Utbildning

Masterprogram i tidigmodern tid 2018/2019

Bild för Masterprogram i tidigmodern tid 2018/2019
Anmälan

Masterprogrammet i tidigmodern tid ger dig kunskap om den senmedeltida och tidigmoderna världen, mellan ca 1350 och 1850. Programmets fokus ligger på europeisk historia men även andra delar av världen behandlas. Du får en bred utbildning i tidigmodern historia med starkt fokus på forskningsfärdigheter. Programmet ges vid Historiska institutionen vid anrika Uppsala universitet. Av de studenter som tagit en masterexamen i historia från Uppsala universitet sedan år 2009 har mer än fyrtio procent antagits till forskarutbildningen i Sverige eller utomlands.

Om programmet

Ser vi tillbaka på perioden 1350 till 1850 slås vi ofta av företeelser som framstår som främmande och motbjudande: förödande häxförföljelser, fasansfull tortyr, spektakulära manifestationer av makt och underordning, religiös glöd, krig, uppror och revolution. Det förflutna framstår som ett främmande land. Samtidigt uppvisar den tidigmoderna perioden många fenomen och processer som är mer bekanta för oss: etablering av stater med ökad byråkratisk makt, spirande handel med nya konsumtionsmönster som följd, nya fattigvårdssystem, framväxten av offentligheten som en del av det politiska livet och ett ökat intresse för individer snarare än korporationer. Dessa företeelser kan förstås som "roten" till det moderna samhället, vilket är anledningen till att historiker betecknar perioden som tidigmodern. Att studera tidigmodern historia är att försöka förstå kulturer och samhällen som är bekanta samtidigt som de är främmande. Det är historikerns uppgift att förstå och sätta samman dessa till synes motsägelsefulla förhållanden. Masterprogrammets syfte är att du ska utveckla en sådan förståelse.

Programmets fokus ligger främst på europeisk historia men komparativ perspektiv är en integrerad del av utbildningen. Som ett led i utbildningen kommer du få fördjupade kunskaper om Europas tidigmoderna politiska, ekonomiska, kulturella och sociala utveckling, samt kunskap om andra delar av världen. Du tränas i färdigheter i att forska och skriva och lär dig analysera en lång rad olika primärkällor, inklusive handskrifter och digitala databaser. Du kommer introduceras i digital humaniora och genom bibliotekets försorg få tillgång till digitala resurser och databaser. Uppsala universitetsbibliotek har också en mycket stor samling originaldokument och unika böcker. Du har möjlighet att göra praktik på museum eller någon kulturinstitution eller göra praktik inom ett forskningsprojekt på institutionen. Programmet avslutas med att du skriver en större uppsats baserad på egen forskning. I slutet av vårterminen varje år har institutionen en internationell konferens med inbjudna deltagare där du kommer presentera din forskning.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med historia som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits) med historia som huvudområde.

Upplägg

Under den första terminen läser studenterna två obligatoriska kurser i tidigmodern historia samt en kurs i historievetenskaplig teori och en kurs i historievetenskaplig metod. Under den andra terminen läser studenterna tre obligatoriska tidigmoderna historiska kurser samt börjar arbeta på sitt examensarbete. Studenter som vill avsluta med en magisterexamen efter två terminer ägnar hela andra terminen åt examensarbetet. Under termin tre läser studenterna tre valfria kurser samt fortsätter arbeta med examensarbetet. Termin fyra ägnas helt åt examensarbetet. Det finns möjlighet att göra praktik inom programmet. 

Kurser inom programmet

Termin 1
Introduktion till tidigmodern historia 7,5 hp
Historievetenskaplig teori 7,5 hp
Historievetenskaplig metod 7,5 hp
Krig, makt och motstånd 7,5 hp

Termin 2
Konsumtion och materiell kultur 7,5 hp
Tidigmodern imperier i globalt perspektiv 7,5 hp
Levebröd. Strategier och institutioner 7,5 hp
Examensarbete 7,5 hp

Termin 3
Tre valfria kurser à 7,5 hp
Examensarbete 7,5 hp

Termin 4
Examensarbete 30 hp
 

Om undervisningen

Formerna för undervisningen och examination varierar beroende på vilken kurs inom programmet som läses och specificeras i respektive kursplan. Undervisningen består vanligen av föreläsningar, seminarier och handledning. Examinationsformerna är vanligen muntliga och skriftliga individuella uppgifter. Även krav på deltagande anges i respektive kursplan. Studenterna förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre de kommit i utbildningen och examensarbetet ska avspegla studenternas förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt formulera och lösa problemställningar utifrån de kunskaper och färdigheter programmets ingående kurser gett. Undervisningen sker på engelska.

Studera utomlands

Studenterna har möjlighet att deltaga i internationellt studentutbyte genom universitetets och institutionens utbytesavtal.

Karriär

Studenter med en masterexamen i h­istoria kan anställas inom en lång rad olika yrken. Examen från masterprogrammet ger en solid grund för anställning inom skolan (om den kombineras med en lärarutbildning) och inom högre utbildning. Den kan även leda till statliga anställningar på lokal, regional och nationell nivå. Du kan arbeta med administration, journalistik, inter­nationella organisationer, inom turistnäringen samt inom kulturarvssektorn (arkiv, museer, bibliotek). En masterexamen i historia är dessutom en förutsättning för en framgångsrik karriär som historiker genom att den ger behörighet att antas till forskarutbildningen i historia både i Sverige och utomlands.

Av de studenter som tagit en masterexamen i historia från Uppsala universitet sedan år 2008 har mer fyrtio procent antagits till forskarstudier i Sverige eller utomlands vid universitet som Alberta, Birkbeck, Budapest, Cambridge, Cardiff, Edinburgh, Exeter, Göteborg, Linköping, Linnéuniversitetet, Lund, Mittuniversitetet, Oxford, Queen Mary, Seoul, Sheffield, Stockholm, Umeå, Uppsala, Virginia och Åbo.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i tidigmodern tid

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P5027 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 60 hp i historia, idéhistoria eller ekonomisk historia.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1526

Fax: 018-471 1528

E-post: info@hist.uu.se

Erik Lindberg studierektor-ma@hist.uu.se

Patrik Winton patrik.winton@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 34