Utbildning

Masterprogram i forensisk vetenskap 2017/2018

Bild för Masterprogram i forensisk vetenskap 2017/2018
Anmälan

Vid de flesta brott som begås lämnas spår av olika typer. Spår som via genetisk, kemisk eller toxikologisk analys kan få avgörande betydelse i den vidare utredningen. De allt mer avancerade metoderna för analys av teknisk bevisning gör forensisk vetenskap till ett växande ämnesområde. Masterprogrammet i forensisk vetenskap gör det möjligt för dig att möta det ökande behovet av akademisk kompetens och forskning men kunskapen kan också användas inom andra områden.

Om programmet

Masterprogrammet i forensisk vetenskap i Uppsala ger dig kunskap om olika biologiska och kemiska analyser som används vid brottsutredningar. Programmet sätter fokus på generellt använda metoder och teknologier som ger både djup och bred kunskap och många av de laborativa momenten har anknytning till kriminaltekniska fråge­ställningar och ny forskning. Metoderna används generellt inom många andra ämnesområden utanför forensisk vetenskap. Masterprogrammet i forensisk vetenskap är således en bred utbildning med stark forskningsanknytning.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med forensisk vetenskap som huvudområde.

Upplägg

Termin 1
Utbildningen börjar med kursen Medicinsk genetik där du utvecklar din förståelse för ärftlighet, hur gen­etiska sjukdomar uppstår och hur dessa diagnosticeras, samt får en överblick av de tekniker som används vid genetisk analys och forskning. Därpå följer en introduktion i området forensisk vetenskap och kriminal­teknik där föreläsare från kriminal­tekniska rotlar vid polisen ger dig inblick i deras arbetsmetoder. Därefter följer en kurs om rättsmedicin och forensisk gen­etik. Först lär du dig hur rättsmedicinska undersökningar, provtagningar och analyser utförs. Du får därefter kunskap om hur molekylärbiologiska metoder används i brottsutredningar. Du deltar i laborativa övningar och lär dig utnyttja DNA-databaser och statistik för utvärdering av resultat. Du deltar även i en föreläsningsserie som är gemensam för flera masterprogram vid medicinska fakulteten under denna termin.

Termin 2
Andra terminen inleds med en valbar period på tio veckor där du kan välja att läsa kursen Genomisk och epigenomisk medicin, göra ett litteraturprojekt i forensisk biologi eller läsa kriminologi. Kursen i kriminologi ges på svenska vid Stockholms universitet. Därpå läser du kursen Kriminal­teknisk kemi som ger dig insikt i de många kriminaltekniska analyser som baseras på analytisk kemi. Du prakti­serar även metoder för analys av spår vid brotts­platser med tillämpning av tradition­ella och nya analytiska tekniker.

Termin 3
Du läser kursen Analytisk toxikologi som inkluderar toxikologi, analytisk kemi samt akuta förgiftningar. Delkursernas röda tråd är olika typer av exponeringar som diskuteras ur dels ett toxikologiskt perspektiv (verkningsmekanismer samt riskbe­dömning/säkerhetsvärdering), dels ett kemiskt analytiskt perspektiv (med inriktning mot provtagning, separation och detektion). Du utför också ett ­mindre projektarbete som du redovisar skriftligt och muntligt.

Termin 4
Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete som du utför vid exempelvis ett företag, universitet eller en statlig myndighet. Examensarbetet kan göras utomlands och inom många olika ämnesområden (behöver inte vara inom forensisk vetenskap).

Kurser inom programmet

Termin 1
Medicinsk genetik, 7,5 hp
Forensisk vetenskap och kriminalteknik, 7,5 hp
Forensisk genetik och medicin, 15 hp

Termin 2
Valbar period, 15 hp
Kriminalteknisk kemi, 15 hp

Termin 3
Analytisk toxikologi, 30 hp

Termin 4
Examensarbete, 30 hp

Om undervisningen

Utbildningen är schemabunden och omfattar föreläsningar, projektarbeten, laborationer, gruppundervisning, demo­nstra­tioner och studiebesök. Kurs­momenten utvecklar din kreativitet, analytiska förmåga och problemlösningsförmåga. Du kommer att arbeta med att sammanställa fakta, dra slutsatser av vetenskapliga texter och att kritiskt granska metoder och resultat.

Närvaro är obligatorisk vid föreläsningar som innehåller demonstrationer, gruppundervisning, seminarier, laborationer och obduktionsdemonstration.

En seminarieserie med föreläsningar om forskningsetik, presentationsteknik, bioetik med mera ges under den första terminen. Kurserna ges på engelska.

Studera utomlands

Som student vid Uppsala universitets har du stora möjligheter att studera utomlands. De utbyten som är populärast är utbyten till universitet som ger kurser på engelska. Många väljer att göra examensarbetet vid ett laboratorium utomlands.

Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studievägledare eller programsamordnare för mer information om utbyten.

Karriär

Programmet vänder sig till dig som vill bredda och fördjupa tidigare kunskaper inom biologi och kemi med inriktning mot kriminaltekniska och toxikologiska frågeställningar. Den breda kompetensen i forensisk biologi, toxikologi och kemi förbereder dig för arbete vid många olika typer av laboratorier. Utbildningen ger dig också bred human­genetisk, molekylärbiologisk, toxikologisk och analytisk kemisk kunskap, vilket öppnar för arbete inom akademi, livsmedelsindustri, miljöbevakning och läkemedels/bioteknikindustri. Programmet för­bereder dig även för fortsatta studier och forskarutbildning.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i forensisk vetenskap

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P3800 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp. Utbildningen vänder sig till studenter med grundexamen om minst 180 hp inom bioteknologi, medicin, molekylärbiologi, kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier relevanta för programmet, ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet samt en sammanfattning på engelska (1-2 sidor) av genomfört projektarbete.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Dag Hammarskjölds väg 20

Rudbecklaboratoriet, 751 85 Uppsala

Marie Allen marie.allen@igp.uu.se

Telefon: 018-471 48 03

Fax: 018-471 48 08

Studievägledare medmaster@uadm.uu.se