Masterprogram i infektionsbiologi 2018/2019

Bild för Masterprogram i infektionsbiologi 2018/2019
Anmälan

Infektioner är allvarliga hot mot människors, djurs och växters överlevnad på jorden. Vår kunskap om de processer som styr mikrobers liv och uppkomst måste öka för att vi ska kunna möta akuta problem med resistensutveckling och för att vi ska kunna förutsäga och förhindra hotande pandemier och spridning av infektionssjukdomar. Masterprogrammet i infektionsbiologi integrerar human- och veterinärmedicin, läkemedelsutveckling och livsmedelssäkerhet.

Om programmet

Masterprogrammet i infektionsbiologi låter dig ta del av Uppsalaregionens mycket starka infektionsbiologiska forskning och utbildning. I staden finns två universitet, två universitetssjukhus och tre nationella myndigheter med ansvar för livsmedels-, läkemedels- och veterinärmedicinska frågor. Denna samlade kompetens garanterar en bred utbildning för dig som är intresserad av det infektions­biologiska området. Utbildningen bedrivs till största del vid Biomedicinskt centrum (BMC) vid Uppsala universitet, men under vissa kurser eller delar av kurser är du vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Du träffar alltså lärare och forskare från både SLU och Uppsala universitet, men även kliniskt verksamma läkare, veterinärer och forskare.

Genom att sammanfoga humanbiologi, veterinärmedicin, läkemedel och livsmedel möjliggör utbildningen framtida samverkan mellan olika områden inom infektionsbiologi. Det är av särskild be­tydelse för de utvecklingsländer där mikrobiella infektioner är mer utbredda och har mer allvarliga konsekvenser. Utbildningens starka forskningsanknytning förbereder dig även för forskarutbildning.

Du som har ett stort intresse för forskning och som planerar att fortsätta med forskarutbildning kan du ansöka om att få ersätta år två med praktiska projekt­studier inom ramen för Masterprogrammet i medicinsk forskning.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med infektionsbiologi som huvudområde.

Upplägg

År 1
Första årets studier ska ge en djup förståelse för de molekylära processer som styr interaktionen mellan virus, bakterier, parasiter och svampar och deras värdar. De processer som reglerar infektionsförloppet beskrivs utifrån det immunologiska försvaret, men också utifrån den infekterande organismens strategier att undkomma detta försvar. Dessa kunskaper utgör utgångspunkt för mer tillämpade frågeställningar rörande infektionssjukdomar hos djur och människor avseende bland annat zoonotiska infektioner. Första året avslutas med studier av molekylära processer för antimikrobiell terapi och resistensutveckling samt diagnos och klinisk symptombild ur olika organperspektiv.

År 2
År två ska ge kunskap om infektionssjukdomars problematik avseende uppkomst, evolution och spridning samt verktyg för kontroll och prevention på lokal och global nivå. Här behandlas även livsmedelsburna infektioner samt infektionssjukdomars roll ur ett globalt perspektiv med särskild hänsyn till utvecklingsländernas problematik. Dessutom ingår studier inom mikrobiell mångfald och patogenförekomst i olika ekosystem samt fördjupat praktiskt arbete med mikrobiologiska och infektionsbiologiska analysmetoder.

Programmet avslutas med ett självständigt arbete under termin fyra motsvarande 30 hp, men som kan påbörjas redan under termin tre och då utgöra 45 hp. Valt ämne skall rymmas inom ämnesområdet infektionsbiologi och kan utföras vid akademisk enhet, företag eller inom den offentliga sektorn, i Sverige eller utomlands.

Programmets tredje termin innefattar (om resurser finns) två veckors fältstudier med fokus på infektionssjukdomar i låginkomstområden i utvecklingsländer. Du får erfarenhet av hur samhälle, kliniker på sjukhusen och sjukhuslaboratorier samverkar för att bygga upp kunskap och implementera nya metoder som ligger till grund för en global strategi att rädda liv. Under studieresan skriver studenterna en rapport om global hälsa. Du kan ladda ned och läsa tidigare rapporter.

Kurser inom programmet

År 1
Mikrobiologi och immunologi, 30 hp
Parasitologi, mykologi och veterinär infektionsbiologi (vid SLU), 15 hp
Klinisk infektionsbiologi och antimikrobiell terapi, 15 hp

År 2
Infektionsbiologisk evolution, epidemiologi och kontroll, 15 hp
Mikrobiell ekologi och infektionsbiologisk metodik, 15 hp
Masterprojekt i infektionsbiologi, 30 hp eller 45 hp

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborativa övningar och projektarbeten. Programmet ges i Uppsala.

Föreläsningarna är starkt förankrade i pågående infektionsbiologisk forskning. Seminarier och gruppövningar utvecklar din förmåga att kritiskt granska metoder och resultat, sammanställa fakta och att dra slutsatser av vetenskapliga texter och uppnådda resultat. Här får du även p­lanera, driva, följa upp och redovisa projekt. Praktisk erfarenhet av experimentella strategier och vetenskapliga frågeställning­ar utgör integrerade och obliga­toriska moment. En del av de laborativa mo­menten utförs i forskningslaboratorier vid Uppsala universitet och SLU som en del av pågående forskningsprojekt.

I utbildningen ingår dessutom en föreläsningsserie som ges för flera medicinska masterprogram och som behandlar ett antal gemensamma vetenskapsrelaterade frågeställningar.

Undervisningen ges på engelska.

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter att åka utomlands, huvudsakligen under det självständiga arbetet under termin fyra.  Internationella kansliet har generella utbytesplatser runt om i världen. De utbyten som är populärast är till universitet som ger kurser på engelska. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studievägledare eller programsamordnare för mer information.

Karriär

Infektionsbiologisk kompetens förbereder dig för arbete med forskning och utveckling inom diagnostik, läkemedelsutveckling, resistensproblematik, vaccination, krisberedskap, livsmedelsproduktion, u-landsspecifika sjukdomar på djur och människor samt zoonoser.

Arbetsmarknad finns inom akademi och läkemedels- och bioteknikföretag. Inom offentlig sektor finns behov av infektions­biologisk kompetens för analys och uppföljning. Du kan också arbeta vid analyslaboratorier inom hälso- och sjukvården, livsmedelsindustrin, jord- och lantbruksrelaterade verksamhetsområden liksom biståndsorganisationer. Utbildningens starka forskningsanknytning förbereder dig inte minst för vidare forskarutbildning.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i infektionsbiologi

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P3349 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaci, farmaceutisk biovetenskap, (farmaceutisk)kemi, medicinsk vetenskap, agronomi, husdjursvetenskap, veterinärmedicin eller liknande som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Kunskap om och erfarenhet av laborativt arbete.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier relevanta för programmet, ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet, en sammanfattning på engelska (1-2 sidor) av genomfört projektarbete samt praktisk erfarenhet av laborativt arbete.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr