Juristprogrammet 2019/2020

Bild för Juristprogrammet 2019/2020
  • 270 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan
Anmälan

Vill du utbilda dig till jurist? I Uppsala bygger juristutbildningen på metodträning, problemlösning och rättspolitik och har stora internationella inslag. Utbildningen förbereder dig för att arbeta inom en mängd områden där ­lagstiftningen blir alltmer omfattande och svår att överblicka.

Om programmet

Inom Juristprogrammet har du möjlighet till både bredd i ämnesutbudet och specialisering inom särskilda ämnesområden. Programmet fördelas på två nivåer, grundläggande och avancerad nivå. Den första består av sex terminer, 180 hög­skolepoäng (hp) och är inriktad på grund­läggande obligatoriska ämnesstudier.

Målet är att du som student ska få den överblick över rättssystemet och de teoretiska redskap som krävs för fortsatta mer avancerade och ämnesöverskridande studier på nästa nivå.

Den avancerade nivån består av 90 hp som till större delen ägnas åt valfria fördjupningskurser och projektorienterade kurser baserade på olika teman. I övrigt ägnas avancerad nivå åt uppsatsarbete och en obligatorisk kurs om rättens teori, metod, historia och sociologi.

Examen

Utbildningen leder till en juristexamen vilket är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Camilla Gollbo       
Från: Stockholm
Läser: Juristprogrammet

Varför valde du den här utbildningen?
– Det var till en början inget självklart beslut. Jag velade fram och tillbaka men det som slutligen fick mig att välja den här utbildningen var mitt intresse för juridiken. Jag tyckte helt enkelt att det var juridiken som verkade roligast!

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Att det är mycket arbete som ligger till grund för studierna är inget jag tänker hymla om. Det handlar om att ha en bra struktur och balans mellan studier och fritid, samt komma ihåg att det är heltidsstudier, det vill säga 40 timmar per vecka. Jag tycker att det är fantastiskt att studera vid universitetet. Jag kan planera min tid själv till stor del, vilket passar mig bra.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Oj, svårt att välja en sak! Det bästa måste nog ändå vara den fantastiska studiemiljön, att vara mitt i den akademiska världen som finns i Uppsala. Nationerna gör det också väldigt roligt att plugga och leva i Uppsala. Jag tycker att man kan känna att det är universitetet som har format staden och anpassat sig efter alla oss studenter.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En vanlig dag varierar väldigt mycket. Oftast har jag bara en schemalagd punkt om dagen, en föreläsning eller seminarium. Inför ett seminarium ligger en del timmar plugg samt ett basgruppsmöte. (En basgrupp är en grupp studenter som lär sig grunderna tillsammans). Eftersom det inte är speciellt mycket som är schemalagt har jag stor frihet att själv lägga upp mina dagar. En vanlig dag innehåller oftast ett basgruppsmöte på morgonen, följt av ett seminarium och efter det brukar jag spendera resten av dagen på biblioteket eller så pluggar jag någon annanstans.  

Vad är typiskt för din utbildning?
– Det finns en väldigt stark sammanhållning mellan studenterna som läser samma termin. Det är mycket att läsa men det är ännu mer diskussion. Det som utgör den obligatoriska undervisningen är seminarierna och dessa går ut på att diskutera det vi har läst inför dem. Utbildningen handlar framförallt om att lära sig den juridiska metoden. Det handlar nästan aldrig om att svara rätt eller fel på en fråga. 

Hur upplevde du första tentan?
– Innan tentan var jag väldigt stressad. Jag visste inte riktigt hur den skulle gå till. Dock så upplevde jag den inte alls så farlig efter som jag gjorde innan. En viktig sak som jag lärde mig första tentan var att verkligen disponera min tid, så att man har tid till att besvara alla frågorna.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Målet är så klart att ta min examen. Att få höga betyg är också ett mål, men inte det absolut viktigaste.

Berätta om studentlivet!
– Studielivet är upp och ner. I vissa perioden är det väldigt mycket plugg och då kan det kännas ganska tungt. Det är samtidigt väldigt roligt eftersom alla är i samma situation så man har alltid kompisar att dela det jobbiga med och hjälpa varandra. Jag har inget direkt bästa minne men det bästa jag tar med mig från studietiden hittills är alla nya vänner jag har fått här i Uppsala!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Favoriten måste jag nog säga är att sitta vid Fyrisån en solig vårdag. 

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Vill egentligen inte vara så tråkig att jag svarar Valborg men jag måste ändå svara Valborg eftersom det är en så rolig tradition!

Vad gör du om 5 år?
– Jag har tagit min examen och är klar jurist. Jag har antagligen flyttat tillbaka hem till Stockholm och jobbar förhoppningsvis med något som jag tycker är kul! För tillfället tycker jag flera områden inom juridiken är intressanta så det ska bli spännande att se vilken sorts juridik jag i slutändan kommer att jobba med.

Upplägg

GRUNDNIVÅ

Terminskurs 1
Grundläggande juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt.

Detta är en introduktionstermin som präglas av övning i teknik och metod vid juridisk problemlösning och träning i muntlig och skriftlig framställning och argumentation.

I inledningsfasen sker detta med anknytning till grundläggande civil- och processrätt. Kursen har sin ämnesmässiga tyngdpunkt i statsrätt inkluderande ­institutionell EU-rätt.

Terminskurser 2-3
Civilrätt
Terminerna bildar ett sammanhängande civilrättsår med en avslutande tentamen varje termin. Den första civilrättsterminen läses bland annat avtalsrätt, speciell och allmän kontraktsrätt, skuldebrevsrätt, skadeståndsrätt och arbetsrätt. Termin tre studeras sakrätt med ­materiell konkurs- och utsökningsrätt, immaterialrätt och familjerätt. Båda terminerna innehåller också ett visst inslag av jämförande studium av utländsk rätt.

Terminskurs 4
Straff- och processrätt
Denna termin består av studier i straff- och processrätt. I terminen ingår också ett internationellt och jämförande inslag om cirka två studieveckor.

Terminskurs 5
Associationsrätt och skatterätt
Kursen består till drygt hälften av skatterätt och i övrigt av associationsrätt/bolagsrätt.

Terminens olika delämnen läses både var för sig och integrerade med varandra. Delämnena studeras ur svensk, europeisk och internationell aspekt.

Terminskurs 6
Förvaltningsrätt och internationell rätt
Terminen omfattar studier i förvaltningsrätt och inter­nationell rätt (folkrätt, EU-rätt och internationell privaträtt). Studierna bedrivs parallellt och delvis integrerat.

AVANCERAD NIVÅ

Avancerad nivå består av valfria fördjupningskurser om totalt 45 högskolepoäng (hp). En kurs är på 30 hp, en terminslång ämnesöverskridande och ämnesintegrerande kurs med tematisk inriktning och starka inslag av själv­ständigt arbete samt ytterligare en fördjupningskurs om 15 hp.

En teoretisk fördjupning om 15 hp, Rättshistoria och allmän rättslära, samt ett examensarbete om 30 hp (med eller utan praktik).

Exempel på kurser på avancerad nivå, valfria kurser.

30 hp-kurser:
Advanced EU Law and the Internal Market
Aktiebolagsrätt
Aktiemarknadsrätt
Arbetsrätt
Brott och brottmål
EU Commercial Law and Litigation
Företagsbeskattning
Förhandling och medling
Förmögenhetsrättslig familjerätt
Information och rätt - immaterialrätt, yttranderätt och Internet
Internationell skatterätt
Kommersiella och privata fastigheter - rättshandlingar i praktiken
Kommersiell avtals- och processrätt
Kommersiell kontraktsrätt
Mänsklig säkerhet: folkrätt, mänskliga rättigheter, humanitär rätt
Polisrätt
Rätt och psykologi
Socialrätt - individ och system
Straffrättens teori och praktik

15 hp-kurser:
Barnrätt
Civilprocessföring
Comparative Constitutional Law
Comparative Legal History and Contemporary Jurisprudence (RoA på engelska)
Democracy and Human Rights in European Context
EU Criminal Law
European Labour Law
Europeiska unionens internationella privaträtt
Fastighetsrätt
International Commercial Arbitration
Intellectual Property Rights and Human Rights
Introduction to American Law
Makt och rätt - konstitutionella problem i dagens samhälle
Medical Law
Mergers & acquisitions
Migrationsrätt
Miljörätt
Praktisk immaterial- och marknadsrätt
Redovisningsrätt och företagsekonomi
Rättssociologi
Skadeståndsrätt

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen sker normalt i grupper på cirka 25 studenter, seminarieundervisning. Kursdeltagarna får ut ett antal uppgifter av vilka de flesta har formen av konstruerade fall eller frågeställningar med anknytning till ­rättsfall.

Undervisningen förbereds i mindre arbetsgrupper (basgrupper). Arbetet redovisas kontinuerlig med åtföljande diskussion och kommentarer från läraren.

Lärarens roll är för det första kritiskt kommenterande: att ställa de frågor som är nödvändiga för att få fram de centrala principerna, reglerna och argumenten i kursmomentet.

Läraren har också en viktig organiserande funktion: planera fördelningen av uppgifter, utnyttjande av vissa arbetsgrupper för special­uppgifter, se till att alla grupper får lägga fram sina resultat och vara verksam för att få sviktande grupper att fungera normalt.

Ofta ställs olika basgruppers resultat mot varandra och leder till en diskussion som kan vara givande från metodsynpunkt.

Smågruppsaktiviteten inför seminarieundervisningen blir i denna form basen för inlärningen och samtidigt det instrument som skapar aktivitet i den stora gruppen. Arbetet i basgruppen ger träning i samarbete och i att ge och ta argument.

Eftersom basgruppsarbetet förutsätter grundlig enskild förberedelse för att kunna vara effektivt innebär denna arbetsform också en träning i individuellt arbete och utvecklar goda studievanor.

All undervisning i seminarieform känne­tecknas av att aktivitetskravet riktas mot studenterna i första hand. Mest djupgående blir diskussionerna på seminarierna när dessa ägnas åt något eller ett par mera sammansatta problem.

Studera utomlands

Studenterna vid juridiska institutionen i Uppsala har möjlighet att, genom något av våra utbytesprogram, tillbringa en termin eller ett läsår utomlands och sedan tillgodoräkna de utländska kurserna som fördjupningskurser i juristexamen i ­Uppsala. Juridiska institutionen har ­utbyten inom Erasmus-programmet och Nordplus-programmet samt med Minnesota Law School i USA, Auckland University på Nya Zeeland, Bond University i Australien och Singapore Management University i Singapore.

Karriär

Arbetsmarknaden för jurister är väldigt bred eftersom juridisk kompetens efterfrågas i allt fler sammanhang, bland annat på grund av EU och internationaliseringen. Dessutom är metoden att strukturera och analysera ett material och att lösa problem till stor nytta även utanför den juridiska sfären. Det innebär att du som jurist kan konkurrera på arbetsmarknaden med personer med annan utbildning.

Många jurister arbetar som handläggare på myndigheter av olika slag, på försäkringsbolag, banker, organisationer och företag. Juristen kan till exempel vara handläggare, skadereglerare, företagsledare, utredare eller polischef.

Många jurister fortsätter att utbilda sig genom att tingsmeritera sig. Det innebär att de arbetar som notarie under handledning i två år på tingsrätt eller förvaltningsrätt. Det kallas för att "sitta ting". För att bli åklagare eller kronofogde måste en jurist vara tingsmeriterad. Det är även vanligt att man sitter ting om man tänker sig att bli domare eller advokat trots att det inte är ett formellt krav för dessa yrken. Även för högre tjänster inom statlig förvaltning är det ofta ett krav att vara tingsmeriterad. Efter minst tre års kvalificerat juridiskt arbete och efter att ha klarat Advokatsamfundets kurs kan man ansöka om att bli advokat.

Behörighet och anmälan

Juristprogrammet

270 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P2800 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 405000 kr

Juristprogrammet

270 HP

VT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-10-15

Anmälningskod: UU-P7800 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 405000 kr