Utbildning

Masterprogram i folkhälsa 2017/2018

Bild för Masterprogram i folkhälsa 2017/2018
Anmälan

Masterprogrammet i folkhälsa vid Uppsala universitet är en tvåårig utbildning inom kunskapsområdet folkhälsa. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta eller redan arbetar med folkhälsofrågor inom kommun, landsting, myndigheter och enskilda verksamheter. Du får en bred kunskapsbas inom ämnena prevention, folkhälsa och sjukvårdens styrning och organisation.

Om programmet

Masterprogrammet i folkhälsa riktar sig till dig som har en grundutbildning som sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, samhällsvetare, jurist med fler. Programmet passar även dig som planerar att fortsätta studier på forskarutbildningsnivå. Programmet har som målsättning att förmedla kunskaper, förståelse och färdigheter inom ämnesområdet folkhälsa och folkhälsoarbete. Det innebär att studenterna efter utbildningen ska ha kompetens både för fortsatt forskning och för praktiskt strategiskt folkhälsoarbete.

Som student ska du efter examen ha djupa och breda teoretiska kunskaper inom ämnesområdet folkhälsa. Dessutom ska du besitta fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt ha en fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och ha metodkunskap inom huvudområdet. Med denna kunskap ska du självständigt kunna genomföra undersökningar på vetenskaplig grund av komplicerade sammanhang och kunna tillämpa resultat från olika områden för att finna lösningar av komplexa problem, även i lägen när fullständig information saknas. Du ska kritiskt och korrekt kunna sammanfatta kunskapsläget inom folkhälsa och angränsande områden vad gäller metoder, resultat, och tillämpningsmöjligheter. Du ska kunna kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, planera och med adekvata metoder kunna genomföra en begränsad intervention inom att avgränsat folkhälsovetenskapligt område. Du ska ha utvecklat förmågan att vidareutbilda sig själv och ha uppnått en betydande intellektuell mognad och bildning, samt ha förvärvat en god överblick över de egna kunskaperna och färdigheterna, liksom forskning och tillämpning av resultat inom fackområdet och kunna bidra till att lösa olika uppgifter i samhället.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med folkhälsa som huvudområde.

Upplägg

Termin 1
Folkhälsovetenskap, avancerad nivå: Kursen ger en överblick av vilka faktorer som påverkar hälsan i befolkningen samt om olika aktörers betydelser för folkhälsan. Även hälsofrämjande, preventiva, vårdande och rehabiliterande insatsers betydelse tas upp och diskuteras. 

Beteendemedicin (individnivå): Sambandet mellan livsstil och hälsa berörs i denna kurs. Uppkomst, prevention och behandling, samt mekanismer för hur beteende påverkar hälsa och ohälsa tas upp. Särskilt fokus läggs på de stora folksjukdomarna som hjärt- och kärlsjukdomar, metabolt syndrom, cancer och smärta.

Jämlik hälsa (gruppnivå): Kursen behandlar hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället, och bestämningsfaktorer för hälsa. Fokus läggs på så kallade ”åtgärdbara skillnader” i hälsa, som har samband med kön, utbildningsnivå, etnicitet, ålder och andra SES-faktorer.

Termin 2
Forskningsdesign, metoder och statistik inom folkhälsoområdet: Detta är en vetenskaplig metodkurs där både kvantitativa och kvalitativa metoder behandlas. Även epidemiologi med inriktning mot folkhälsa ingår.

Community Interventions (organisations- och samhällsnivå): Kursen berör samhällsbaserade interventioner för att främja hälsa. Fokus ligger på levnadsvillkor, normer och lagstiftning samt samhällsfaktorer, både offentliga och frivilligorganisationer. Planering och utvärdering av interventioner och implementeringsprocesser tas upp under kursens gång.

Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation (organisations- och samhällsnivå): I denna kurs står frågor om sjukvårdssystemets struktur organisation, juridik och politiska styrning i fokus. Framförallt diskuteras det senaste decenniets organisatoriska och reformpolitiska förändringar (till exempel privatisering, valfrihet och regionalisering) och vilka konsekvenserna blir för patienter, personal och sjukvårdssystemet i stort.

Termin 3
Hälsofrämjande ledarskap: I denna kurs ingår tillämpning av kunskaper som bygger på teorier och modeller för organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser. Verktyg i hur du kan stärka din roll som ledare i en hälsofrämjande organisation erbjuds.

Kost, nutrition och folkhälsa: Aspekter av hur nutrition påverkar folkhälsan diskuteras i denna kurs. Mycket fokus läggs på verktyg för att kunna sammanställa, värdera och kritisera olika former av nutritionspåståenden.

Etik och folkhälsa: Kursen ger en introduktion till etiska problem i folkhälsoarbete. En kritisk diskussion förs med frågor som; Kan man rättfärdiga folkhälsoinsatser som har negativa konsekvenser för vissa individer? Hur då i så fall?

Termin 4
I termin 4 skrivs ett examensarbete motsvarande 30 hp. I många fall kan detta examensarbete genomföras inom pågående forskningsprojekt eller ute i kommun och landsting.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap erbjuder utöver ovanstående kurser ett flertal andra kurser inom ämnet folkhälsa som kan tillgodoräknas i en examen.

Kurser inom programmet

Termin 1
Folkhälsovetenskap, avancerad nivå
Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa
Jämlik hälsa
 
Termin 2
Forskningsdesign, metoder och statistik inom folkhälsoområdet, inklusive epidemiologi
Community Interventions
Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation
  
Termin 3
Hälsofrämjande ledarskap
Kost, nutrition och folkhälsa
Etik och folkhälsa
 
Termin 4
Examensarbete

Om undervisningen

Undervisningen utgörs av en kombination av föreläsningar, seminarier och IT-uppgifter och bygger på en student­aktiverande pedagogik som syftar till att du utvecklar ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt och en god förmåga att lösa problem. Programmet ges i Uppsala. Kursmoment på engelska förekommer.

Karriär

Samhällets behov av kunskap kring preventiva åtgärder och folkhälsofrågor fortsätter att öka och är ett prioriterat område på både individ- och samhällsnivå. Masterprogrammet i folkhälsa vid Uppsala universitet passar dig som ska arbeta med folkhälsofrågor inom kommun, landsting, myndigheter och enskilda verksamheter och ger en bred kunskapsbas inom ämnena prevention och folkhälsa.

Våra studenter som tagit examen på masterprogrammet i folkhälsa arbetar nu bland annat som verksamhetsutvecklare och folkhälsosamordnare i kommuner och landsting. Många återvänder till tidigare arbetsplatser men med förändrade ansvarsområden. Programmet är även forskningsförberedande. Ett flertal studenter med examen från masterprogrammet i folkhälsa är idag doktorander på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i folkhälsa

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P3520 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp

Urval: Seriellt: 1. Akademiska poäng inom folkhälsa, vård och samhällsvetenskap. 2. Minst ett års arbetslivserfarenhet inom folkhälsa eller vård. 3. Övriga sökande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Biomedicinskt centrum, BMC, Husargatan/Dag Hammarskjölds väg, ingång A11

Box 564, 751 22 Uppsala

Päivi Adolfsson paivi.adolfsson@pubcare.uu.se

Telefon: 018-471 64 45

Elina Backman elina.backman@pubcare.uu.se

Telefon: 018-471 6294