Utbildning

Orientalistikprogrammet 2017/2018

Bild för Orientalistikprogrammet 2017/2018
 • 180 hp
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan
Anmälan

Orientalistikprogrammet spänner över stora geografiska områden, från Indien till Marocko, från Centralasien till Sudan. I dessa vidsträckta områden som studeras inom Orientalistikprogrammet finner vi inte bara civilisationernas utveckling, här har till exempel också de stora religionerna sitt ursprung. Dessa områden är även i dagsläget ständigt aktuella i vårt globaliserade samhälle.

Om programmet

Orientalistikprogrammet är inriktat på språkliga och kulturella förhållanden i Mellanöstern, Nordafrika, Central- och Sydasien. Bland annat studerar du politiska, religiösa och språkliga/litterära förhållanden i historia och nutid. Förståelse av kultur och språk är tätt förbundna, varför språket utgör en mycket viktig del av utbildningen. Orientalistikprogrammets idé är att språk ska studeras, läras och analyseras mot bakgrund av kunskaper om kultur och samhälle, liksom att kultur och samhälle ska studeras och analyseras mot bakgrund av gradvist fördjupade språkkunskaper.

I samband med att du ansöker till Orientalistikprogrammet i Uppsala väljer du, som ett allra första val, vilket språk du vill studera. Du kan välja mellan arabiska, hindi, persiska och turkiska. Du väljer ett av dessa språk. Det språk du väljer är det du kommer att studera och fördjupa dig i under hela utbildningen.

Examen

Programmet leder till filosofie kandidatexamen. Huvudområdet i kandidatexamen för den filologiska inriktningen är det språk man har fördjupat sig i, det vill säga semitiska språk, indologi, iranska språk, eller turkiska.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn:  Martin Friberg Torell
Från:  Stockholm
Läser: Oritentalistikprogrammet

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har tidigare studerat internationella relationer och har varit intresserad av att studera statskunskap. Samtidigt har jag haft ett särskilt intresse för Mellanöstern och Nordafrika med tanke på omständigheterna som råder där. Språkkunskaper utöver svenska och engelska värderas högt där jag vill arbeta i framtiden. Programmet var en perfekt blandning av allt jag letade efter!

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är annorlunda från att studera på gymnasiet på det sättet att man är mycket mer självständig. Antalet timmar som det är föreläsningar/lektioner på universitetet är färre än på gymnasiet och de är sällan obligatoriska. Du får lägga upp dina egna studier. Många hinner arbeta på sidan om eller engagerar sig i studentnationer och andra studentaktiviter.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det är ett väl ansett universitet, inte bara i Sverige men också i världen. Staden i sig är fin och studentnationerna är väldigt unika för Uppsala. För mig är det perfekt att bo och studera vid Uppsala universitet då det är lätt för mig att åka till Stockholm för att jobba eller träffa familj och vänner.  

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det varierar. Du läser språk- och realiastudier (fakta) parallellt. En dag kan du ha en lektion i språkfärdighet i språklabbet och en annan dag kan du ha en föreläsning om till exempel Israel och Palestina eller Islams idémässiga utveckling. Vanligtvis har vi mellan 3-5 två-timmars lektioner/föreläsningar i veckan, resten av tiden disponerar jag själv.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Kombinationen av språkstudier parallellt med studier i Mellanöstern och Nordafrikas historia, kultur, religion och politik. I början kan det kännas svårt. Du måste utveckla en studieteknik för språkstudierna och en studieteknik för realiakurserna. Något som skiljer sig märkbart från mina tidigare erfarenher av universitetsstudier är att lärarna här har ett större personligt engagemang i mina studier.

Hur upplevde du första tentan?
– Det var nervöst men jag var väl förberedd och lärarna utformade tentan rättvist och inte för att ”sätta dit” någon.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Kunskapsmässigt är mitt mål att förvärva språkkunskaper i arabiska samt kunskaper om regionen och inom statskunskap. Karriärsmässigt är det viktigt för mig att få höga betyg så jag har möjlighet att söka en masterexamen på ett väl ansett universitet, gärna i Storbritannien eller i USA. 

Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Hmm... svårt att välja bara ett minne, men om jag måste så är det nog första gasquen jag gick på!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Valfri studentnation. De är mycket gamla och vackra. De är unika för Uppsala. 

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg och qasquer!

Vad gör du om 5 år?
– Generalsekreterare på FN, ni läste det här först. Annars håller jag framtiden öppen... men möjligen analytiker inom statlig myndighet eller inom någon internationell organisation. 

Upplägg

Alla studenter läser basblocket, det vill säga de två första åren av utbildningen på institutionen för lingvistik och filologi, på sina respektive språkliga inriktningar. Det är i samband med de gemensamma kultur- och regionsspecifika kurserna som studenterna på de olika språkinriktningarna strålar samman.

Under de tre första terminerna av utbildningen ägnas ungefär hälften av varje termin åt språkstudier. Du rekommenderas att tillbringa den fjärde terminen utomlands, vid en av institutionen godkänd språkskola i den region du specialiserar dig på. Om du väljer att stanna i Sverige under utbildningens fjärde termin kommer du att ägna dig åt en fördjupning inom översättningsteori och ett självständigt språkligt orienterat projektarbete.

Under fjärde terminen, och inför utbildningens tredje och sista år, gör du nästa stora val. Nu väljer du hur du vill nischa din utbildning. Programmet erbjuder två spår: en filologisk (språklig/litterär) och en statsvetenskaplig inriktning.

Den filologiska spåret innebär att du under utbildningens femte och sjätte termin fortsätter att fördjupa dig inom ditt språk på institutionen för lingvistik och filologi. Den sista terminen skriver du ett examensarbete om 15 högskole­poäng (hp) inom ramen för ditt språk. Väljer du att läsa Orientalistikprogrammet med filologisk inriktning kommer du i din kandidatexamen att ha ditt språk som huvudområde och Mellanösternkunskap (realiakurserna) som biområde.

Den statsvetenskapliga spåret på Orientalistikprogrammet innebär att du läser hela sista året på statsvetenskapliga institutionen, motsvarande Statskunskap A och Statskunskap B. 

Om undervisningen

Studiet av språk är centralt på Orientalistikprogrammet. Det är också viktigt att skilja mellan praktisk språkfärdighet och analytisk språkförmåga. På den här utbildningen får du öva på båda aspekterna.

Undervisningen inom Orientalistikprogrammet anpassas efter kursernas innehåll. Inlärning av kunskaper i grammatik och ordförråd sker i form av lektioner och gruppövningar. Språkfärdighet övas i undervisningspass där användning av språklabb är av stor vikt. Vissa moment i språkfärdighet är obligatoriska.

Undervisningen i de samhälls- och kulturorienterade delarna av programmet sker i form av föreläsningar och seminarier kring facktexter. Man får också öva sig att själv göra analyser av historiska och politiska skeenden och sammanhang.

Karriär

Orientalistikprogrammet i Uppsala är skapat för att möta ett växande behov av kunskap om Mellanöstern, Centralasien och Sydasien.

Gemensamt för många arbetsgivare är ett behov av att snabbt kunna sammanställa och analysera stora mängder material och att förstå ett politiskt och kul­turellt sammanhang.

Programmet erbjuder en specialutbildning för dig som avser att ägna dig åt internationell verksamhet med fokus i dessa regioner där kombinationen av språklig kompetens och områdesexpertis är av betydelse.

Tidigare studenter återfinns inom en rad olika typer av professioner såväl arbetsmässigt som geografiskt:

 • statliga myndigheter (UD, Integrationsverket, Försvarsmakten, FOI med flera),
 • kommunala och regionala myndigheter,
 • biståndsorganisationer (SIDA, Röda korset, Rädda barnen med flera),
 • ideella organisationer (fredsorganisationer, trossamfund med flera),
 • invandrar- och flyktingmottagningar,
 • utbildning,
 • journalistik och
 • massmedia.
Andra arbetar som analytiker vid företag eller myndigheter.

Ytterligare tänkbara arbetsfält är tolknings- och översättningsbranschen. Under de senaste åren har vi sett en ökad efterfrågan av utbildningar med internationell inriktning, inte minst inom internationella organisationer som FN och NATO med utlandstjänst i krishärdar, men även inom näringslivet. Ett bra exempel på det är IT- och telekomsektorn med såväl utländska som svenska företag som etablerar sig i till exempel Indien. För detta krävs goda kultur- och språkkunskaper.

Behörighet och anmälan

Arabiska

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5201 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Hindi

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5204 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Persiska

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5202 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Turkiska

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5203 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken, Thunbergsv. 3 H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studerandeexpeditionen info@lingfil.uu.se, op@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52