Biomedicinska analytikerprogrammet 2018/2019

 • 180 hp
 • Sundsvall , Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Som biomedicinsk analytiker är du specialist på undersöknings- och analysmetoder inom medicin, teknik och naturvetenskap. Du arbetar i en spännande, kreativ miljö med att utveckla analyser och bland annat analysera de prover som behövs för att ge patienter rätt behandling. Vid Uppsala universitet skaffar du dig de kunskaper du behöver för nationellt och internationellt biomedicinskt laboratoriearbete.

Om programmet

Biomedicinska analytikerprogrammet förbereder dig för en karriär inom bio­medicinsk analys, diagnostik och forskning med fokus på det humanbiologiska området. Den laborativa miljön genomgår en kontinuerlig förändring till följd av ny kunskap och ny teknik. Därför är Bio­medicinska analytikerprogrammet anpassat så att du får en grund för fortsatt lärande inom yrkesområdet samt möjlighet till fortsatta studier.

Laboratoriemetodik är central i utbildningen där teoretiska kunskaper och praktisk färdighet integreras. Din verksamhetsförlagda utbildning, VFU, sker på utvalda laboratorier inom diagnostik och forskning. Här gör region­ens många bioteknikföretag Uppsala särskilt lämpat för biomedicinska studier.

Examen

Utbildningen leder till en biomedicinsk analytikerexamen, vilket är en yrkes­examen. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Du har även möjlighet att ansöka om en medicine kandidatexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Satu Thulin
Kommer från: Enköping
Utbildning: Biomedicinska analytikerprogrammet

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag ville fortsätta inom hälso- och sjukvård på något sätt då jag är utbildad undersköterska i grunden. Utbildningen är väldigt bred, yrket har stort behov av nyutbildad personal och efter utbildningen kan du jobba inom många olika områden.

Varför föll valet på Uppsala universitet?
– Universitetet ligger inom pendlaravstånd. Plus programmets innehåll.

Hur är utbildningen upplagd? Fasta undervisningstimmar, arbete i projekt eller självstudier, kontakt med omvärlden, inlämningsuppgifter, seminarier, laborationer eller annat.
– Kurserna börjar med föreläsningar och kombineras sedan med laborationer inom samma område. Vi skriver rapporter på laborationerna  som lämnas in och som sedan redovisas på olika sätt till klassen. Fjärde terminen går vi ut på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och får se hur det går till på olika arbetsplatser.

Vad tycker du om utbildningen? Motsvarar utbildningen det du förväntade dig?
– Den är över all förväntan. Jag har helt klart valt rätt utbildning och åren har gått väldigt fort då det har varit intressanta ämnen hela tiden.

Vad hoppas du att den här utbildningen ska leda till? Arbete, vidare utbildning på högre nivå, forskarstudier, bättre allmänbildning, eller dylikt.
– När jag började läsa var målet att få ett nytt yrke, men med tiden så har jag blivit mer och mer intresserad av att fördjupa mig.

Upplever du någon skillnad mellan tidigare studier och universitetsstudier?
– Jag har lyckats med att läsa både gymnasieutbildning och Komvux innan. Ärligt talat är åren här på universitetet de bästa. En kurs, en tenta och sedan nästa kurs. På gymnasiet och Komvux läses många olika kurser samtidigt utan några relationer till varann och proven kommer på allt ungefär samma vecka. Nu läser jag mer ett ämne åt gången.

Vad vill du ge för råd till och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen? 
– Sök! Vi är som spindeln i nätet mellan doktorn och diagnosen. En vilja att hjälpa, nyfikenhet och noggrannhet är bra egenskaper att ha. Dock kan en utbildad BMA (biomedicinsk analytiker) arbeta inom många andra områden än bara sjukvården. Vi finns bland annat inom veterinärmedicin, läkemedelsindustrin, Livsmedelsverket och på en hel del andra ställen.

Tre snabba frågor
Det bästa med att plugga?
– Lära sig nya saker hela tiden.

Det bästa med Uppsala Universitet?
– Det är bäst, helheten. Måste upplevas.

Det bästa med Uppsala som stad?
– Nära till allt, från stationen till skolan, till stan och alla parker. En otroligt vacker stad. 

Upplägg

Första årets kurser ger dig grund­läggande kunskap i biomedicinsk laboratorievetenskap, anatomi/fysiologi samt en kemisk/biokemisk analytisk grund som blir en bas för ditt framtida lärande. Flera kurser omfattar undervisning i dokumentation, kvalitetssäkring, muntlig och skriftlig framställning, laboratorie­organisation och bioinformatik. Du avslutar din utbildning med två valbara fördjupningskurser samt ett examens­arbete som vanligtvis utförs i forskningsmiljö, nära den kliniska/diagnostiska verksamheten där du medverkar i planering och utförande. Examensar­betet redovisas i en vetenskaplig uppsats.

Kurser inom programmet

Termin 1
Grundläggande biomedicinsk laboratorievetenskap, 11 hp

Termin 1 och 2
Biokemi med molekylärbiologi, 34 hp
Anatomi/fysiologi/cellbiologi med histologi, 15 hp

Termin 3
Klinisk fysiologi, 7 hp
Medicinsk mikrobiologi, 11 hp
Patologi med klinisk genetik, 11 hp

Termin 3 och 4
Klinisk kemi med hematologi, toxikologi och farmakologi, 13 hp
Immunologi med transfusionsmedicin, 12 hp
Verksamhetsförlagd utbildning I, 6 hp

Termin 5
Verksamhetsförlagd utbildning I, 6 hp
Laboratoriemedicinsk dataanalys, 7 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II, 8 hp
Projektik, 9 hp

Termin 6
Fördjupningskurs I, 7 hp
Fördjupningskurs II, 8 hp
Examensarbete, 15 hp

Om undervisningen

Undervisningen på biomedicinska analytiker­programmet sker i form av föreläsningar, laborationer, gruppövningar och seminarier. Under studierna kommer du att laborera och träna på att läsa metodbeskrivningar samt lära dig att tolka resultatet från laborationer.

Studieort Sundsvall
Utöver att läsa Biomedicinska analytikerprogrammet i Uppsala vid Uppsala universitet finns det också ett antal studieplatser på programmet vikta för studier i Sundsvall vid Mittuniversitetet.

Det första året sker studierna vid M­itt­universitetet, campus Sundsvall och i Landstinget Västernorrlands lokaler. Under andra och tredje året läser du kurserna delvis i Uppsala. Hur stor del som sker i Uppsala respektive Sundsvall varierar från kurs till kurs. Vissa månader åker du till Uppsala varje vecka, vissa månader åker du inte alls. Undervisningsmomenten ges i största möjliga mån på distans, till exempel ges många Uppsalaföreläsningar via Internet. Kurser förlagda i Uppsala kan kräva att vissa moment, såsom­ seminarier, måste examineras i Uppsala.

Studera utomlands

Inom de internationella universitets­nätverken Nordplus och Sokrates/Erasmus sker studentutbyten och andra aktiviteter tillsammans med europeiska universitet, till exempel i London, Dublin och Gent.

Karriär

Biomedicinska analyser är livsviktiga, men redan i dag finns en brist av biomedicinska analytiker både i Sverige och utomlands. Bristen kommer att växa under de kommande åren då många yrkesverksamma analytiker går i pension. Därför kan du räkna med att få jobb efter examen. Du kan också räkna med att bli en del av en snabbt utvecklande bransch både under utbildningen och i yrkeslivet. Du kan också välja flera olika yrkeskarriärer eftersom det finns många uppgifter för en biomedicinsk analytiker att utföra. Efter examen kan du också studera vidare till en masterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap och därefter fortsätta med studier på forskarutbildningsnivå.

Biomedicinska analytiker kan arbeta inom en mängd områden, här är några områden du kan jobba inom:

Spåra sjukdomsalstrande bakterier, virus eller svampar
Analytikern avgör vilken art en inkräktande mikroorganism har genom att analysera organismens DNA. Det går också att bestämma arten med så kallad specifik odling eller med hjälp av antikroppar. Terrorister och brottslingar kan använda dessa organismer för sina dåd och även då kan den biomedicinska analytikern identifiera dem. Analytikern kan också ta reda på vilket antibiotika som tar död på den sjukdomsalstrande mikroorganismen och som helst lämnar de bakterier som vi behöver för vår hälsa i fred.

Upptäcka anlag för genetiska sjukdomar
Den biomedicinska analytikern kan avgöra om föräldrarna eller barnet har någon känd sjukdomsrelaterad gen med hjälp av DNA-analys. Det går också att upptäcka om en gens protein saknas, finns i för låg mängd eller fungerar dåligt. Sjukdomsdetektivens verktyg är i de här fallen enzymanalys eller analys av någon annan molekyl i kroppen som inte bryts ner som den ska. Ett exempel är att analysera PKU (fenylketonuri) på alla nyfödda.

Se tecken på sjukdomar i blod eller vävnader
Om till exempel levern blir sjuk i levercancer eller om hjärtat drabbas av infarkt finns det spår i blodet. Den biomedicinska analytikern kan analysera spåren med hjälp av specifika antikroppar.

Hjälpa barnlösa
Den biomedicinska analytikerns roll vid provrörsbefruktning är att sammanföra ägg och spermie, följa förloppet i mikroskop och bedöma vilket embryo som är lämpligt att använda.

Kontrollera livsmedel
Innehåller maten något bekämpningsmedel? Är den proteinrika kosten verkligen rik på proteiner? Kommer köttet från ko eller häst? Innehåller chokladen spår av nötter? Den biomedicinska analytikern kan genom att använda specifika metoder besvara frågorna. Givetvis är analytikern också med och tar reda på att maten inte innehåller för mycket bakterier.

Bekämpa dopning
Om en idrottare ätit eller fått i sig anabola steroider, eller något annat prestationshöjande medel kan den biomedicinska analytikern upptäcka det. Analytikern analyserar till exempel blod eller urin med kromatografiska metoder som separerar ämnena i provet från varandra. Ett annat verktyg är specifika antikroppar.

Identifiera förgiftningar
När en medvetslös patient kommer in på akuten är det viktigt att snabbt få reda på vad som ligger bakom. Är det exempelvis läkemedel eller alkohol, behöver läkaren analyssvar mycket snabbt för att kunna rädda levern. På akutmottagningar kan biomedicinska analytiker ha en livsavgörande roll.

Leta efter läkemedel i kroppen
Ibland får den biomedicinska analytikern rycka ut för att undersöka om en patient har rätt koncentration av något särskilt läkemedel i kroppen. Fel koncentration kan vara direkt dödligt. Ett exempel är Waran, som patienter får vid risk för blodpropp. Då bestäms blödningstiden som ett mått på att dosen är rätt.

Upptäcka fysiologiska funktionsfel
Icke invasiva analyser förekommer ofta inom den mer fysiologiska verksamheten. Där används till exempel EKG, ultraljud och nervfunktionsanalyser som underlag för diagnos av bland annat hjärtfel och neurologisk sjukdom.

Analysera blod och vävnader
Med hjälp av specifika antikroppar, kemiska reaktioner eller mikroskopering studerar analytikern blodceller och vävnader. Undersökningarna behövs för att till exempel avgöra om en patient kommer att stöta bort ett donerat organ eller bli sjuk av fel slags blod. Inom rättsmedicinen kan analytikern spåra blod från brottslingar med samma tekniker.

Hitta och undersöka tumörer, cancer och vävnadsspår
När cellernas programmering blir fel kan de bli odödliga och ge upphov till tumörer. Den biomedicinska analytikern kan analysera dessa cellers DNA för att identifiera hur farliga de är. Ett annat verktyg kan vara att färga cellerna. Mikroskopet avslöjar tumörernas hemligheter. Om en brottsling har lämnat vävnadsrester efter sig kan analytikern identifiera förövaren med hjälp av DNA-analys.

Forska
De biomedicinska analytikerna arbetar ofta som "labbchefer" på forskningslaboratorier och flera forskar själva. Det laborativa arbetet vid biomedicinsk forskning är grundläggande för resultaten och en biomedicinsk analytiker kan bidra med idéer, vilket gör att man blir medförfattare till arbeten. Detta kan resultera i byte till en forskarbana och en doktorsexamen med tiden. Andra läser vidare direkt och några ända till doktorsexamen.

Var finns de biomedicinska analytikerna?
Dag och natt arbetar de biomedicinska analytikerna för att vårdmaskineriet ska fungera utan friktion. De finns även på många andra arbetsplatser än inom vården. Här kan du räkna med att finna biomedicinska analytiker på nyckelpositioner inom organisationen:

 • analysföretag
 • djursjukhus
 • forskningslaboratorier
 • kemiindustri, till exempel vattenlaboratorier, energibolag, färgfirmor
 • kriminaltekniska laboratorier
 • livsmedelsindustrin
 • Livsmedelsverket
 • läkemedelsföretag
 • primärvården
 • rättsmedicin
 • sjukhuslaboratorier
 • Smittskyddsinstitutet (SMI)
 • Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Behörighet och anmälan

Biomedicinska analytikerprogrammet

180 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Sundsvall

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P3302 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b/3c eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet A12/12)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Biomedicinska analytikerprogrammet

180 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P3300 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b/3c eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet A12/12)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (35 %). 5 % av platserna reserveras för sökande med examen från KY-utbildningen Laboratorieteknik med inriktning mot kliniskt laboratoriearbete inom det medicinska området. Vid fler sökande än antal platser används högskoleprov som skiljekriterium inom kvotgruppen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr