Magisterprogram i internationell skatterätt och EU-skatterätt 2018/2019

Bild för Magisterprogram i internationell skatterätt och EU-skatterätt 2018/2019
Anmälan

På magisterprogrammet i internationell skatterätt och EU-skatterätt får du en för­djupad förståelse för centrala frågor i internationell skatterätt och EU-skatterätt. Magisterprogrammet pågår i ett år och är en campusutbildning på avancerad nivå i Uppsala. Utbildningen öppnar dörrar till karriärvägar på advokatbyråer, revisionsbyråer, skattemyndigheter, finansdepartement, multinationella bolag och domstolar.

Juridiska fakulteten vid Uppsala universi­tet är den äldsta juridiska institutionen i Sverige med ett av Skandinaviens mest populära utbildningsprogram. Vår modell av undervisning bygger på en grund av högkvalitativ forskning som bedrivs vid fakulteten och omfattande internationellt samarbete med andra universitet.

Programansvarig är docent Katia Cejie. Ordförande i det vetenskapliga rådet är professor Bertil Wiman.

Om programmet

Magisterprogrammet i internationell skatterätt och EU-skatterätt är ett ettårigt magisterprogram. Det allmänna syftet med programmet är att förmedla en fördjupad förståelse för centrala frågor i internationell skatterätt och EU-skatterätt. Internationell skatterätt berör både intern rätt som har internationella aspekter och skatte­avtal. Exempel på intern rätt som är av intresse för programmet rör bland annat:

  • hur man bestämmer obegränsad och begränsad skattskyldighet,
  • källskatter på gränsöverskridande betalningar, och
  • intern lagstiftning som ska undanröja eller lindra internationell dubbelbeskattning.
Denna sorts lagstiftning kommer att diskuteras genom rättsjämförelser mellan olika staters interna rätt. Skatteavtal är folkrättsliga avtal som ingås av stater. Det huvudsakliga syftet med skatteavtalen är att undanröja internationell dubbelbeskattning. Härutöver syftar skatteavtalen allt oftare till att förebygga skatteflykt. Skatte­avtalen är oftast utformade efter de modellavtal som OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) och Förenta nationerna har utformat. Tillämpning och tolkning av skatteavtal som har utformats med stöd i dessa modell­avtal behandlas ­utförligt. Internprissättning, vilket syftar på det pris som bolag sätter på gränsöverskridande transaktioner inom en internationell koncern diskuteras också på kursen.

EU-rätten har starkt påverkat medlemsstaternas skattelagstiftning och den påverkar också investerare utanför EU. Primärrättens påverkan på direkt beskattning (huvudsakligen genom EU:s grundrättigheter och regler om statsstöd) samt sekundärrätten som medlemsstaterna har enats om kommer att behandlas. Det gäller exempelvis skatteflyktsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränta/royalty-direktivet, sparandedirektivet, handräckningsdirektivet och fusionsdirektivet. Programmet ger även en introduktion till mervärdesskatten.

Examen

Programmet leder till en juris magisterexamen (Master of Laws, 60 credits, LLM) med rättsvetenskap som huvudområde.

Upplägg

Kurser inom programmet

Termin 1
Internationell skatterätt (del I), 15 hp
och
Internationell skatterätt (del II), 15 hp

Termin 2
Avancerade problem på den internationella skatterättens område samt grundläggande mervärdesbeskattning, 15 hp
och
Examensarbete, 15 hp
eller
Examensarbete, 30 hp, om särskilda skäl föreligger*
* Särskilda skäl att skriva uppsats om 30 hp på distans föreligger om det kan säkerställas att studenten på sin aktuella studieort kan erhålla viss handledning av lärare från Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen är koncentrerad kring seminarier i vilka du som student huvudsakligen diskuterar lösningar på praktikfall som samtliga studenter före seminariet har förberett i mindre grupper om tre till fem personer. Det förekommer också föreläsningar samt studiebesök till exempelvis Skatteverket, advokatbyråer eller revisionsbyråer.

All undervisning sker på engelska.

Karriär

Magisterprogrammet i internationell skatterätt och EU-skatterätt ger dig en fördjupad kunskap om båda dessa juridiska ämnesområden. Särskild tyngd läggs på att träna juridisk argumentation och att använda olika rättskällor. Denna kunskap är i hög grad eftersökt av arbetsgivare både i den privata och offentliga sektorn, vilket omfattar skattejurister, handläggare i skatteförvaltning och departement och domare. Eftersom magisterprogrammet har en internationell fokus, öppnar den för karriärmöjligheter i olika länder.

Behörighet och anmälan

Magisterprogram i internationell skatterätt och EU-skatterätt

60 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-01-15

Anmälningskod: UU-M2811 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Grundexamen motsvarande minst tre års heltidsstudier eller 180 hp med juridik eller rättsvetenskap som huvudområde. Dessutom krävs en kurs om minst 15 hp i skatterätt eller motsvarande kunskap i skatterätt och kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på:

  • en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier;
  • CV;
  • ett personligt brev; och
  • två rekommendationsbrev.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 100000 kr