Utbildning

Röntgensjuksköterskeprogrammet 2018/2019

Bild för Röntgensjuksköterskeprogrammet 2018/2019
  • 180 hp
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Röntgensjuksköterskans arbete omfattar både omvårdnad och teknik. Den primära uppgiften för dig som röntgensjuksköterska är att göra undersökningar och att därmed framställa bildmaterial så att en säker diagnos kan ställas. Samtidigt ska hänsyn tas till de omvårdnadsbehov varje patient har. I en teknikbaserad verksamhet har du som röntgensjuksköterska en betydelsefull uppgift i att värna om patientens trygghet, säkerhet och välbefinnande.

Om programmet

Huvudområdet i utbildningen till röntgen­sjuksköterska är radiografi. Den vetenskapliga grunden för huvudområdet radiografi är tvärvetenskaplig och hämtar kunskaper från medicin, fysik, teknologi och omvårdnad.

Huvudområdet har en tydlig klinisk orientering och har som huvudsyfte att ge kunskap om olika metoder att framställa dokumentationsmaterial som underlag för diagnos och behandling samt kunskap om de behandlingsmetoder som finns i verksamhetsområdet.

Röntgensjuksköterskeprogrammet omfattar tre års studier och består av radiografi, medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Under tredje året genomför du ett examensarbete. Utbildningen förbereder dig för en yrkesroll där kunskaper inom mycket varierande ämnesområden krävs.

Radiografi
Radiografi är knutet till kunskapsområdet bild- och funktionsmedicin. Detta omfattar utförande av undersökningar och behand­lingar relaterat till patientens specifika omvårdnadsbehov. För kunskapsutvecklingen inom radiografi är interaktionen mellan huvudområdets praktiska och teoretiska delar centralt.

Genom studier inom huvudområdet radiografi utvecklar studenten kunskap om bild- och funktionsmedicinska undersökningsmetoder, bild- och funktionsmedicinska ­behandlingsmetoder, utveckling och optimering av undersökningsmetoder, strålskyddsaspekter avseende patient och personal, patientupplevelser och omvårdnadsbehov.

Vårdvetenskap
I ämnet vårdvetenskap ingår kunskaper om allmän omvårdnad vid olika sjukdomar och tillstånd samt vid röntgenundersökningar och behandlingar. Kunskaper i röntgenundersökningars utförande, vårdplanering, kvalitetssäkring, etik och vetenskaplig metodik är andra delar inom ämnet.

Medicinsk vetenskap
Medicinsk vetenskap innehåller anatomi, fysiologi, farmakologi, patologi och bild- och funktionsmedicin. I ämnet ingår även teknik och fysik samt strålningsbiologi, strålskydd och nukleärmedicin.

Pedagogik
Pedagogik ger kunskaper om röntgensjuksköterskans pedagogiska, kommunikativa och arbetsledande funktion.

Examen

Utbildningen leder till en röntgensjuksköterskeexamen, vilket är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att få arbeta som röntgensjuksköterska. Du har också möjlighet att ansöka om en medicine kandidatexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn:  Media Munther
Från:  Stockholm
Läser:  Röntgensjuksköterskeprogrammet

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid varit intresserad av teknik och människor och som röntgensjuksköterska jobbar man inte bara med människor utan också med olika röntgenapparater för att kunna avbilda de inre organen och olika kroppsdelar.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är absolut mycket givande, stimulerande och spännande. Man träffar olika människor i olika åldrar och med olika bakgrunder. Som universitetsstudent är man självständig och ansvarar för sin egen prestation.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Vi som läser röntgensjuksköterskeprogrammet har föreläsningar, fältstudier, träningsmoment såsom hjärt- och lungräddning, injektion, venprovtagning med mera i Kliniskt träningscentrum (KTC) vid Akademiska sjukhuset. Jag tycker att det är fantastiskt att få en möjlighet att träna och utveckla min kompetens vid ett sådant stort välrenommerat sjukhus.  

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Vi har oftast föreläsningar av läkare, överläkare, operationssjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, sjukhusfysiker med mera. Under vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) jobbar vi på olika röntgenlaboratorium där vi får möjlighet att öva och utveckla vår kompetens tillsammans med duktiga legitimerade röntgensjuksköterskor.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Radiografikurserna! Vi läser totalt sex kurser i ämnet Radiografi – det vill säga en kurs på 15 poäng varje termin. Första kursen var en introduktion där man bland annat fick lära sig om skelettet, men nu fördjupar vi oss i hur röntgensapparaturer fungerar, strålhygien, hur olika organ och kärl, ben, skalle avbildas, samt vad som är en sjuksköterskas ansvar under varje undersökning.   

Hur upplevde du första tentan?
– Jag var så klart nervös men det gick fantastiskt bra! Jag tycker att det är viktigt att försöka vara med på föreläsningarna eftersom mycket av tentamensfrågorna kom just därifrån.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att få legitimation som röntgensjuksköterska.

Berätta om studentlivet!
– Jag har fantastiska, duktiga och roliga studiekamrater. Det är mycket givande att få diskutera kring de ämnen man själv är osäker på och få hjälp att lära sig nya saker!    

Vad gör du om 5 år?
– I framtiden ser jag mig själv i en mer ledande roll.

Upplägg

Kurser inom programmet

Så här fördelar sig kurserna över ­terminerna:

Termin 1
Radiografi I, 15 hp
Biologiskt basblock, 15 hp

Termin 2
Radiologi I, 7,5
Medicinsk och geriatrisk vård, 7,5 hp
Radiografi II, 15 hp

Termin 3
Kirurgisk och medicinsk vård, 15 hp
Radiografi III, 15 hp

Termin 4
Akutsjukvård, 7,5 hp
Radiografi IV, 15 hp
Vetenskaplig metod, 7,5 hp

Termin 5
Bild- och funktionsmedicin II, 7,5 hp
Radiografi V, 12 hp
Pedagogik med inriktning mot vård och omsorg A:1. Kommunikation, handledning och pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp

Termin 6
Radiografi VI, 18 hp
Examensarbete i radiografi, 15 hp

Flertalet kurser under andra året ger dig kunskaper inom röntgensjuk­sköterskans specialområde. Där ingår bland annat omvårdnad, undersökningsmetodik, farmakologi, strålningsbiologi, radiologisk diagnostik och behandling. Kurserna ger dig också kunskap om de sjukdomar och tillstånd som är viktiga att känna till.

Under tredje året riktas de flesta ­kurserna mot röntgensjuksköterskans specialområde. Dessutom ges kunskaper i röntgensjuksköterskans arbetsledande ­funktion.

Om undervisningen

Undervisningsformerna i övrigt är föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU består av klinisk utbildning, fältstudier, laborationer och praktiska övningar.

VFU genomför du inom bild- och funktionsmedicin, medicin, kirurgi och akutsjukvård. Utbildningen inom den kliniska delen förläggs även till sjukhus på andra orter. Kurslitteratur på engelska förekommer.

Studera utomlands

Det finns möjligheter att studera utomlands, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har universitetets internationella kansli generella utbytesplatser runt om i världen. De utbyten som är populärast är utbyten till universitet som ger kurser på engelska. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studieväg­ledare eller programsamordnare för mer information om utbyten.

Karriär

Framtida stora pensionsavgångar gör att efterfrågan på utbildade röntgen­sjuk­sköterskor kommer att öka. Som röntgensjuksköterska kan du jobba på röntgenkliniker inom landstinget eller hos privata vårdgivare. Röntgensjuksköterskor arbetar även som applikationsspecialister hos leverantörer av röntgenapparatur och inom läkemedelsföretag.

För röntgensjuksköterskor finns även möjligheter till ytterligare utbildning på avancerad- och forskarnivå, både genom enstaka kurser och hela program.

Behörighet och anmälan

Röntgensjuksköterskeprogrammet

180 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P3600 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Radiologi

Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr., Uppsala

Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Anna-Lena Blom vardstudievagledning@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 5075