterseminarium. Kursdelen består av tio kurser på avancerad nivå, om 7,5 hp vardera. Av dessa tio skall minst fyra vara kurser i teoretisk filosofi. Övriga kurser kan väljas inom historisk-filosofiska fakultetens och sociologiska institutionens utbud av kurser på avancerad nivå. Studenter som redan har magisterexamen läser en förkortad version av programmet, vars uppsatsdel består av ett examensarbete (masteruppsats) om 15 hp och vars kursdel består av sex kurser på avancerad nivå, om 7,5 hp vardera. Minst fyra av kurserna som lästs på avancerad nivå ska vara kurser i teoretisk filosofi.
   
  Magisterexamen
  Programmet omfattar en uppsatsdel och en kursdel. Uppsatsdelen består av ett examensarbete (magisteruppsats) om 30 hp och fyra kurser på avancerad nivå om 7,5 hp vardera. Av dessa fyra ska minst två vara kurser i teoretisk filosofi. Övriga kurser kan väljas inom historisk-filosofiska fakultetens och sociologiska institutionens utbud av kurser på avancerad nivå.
   
  Både master- och magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i filosofi.
   

Upplägg

Programmet består av en masteruppsats om 45 högskolepoäng (hp). För magisterexamen är uppsatsen på 30 hp. Därtill består programmet av obligatoriska eller valbara kurser inom ditt huvudområde, samt ett antal valbara kurser på avancerad nivå. De valbara kurserna väljs inför varje termin och ur ett brett urval kurser från historisk-filosofiska fakultetens ämnen. En lista med valbara kurser publiceras på historisk-filosofiska fakultetens hemsida inför varje termin.

Om undervisningen

Inom inriktningarna Kulturantropologi samt Kulturarv och hållbarhet sker undervisningen helt på engelska. Inom inriktningarna Arkeologi och Musikvetenskap sker undervisningen huvudsakligen på engelska.

Studieorterna för de olika programinriktningarna varierar. De flesta ges i Uppsala medan några ges på Campus Gotland i Visby. Inriktningen Arkeologi ges både i Uppsala och i Visby. Inriktningen Kulturarv och hållbarhet ges enbart i Visby.

Undervisningens form varierar mellan olika kurser inom programmet och bedrivs främst i form av föreläsningar, seminarier och handledning, men även som laborationer och exkursioner.

Karriär

Med sin ämnesbredd och kursernas avancerade innehåll ger masterprogrammet en stabil grund att stå på inför ditt kommande yrkesliv, vare sig du väljer forskarbanan eller en praktisk yrkeskarriär inom olika sektioner av arbetsmarknaden. Såväl det ettåriga som det tvååriga programmet ger behörighet till utbildning på forskarnivå.

Behörighet och anmälan

Antikens kultur och samhällsliv

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5002 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i antikens kultur och samhällsliv eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet. Särskild tonvikt läggs på examensarbete i antikens kultur och samhällsliv eller motsvarande.

Fullständigt examensarbete och personligt brev (1-2 sidor) skickas till institutionen och ska vara programsamordnaren tillhanda senast 21 juni 2017:

Uppsala universitet
Institutionen för arkeologi och antik historia
Box 631
751 26 Uppsala

Märk kuvertet med ”Dokumentation till ansökan till Masterprogram i humaniora: Antikens kultur och samhällsliv".

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Arkeologi

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5024 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i arkeologi eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet. Särskild tonvikt läggs på examensarbete i arkeologi eller motsvarande.

Fullständigt examensarbete och personligt brev (1-2 sidor) skickas till institutionen och ska vara programsamordnaren tillhanda senast 21 juni 2017:

Uppsala universitet
Institutionen för arkeologi och antik historia Box 631
751 26 Uppsala

Märk kuvertet med ”Dokumentation till ansökan till Masterprogram i humaniora: Arkeologi”.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Arkeologi

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5003 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i arkeologi eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet. Särskild tonvikt läggs på examensarbete i arkeologi eller motsvarande.

Fullständigt examensarbete och personligt brev (1-2 sidor) skickas till institutionen och ska vara programsamordnaren tillhanda senast 21 juni 2017:

Uppsala universitet
Institutionen för arkeologi och antik historia Box 631
751 26 Uppsala

Märk kuvertet med ”Dokumentation till ansökan till Masterprogram i humaniora: Arkeologi”.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Estetik

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5011 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med estetik som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Estetik

120 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P0011 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med estetik som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Etnologi

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5052 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i etnologi eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Genusvetenskap

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5111 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i genusvetenskap eller feministiska studier eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Historia

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5021 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i historia eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Idé- och lärdomshistoria

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5031 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i idé- och lärdomshistoria eller 90 hp historia/ekonomisk historia, eller motsvarande. Behörig är också student med examen från Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle med Uppsats STS – idé- och lärdomshistoria.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Konstvetenskap

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5041 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med konstvetenskap som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kulturantropologi

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5051 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i kulturantropologi eller socialantropologi eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning tidigare studier samt ett personligt brev (1-2 sidor) där du förklarar varför du vill läsa programmet. Särskild vikt läggs vid kvaliteten på examensarbete i kultur- eller socialantropologi eller motsvarande.

Fullständigt examensarbete och personligt brev ska vara programsamordnaren till handa senast den 21 juni 2017 på följande adress:

Uppsala universitet
Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Box 631
751 26 Uppsala

Märk kuvertet med "Masterprogrammet i humaniora: Kulturantropologi"

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kulturarv och hållbarhet

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5026 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i kulturvård eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning tidigare studier samt ett personligt brev (1-2 sidor) där du förklarar varför du vill läsa programmet. Särskild vikt läggs vid kvaliteten på examensarbetet i kulturvård eller motsvarande.

Fullständigt examensarbete och personligt brev ska vara programsamordnaren till handa senast den 21 juni 2017 på följande adress:

Uppsala universitet, Campus Gotland
Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård
621 67 Visby

Märk kuvertet med "Masterprogram i humaniora: Kulturarv och hållbarhet".

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 60000 kr

Total studieavgift: 240000 kr

Litteraturvetenskap

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5061 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i litteraturvetenskap eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Musikvetenskap

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5070 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i musikvetenskap eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs förkunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Praktisk filosofi

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5012 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med praktisk filosofi som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Praktisk filosofi

120 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P0012 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med praktisk filosofi som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Retorik

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5062 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i retorik eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Teoretisk filosofi

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5013 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med teoretisk filosofi som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Teoretisk filosofi

120 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P0013 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med teoretisk filosofi som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakta institutionen för respektive huvudområde:

Studierektor för program på avancerad nivå studierektorAN@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 87

Institutionen för arkeologi och antik historia (antikens kultur och samhällsliv, arkeologi) info@arkeologi.uu.se

Telefon: 018-471 20 93

Centrum for genusvetenskap helena.henriksson@gender.uu.se

Telefon: 018-471 72 98

Filosofiska institutionen (estetik, praktisk filosofi, teoretisk filosofi)

Telefon: 018-471 73 50, 471 73 51

Historiska institutionen studierektor-ma@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 23

Institutionen för idé- och lärdomshistoria thomas.karlsohn@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 72 87

Konstvetenskapliga institutionen (konstvetenskap, kulturarv, kulturvård) info@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 28 87

Litteraturvetenskapliga institutionen (litteraturvetenskap, retorik) ola.nordenfors@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 59

Institutionen för musikvetenskap mattias.lundberg@musik.uu.se

Telefon: 018-471 15 84