Sjuksköterskeprogrammet 2019/2020

Bild för Sjuksköterskeprogrammet 2019/2020
  • 180 hp
  • Visby , Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med ­människan i centrum. Din expertkunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn som ger patienten trygghet. Ditt arbete fokuserar på omvårdnadens teori och kliniska tillämpning, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap.

Om programmet

Sjuksköterskeprogrammet är en treårig utbildning. Utbildningen ges både i Uppsala och Visby. För dig som väljer Visby som primär studieort ingår även viss obligatorisk utbildning i Uppsala. Den kliniska delen bedrivs i nära samverkan med vård­verksamheten vid Uppsala läns landsting och kommunerna i Uppsala län samt med Region Gotland.

I din utbildning ingår vårdvetenskap 105,5-113 högskolepoäng (hp), varav 36 hp är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och medicinsk vetenskap 67-74,5 hp, varav 18 hp VFU.

Vårdvetenskap
Sjuksköterskeprogrammets huvudområde är vårdvetenskap med inriktning omvårdnad. Det rymmer de centrala begreppen människa, hälsa, miljö och omvårdnad/omvårdnadshandlingar. Du får även kunskap om organisation och ledarskap inom sjuksköterskans yrkesområde. Du får evidensbaserad kunskap som bygger på vetenskaplig grund och tillämpas med ett professionellt etiskt och vetenskapligt reflekterande förhållningssätt. Du introduceras även till och utvecklar ett vetenskapligt tänkande och arbetssätt som bygger på att observera, bedöma och agera.

Medicinsk vetenskap
Kurserna i medicinsk vetenskap ger dig förutsättningar för studier av hälsobe­varande åtgärder, patofysiologi, diagnostik och behandling. Du får kunskap om människokroppens byggnad och funktion, näringslära, folksjukdomar, mikrobiologi och farmakologi.

Verksamhetsförlagd utbildning
VFU ingår i termin 1-6 och integrerar teoretisk kunskap i den kliniska omvårdnaden vilket ger dig klinisk färdighet. Inom VFU tillämpas även kunskaper om sjuksköterskans pedagogiska och kommunikativa roll i omvårdnaden samt om vårdarbetets organisation och ledarskap.

Examen

Programmet leder till en sjuksköterskeexamen. Du kan efter examen ansöka hos Socialstyrelsen om den ­legitimation som krävs för att arbeta som sjuksköterska. Du har även möjlighet att ansöka om en medicine kandidatexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn:  Douglas Rönnberg
Från:  Västerås
Läser:  Sjuksköterskeprogrammet

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid varit intresserad av att jobba med människor samt tycker att biologi och teknik är spännande ämnesområden. Jag började min studenttid med att läsa till civilingenjör, men insåg efter något år att jag inte trivdes och bytte. Sjuksköterskestudierna ger mig möjlighet att tillämpa biologi och teknik och jobba direkt med andra människor i min kommande yrkeskarriär.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är spännande och intressant. Man kommer nära den aktuella forskningen genom olika föreläsningar av och professorers andra föreläsare.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det enorma studentengagemanget som finns i Uppsala! Allt från studentföreningar till nationer drivna av engagerade studenter som jobbar för att förbättra och förgylla alla studenters studietid vid Uppsala universitet, vid sidan av studierna.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det är svårt att beskriva eftersom den är väldigt varierande. Under teoriblocken har vi föreläsningar på biomedicinskt centrum, BMC. Vi har även webbföreläsningar som kan variera i längd och antal – vilket kräver självdisciplin. Dessutom har vi seminarier som kräver förberedelser. Under praktikblocken är vi utplacerade i Uppland på ”verksamhetsförlagd utbildning” (VFU). Då hinner vi vara på olika avdelningar och får se olika sidor av vården – hemsjukvård på omvårdnadsboenden, somatisk vård där medicin- och kirurgavdelningar ingår, psykiatriska avdelningar med mera. Praktiken är roligast eftersom man får möjlighet att utföra vad man lärt sig i teorin.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Att ju mer man lär sig om kroppen och olika medicinska tillstånd, desto mer hypokondrisk blir man.

Hur upplevde du första tentan?
– Då sjuksköterskeutbildningen börjar med en tenta i den tyngsta kursen på programmet var den väldigt omfattande med mycket att läsa in. Men den var upplagd under en längre period, så mitt tips till kommande studenter på programmet är att studera lite men ofta. Skjut inte upp det till två veckor innan tentamen som jag gjorde.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål med utbildningen är att ta till mig så mycket kunskap jag kan och sedan applicera den och fortsätta utveckla mig i mitt kommande arbetsliv. Man lär sig mycket under utbildningen, men bara en bråkdel av vad man lär som färdig sjuksköterska!

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Insparken på programmet som anordnas av äldre studenter. Det är ett enormt fint välkomnande för nya förvirrade och nyfikna studenter på universitetet samt i Uppsala. Där har man också störst möjlighet att skapa nya vänskaper och få en gemenskap!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Güntherska, ett café precis vid Fyrisån som är jättemysigt.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborgsfirandet

Vad gör du om 5 år?
– Förmodligen går jag i tankar om att söka till en specialistutbildning, om jag inte redan studerar på en.

Våren 2017

Upplägg

Kurser inom programmet

Termin 1
Hälsa och förebyggande av ohälsa I, 30 hp

Termin 2
Hälsa och förebyggande av ohälsa II, 30 hp

Termin 3
Ohälsa och främjande av hälsa I, 30 hp

Termin 4
Ohälsa och främjande av hälsa II, 30 hp

Termin 5
Examensarbete, 15 hp
Valbar fristående kurs i vårdvetenskap alternativt medicinsk vetenskap, 7,5 hp
- De valbara kurserna annonseras i termin fyra.
Valbar verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
- Önskemål tillgodoses i mån av tillgång på platser.

Termin 6
Komplexa vårdsituationer II, 30 hp

Om undervisningen

Du kan välja att läsa Sjuksköterskeprogrammet i Uppsala eller på Campus Gotland i Visby. För dig som väljer Visby som primär studieort ingår även viss obligatorisk utbildning i Uppsala.

Programmet använder en student­akti­verande pedagogik. Den skapar för­utsättningar för personlig utveckling och stimulerar ett kritiskt analyserande ­tänkande och en god problemlösande förmåga. Verklighetsanknutna situa­tioner och patientfall utgör grunden för din problembearbetning och du förutsätts ta ett aktivt ansvar för ditt lärande.

Undervisningsformerna varierar ­mellan

  • föreläsningar
  • webbaserad undervisning
  • föreläsningar, samläsning mellan Uppsala och Campus Gotland via videokonferens
  • seminarier
  • individuellt arbete
  • arbete i grupp
Klinisk färdighetsträning förekommer under hela utbildningen. Undervisningen bygger på stark koppling mellan teoretiska inslag och verksamhetsförlagd utbildning.

Studera utomlands

Du kan genomföra senare delar i din utbildning i annat land. Programmet samarbetar med sjuksköterskeutbildningar i Norden, flera europeiska och utomeuropeiska länder. Du kan också delta i kurser med internationell anknytning och inom ramen för dessa göra studiebesök och fältstudier i olika delar av världen.

Karriär

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom läns- och regionsjukvården, delar av öppen hälso- och sjukvård eller kommunernas vård och omsorg. Sjuksköterskeutbildningen är anpassad till EU:s krav och ger dig möjlighet att arbeta utomlands.

Som sjuksköterska arbetar du med patienten i centrum. En viktig del i sjuksköterskans arbete är kontakten med patienten, att denne känner sig trygg och omhändertagen. I och med att du har många patientkontakter får du ofta svara på frågor, både från patienten och från dennes anhöriga.

Sjuksköterskans arbetsuppgifter varierar mellan olika verksamheter, men oavsett var du arbetar är patienten och dennes närstående alltid i fokus. Sjuksköterskan deltar aktivt i omvårdnadsarbetet samt planerar och leder detta. Sjuksköterskan bedömer fortlöpande patientens tillstånd och sköter bland annat medicinering, provtagning, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd. Sjuksköterskan ansvarar även för att kvalitetsutveckla omvårdnaden.

Efter utbildningen kan du läsa vidare till specialistsjuksköterska, barn­morska eller exempelvis ta en master­examen. Därefter kan du läsa på forskarnivå och nå en licentiat- eller doktors­examen.

Behörighet och anmälan

Sjuksköterskeprogrammet

180 högskolepoäng

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P3500 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Sjuksköterskeprogrammet

180 högskolepoäng

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P3501 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Sjuksköterskeprogrammet

180 högskolepoäng

VT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-10-15

Anmälningskod: UU-P8500 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Sjuksköterskeprogrammet

180 högskolepoäng

VT20 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2019-10-15

Anmälningskod: UU-P8501 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr