Utbildning

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2017/2018

Bild för Specialistsjuksköterskeprogrammet 2017/2018
Anmälan

Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara för patientens omvårdnad vid olika tillstånd inom såväl sluten som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad. Vidare ska du kunna delta i utveckling av hälso- och sjukvård i samverkan med andra professioner. Uppsala u­niversitet erbjuder totalt tio olika inriktningar.
 


 
 

Om programmet

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en utbildning inom huvudom­rådet vård­vetenskap med inriktning mot om­vårdnad. Beroende på vilken in­riktning du väljer studerar du även andra ämnen.

Programmet har ett gemensamt innehåll inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad bestående av te­orier och modeller inom omvårdnad, etik, ledarskap, kommunikation, vetenskaplig metodik och vårdpedagogik. Programmets alla inriktningar omfattar 60 högskolepoäng (hp) utom inriktningen mot distriktssköterska som om­fattar 75 hp.


Mål för inriktningarna:

Akutsjukvård
Visa förmåga att observera och bedöma funktionen hos patienter avseende alla organsystem och -patientens psykiska tillstånd.
Visa förmåga att bedöma patienters omvårdnadsbehov och genomföra åtgärder. Visa förmåga att vid behov initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder, samt visa förmåga att tillämpa specialistkunskaper vid olyckor och katastrofer.

Ambulanssjukvård
Visa förmåga att självständigt bedöma den sjukes eller skadades somatiska och psykiska status och omedelbara behov samt visa förmåga att genomföra de åtgärder som krävs för pa­tienter under starkt varierande förhållanden, samt visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

Anestesisjukvård
Visa förmåga att ansvara för övervak­ning och utförande av lokal och gene­rell anestesi, analgesi och sedering i sam­­band med operationer, undersökningar och behandlingar av ­patienter och visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

Diabetesvård
Visa kunskaper om diabetessjukdomens patofysiologi, symtom, prevention och prognos samt värdera behandling vid typ 1 och typ 2 diabetes.
Visa kunskaper om diabetessjuksköterskans profession och kompetensområde avseende såväl barn som vuxna personer med diabetes oavsett kulturell bakgrund.
Visa förmåga att kunna motivera och stödja personer med diabetes för att de skall kunna fatta egna beslut angående sin egenvård.
Visa förmåga att ställa samman värdera och tillämpa ny kunskap och forskningsresultat inom diabetesområdet.

Distriktssköterska
Visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja fys­­­isk, psykisk och social hälsa hos patienter och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer,
visa förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård, habilitering och rehabilitering hos patienter
och visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.

Hälso- och sjukvård för barn och ­ungdomar
Visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala h­älsan och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer,
visa förmåga att hos barn och ung­domar i olika utvecklingsstadier observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov,
och visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälso­undersökning och vaccinationsverksamhet.

Intensivvård
Visa förmåga att observera och ­bedöma funktionen hos patient­er avseende alla organsystem och ­patientens psykiska tillstånd samt förmåga att vid behov initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder, samt visa förmåga att tillämpa specialistkunskaper vid olyckor och katastrofer.

Kirurgisk vård
Visa förmåga att hos patienter med behov av kirurgiska insatser observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov.

Operationssjukvård
Visa förmåga att ansvara för as­eptik, instrumentering, infektions­- och komplikationsförebyggande åtgärder i sam­band med operationer, behandlingar och undersökningar av patienter samt förmåga att hantera biologiska preparat, visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid olyckor och ­katastrofer.

Psykiatrisk vård
Visa förmåga att observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov,
visa förmåga att möta män­niskor i kris,
visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka i behandling, habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård och omsorg.

Examen

Programmet leder till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) vilket är en yrkes­examen. Om du väljer att skriva en magisteruppsats på 15 hp kan du även ansöka om en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vård­vetenskap som huvudområde.
 
 

Inriktningar

 • Ambulanssjukvård

  Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.
   
  Specialistkompetens
  Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning. Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.
   
  Studier nära verksamheten
  Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.
   
  Välutbildade VFU-handledare är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv. Det finns ofta möjlighet att genomföra en del av VFU tiden utomlands.
   

 • Anestesisjukvård

  Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.
   
  Specialistkompetens
  Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning. Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.
   
  Studier nära verksamheten
  Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.
   
  Välutbildade VFU-handledare är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv. Det finns ofta möjlighet att genomföra en del av VFU tiden utomlands.
   

 • Diabetesvård

  Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.
   
  Specialistkompetens
  Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning. Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.
   
  Studier nära verksamheten
  Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.
   
  Välutbildade VFU-handledare är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv. Det finns ofta möjlighet att genomföra en del av VFU tiden utomlands.
   

 • Distriktssköterska
 • Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

  Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.
   
  Specialistkompetens
  Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning. Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.
   
  Studier nära verksamheten
  Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.
   
  Välutbildade VFU-handledare är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv. Det finns ofta möjlighet att genomföra en del av VFU tiden utomlands.
   

 • Intensivvård

  Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.
   
  Specialistkompetens
  Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning. Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.
   
  Studier nära verksamheten
  Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.
   
  Välutbildade VFU-handledare är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv. Det finns ofta möjlighet att genomföra en del av VFU tiden utomlands.
   

 • Kirurgisk vård

  Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.
   
  Specialistkompetens
  Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning. Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.
   
  Studier nära verksamheten
  Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.
   
  Välutbildade VFU-handledare är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv. Det finns ofta möjlighet att genomföra en del av VFU tiden utomlands.
   

 • Operationssjukvård

  Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.
   
  Specialistkompetens
  Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning. Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.
   
  Studier nära verksamheten
  Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.
   
  Välutbildade VFU-handledare är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv. Det finns ofta möjlighet att genomföra en del av VFU tiden utomlands.
   

 • Psykiatrisk vård

  Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.
   
  Specialistkompetens
  Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning. Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.
   
  Studier nära verksamheten
  Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.
   
  Välutbildade VFU-handledare är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv. Det finns ofta möjlighet att genomföra en del av VFU tiden utomlands.
   
   

Upplägg

Inriktningarna har en gemensam kurs med innehåll inom vårdvetenskaplig teori och metod. Webbaserade kurser som företrädesvis finns i inriktningen Hälso och sjukvård för Barn och ungdom har två till tre sammankomster på studieorten i ett par dagar. I flertalet kurser finns undervisningsmoment som är webbaserade. Studenten ska ha tillgång till egen dator med webbkamera och internetuppkoppling med god prestanda. Utbildningen avslutas med en gemensam kurs gällande examensarbete på 15 hp alternativt 7,5 hp.
 

Kurser inom programmet

Akutsjukvård
Termin 1
Omvårdnad och akutmedicin, 7,5 hp
Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp (T1-T3)
Termin 2
Omvårdnad inom akutsjukvård I, 17,5 hp (T1-T2)
Termin 3
Omvårdnad inom akutsjukvård II, 12,5 hp
Termin 4
Examensarbete med inriktning mot akutsjukvård, 15 hp
Alternativ 2:
Examensarbete inom akutsjukvård, 7,5 hp
Fördjupning i omvårdnad inom akutsjukvård, 7,5 hp

Ambulanssjukvård
Termin 1
Omvårdnad och akutmedicin, 7,5 hp
Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Omvårdnad inom ambulanssjukvård I, 15 hp
Termin 2
Omvårdnad inom ambulanssjukvård II, 15 hp
Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård, 15 hp
Alternativ 2:
Examensarbete inom ambulanssjukvård, 7,5 hp
Fördjupning i omvårdnad inom ambulanssjukvård, 7,5 hp
 
Anestesisjukvård
Termin 1
Omvårdnad och akutmedicin, 7,5 hp
Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Omvårdnad inom anestesisjukvård I, 15 hp
Termin 2
Omvårdnad inom anestesisjukvård II, 15 hp
Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård, 15 hp
Alternativ 2:
Examensarbete inom anestesisjukvård, 7,5 hp
Fördjupning i allmän och specialiserad omvårdnad inom anestesisjukvård, 7,5 hp

Diabetesvård
Termin 1
Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Diabetesvård I, 15 hp
Termin 2
Diabetes - med inriktning mot vuxnas lärande, 7,5 hp
Diabetesvård för barn och ungdom, 7,5 hp
Diabetes och äldre, 7,5 hp
Termin 3
Personcentrerad vård vid insulinpumpbehandling och kontinuerlig blodsockermätning, 7,5 hp
Diabetes och farmakologi, 7,5 hp
Termin 4
Examensarbete med inriktning mot diabetesvård, 15 hp
Alternativ 2:
Examensarbete med inriktning mot diabetesvård, 7,5 hp
Diabetes i ett mångkulturellt perspektiv, 7,5 hp

Distriktssköterska
Termin 1
Barnhälsovård och elevhälsa med medicinsk inriktning, 15 hp
Omvårdnad av barn och ungdomar med allmänna och specifika sjukdomstillstånd, 7,5 hp
Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Termin 2
Farmakologi och sjukdomslära/förskrivningsrätt, 15 hp
Omvårdnad och folkhälsa med inriktning mot vuxna och äldre inom öppen hälso- och sjukvård, 15 hp
Termin 3
Examensarbete med inriktning mot distriktssköterska, 15 hp
Alternativ 2:
Examensarbete inom distriktssköterskans kompetensområde, 7,5 hp
Fördjupning i omvårdnad inom distriktssköterskans kompetensområde, 7,5 hp 

Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
Termin 1
Omvårdnad av barn och ungdomar med allmänpediatriska sjukdomstillstånd, 15 hp
Barn- och skolhälsovård, barn- och ungdomspsykiatrisk vård och omvårdnad, 7,5 hp 
Omvårdnad av barn och ungdom i intensivvården, 7,5 hp
Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Termin 2
Omvårdnad av barn och ungdomar med speciella sjukdomstillstånd, 15 hp
Examensarbete med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp
Alternativ 2:
Examensarbete inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 7,5 hp
Fördjupning i omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 7,5 hp

Intensivvård
Termin 1
Omvårdnad och akutmedicin, 7,5 hp
Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Omvårdnad inom intensivvård I, 15 hp
Termin 2
Omvårdnad inom intensivvård II, 15 hp
Examensarbete med inriktning mot intensivvård, 15 hp
Alternativ 2:
Examensarbete inom intensivvård, 7,5 hp
Fördjupning i allmän och specialiserad omvårdnad inom intensivvård, 7,5 hp

Kirurgisk vård
Termin 1
Omvårdnad och akutmedicin, 7,5 hp
Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp  (T1-T3)
Termin 2
Omvårdnad inom kirurgisk vård I, 17,5 hp  (T1-T2)
Termin 3
Omvårdnad inom kirurgisk vård II, 12,5 hp
Termin 4
Examensarbete med inriktning mot kirurgisk vård, 15 hp
Alternativ 2:
Examensarbete inom kirurgisk vård, 7,5 hp
Fördjupning i omvårdnad inom kirurgisk vård, 7,5 hp
 
Operationssjukvård
Termin 1
Omvårdnad och akutmedicin, 7,5 hp
Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Omvårdnad inom operationssjukvård I, 15 hp
Termin 2
Omvårdnad inom operationssjukvård II, 15 hp
Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård, 15 hp
Alternativ 2:
Examensarbete inom operationssjukvård, 7,5 hp
Fördjupningskurs inom operationssjukvård, 7,5 hp
 
Psykiatrisk vård
Termin 1
Psykiatri, 15 hp
Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Omvårdnad inom psykiatrisk vård I, 15 hp
Termin 2
Omvårdnad inom psykiatrisk vård II, 15 hp
Examensarbete med inriktning mot psykiatrisk vård, 15 hp
Alternativ 2:
Examensarbete inom psykiatrisk vård, 7,5 hp
Fördjupning i omvårdnad inom psykiatrisk vård, 7,5 hp

Inriktningar

 • Ambulanssjukvård

  Specialiseringen mot ambulanssjukvård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot ambulanssjukvård. Huvudområdet för samtliga inriktningar är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.
   
  För att kunna genomföra studierna ska du ha tillgång till egen dator med webbkamera och internetuppkoppling.


   

  Kurser inom programmet

  Termin 1
  Omvårdnad och akutmedicin, 7,5 hp
  Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp  (T1-T3)

  Termin 2
  Omvårdnad inom ambulanssjukvård I, 17,5 hp  (T1-T2)

  Termin 3
  Omvårdnad inom ambulanssjukvård II, 12,5 hp

  Termin 4
  Alternativ 1:
  Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård, 15 hp

  Alternativ 2:
  Examensarbete inom ambulanssjukvård, 7,5 hp
  Fördjupning i omvårdnad inom ambulanssjukvård , 7,5 hp

 • Anestesisjukvård

  Specialiseringen mot anestesisjukvård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot anestesisjukvård. Huvudområdet för samtliga inriktningar är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.
   
  För att kunna genomföra studierna ska du ha tillgång till egen dator med webbkamera och internetuppkoppling.

   

  Kurser inom programmet

  Termin 1
  Omvårdnad och akutmedicin, 7,5 hp
  Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
  Omvårdnad inom anestesisjukvård I, 15 hp

  Termin 2
  Alternativ 1:
  Omvårdnad inom anestesisjukvård II, 15 hp
  Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård, 15 hp

  Alternativ 2:
  Examensarbete inom anestesisjukvård, 7,5 hp
  Fördjupning i allmän och specialiserad omvårdnad inom anestesisjukvård, 7,5 hp
   

 • Diabetesvård

  Specialiseringen mot diabetesvård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot diabetesvård. Huvudområdet för samtliga inriktningar är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.
   
  För att kunna genomföra studierna ska du ha tillgång till egen dator med webbkamera och internetuppkoppling.
   

  Kurser inom programmet

  Termin 1
  Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
  Diabetesvård I, 15 hp

  Termin 2
  Diabetes - med inriktning mot vuxnas lärande, 7,5 hp
  Diabetesvård för barn och ungdom, 7,5 hp
  Diabetes och äldre, 7,5 hp

  Termin 3
  Personcentrerad vård vid insulinpumpbehandling och kontinuerlig blodsockermätning, 7,5 hp
  Diabetes och farmakologi, 7,5 hp

  Termin 4
  Alternativ 1:
  Examensarbete med inriktning mot diabetesvård, 15 hp

  Alternativ 2:
  Examensarbete med inriktning mot diabetesvård, 7,5 hp
  Diabetes i ett mångkulturellt perspektiv, 7,5 hp
   

 • Distriktssköterska
 • Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

  Specialiseringen mot hälso- och sjukvård för barn och ­ungdomar omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Huvudområdet för samtliga inriktningar är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.
   
  För att kunna genomföra studierna ska du ha tillgång till egen dator med webbkamera och internetuppkoppling.

   

  Kurser inom programmet

  Termin 1
  Obligatoriska kurser:
  Omvårdnad av barn och ungdomar med allmänpediatriska sjukdomstillstånd, 15 hp
  Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

  Valbara kurser:

  Alternativ 1:
  Barn- och skolhälsovård, barn- och ungdomspsykiatrisk vård och omvårdnad, 7,5 hp 
  Alternativ 2:
  Omvårdnad av barn och ungdom i intensivvården, 7,5 hp
  Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

  Termin 2
  Alternativ 1:Obligatorisk kurs:
  Omvårdnad av barn och ungdomar med speciella sjukdomstillstånd, 15 hp
  Valbara kurser
  Alternativ 1:
  Examensarbete med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp

  Alternativ 2:
  Examensarbete inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 7,5 hp
  Fördjupning i omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 7,5 hp

  Samtliga kurser som innehåller webbaserade undervisningsmoment.

 • Intensivvård

  Specialiseringen mot intensivvård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot intensivvård. Huvudområdet för samtliga inriktningar är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.
   
  För att kunna genomföra studierna ska du ha tillgång till egen dator med webbkamera och internetuppkoppling.
   

  Kurser inom programmet

  Termin 1
  Omvårdnad och akutmedicin, 7,5 hp
  Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
  Omvårdnad inom intensivvård I, 15 hp

  Termin 2
  Alternativ 1:
  Omvårdnad inom intensivvård II, 15 hp
  Examensarbete med inriktning mot intensivvård, 15 hp

  Alternativ 2:
  Omvårdnad inom intensivvård II, 15 hp
  Examensarbete inom intensivvård, 7,5 hp
  Fördjupning i allmän och specialiserad omvårdnad inom intensivvård, 7,5 hp
   

 • Kirurgisk vård

  Specialiseringen mot kirurgisk vård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot kirurgisk omvårdnad. Huvudområdet för samtliga inriktningar är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.
   
  För att kunna genomföra studierna ska du ha tillgång till egen dator med webbkamera och internetuppkoppling.


   

  Kurser inom programmet

  Termin 1
  Omvårdnad och akutmedicin, 7,5 hp
  Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp  (T1-T3)

  Termin 2
  Omvårdnad inom kirurgisk vård I, 17,5 hp  (T1-T2)

  Termin 3
  Omvårdnad inom kirurgisk vård II, 12,5 hp

  Termin 4
  Alternativ 1:
  Examensarbete med inriktning mot kirurgisk vård, 15 hp

  Alternativ 2:
  Examensarbete inom kirurgisk vård, 7,5 hp
  Fördjupning i omvårdnad inom kirurgisk vård, 7,5 hp
   

 • Operationssjukvård

  Specialiseringen mot operationssjukvård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot operationssjukvård. Huvudområdet för samtliga inriktningar är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.
   
  För att kunna genomföra studierna ska du ha tillgång till egen dator med webbkamera och internetuppkoppling.


   

  Kurser inom programmet

  Termin 1
  Omvårdnad och akutmedicin, 7,5 hp
  Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
  Omvårdnad inom operationssjukvård I, 15 hp

  Termin 2
  Alternativ 1:
  Omvårdnad inom operationssjukvård II, 15 hp
  Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård, 15 hp

  Alternativ 2:
  Examensarbete inom operationssjukvård, 7,5 hp
  Fördjupningskurs inom operationssjukvård, 7,5 hp
   

 • Psykiatrisk vård

  Specialiseringen mot psykiatrisk vård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot psykiatri och psykiatrisk omvårdnad. Huvudområdet för samtliga inriktningar är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.

  För att kunna genomföra studierna ska du ha tillgång till egen dator med webbkamera och internetuppkoppling.

  Kurser inom programmet

  Termin 1
  Psykiatri, 15 hp
  Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
  Omvårdnad inom psykiatrisk vård I, 15 hp

  Termin 2
  Omvårdnad inom psykiatrisk vård II, 15 hp
  Alternativ 1:
  Examensarbete med inriktning mot psykiatrisk vård, 15 hp

  Alternativ 2:
  Examensarbete inom psykiatrisk vård, 7,5 hp
  Fördjupning i omvårdnad inom psykiatrisk vård, 7,5 hp
   

Om undervisningen

Programmets undervisning bygger på studentaktiverande pedagogik. Målet är att skapa en personlig utveckling och stimulera till fortsatt utveckling av ett kritiskt analyserande tänkande och en god problemlösande förmåga. Verksamhetsanknutna situationer och patientfall utgör grunden för problembearbetning.

Studera utomlands

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har internationella kansliet generella utbytesplatser runt om i världen. De utbyten som är populärast är utbyten till universitet som ger kurser på engelska. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studieväg­ledare för mer information om utbyten.

Karriär

Det råder i dag brist på specialistsjuk­sköterskor inom de flesta sektorer i v­ården. Som specialistsjuksköterska kan du arbeta inom läns­- och regionssjuk­vården, delar av öppen hälso­ och sjukvård eller kommunernas vård och omsorg.

Du kan också studera vidare på master-­ och forskarutbildningsnivå med inriktning mot vårdvetenskap och folkhälsa för att nå en licentiat­ eller doktorsexamen.
 

Behörighet och anmälan

Ambulanssjukvård

60 högskolepoäng

HT17 - 50 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P3530 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 hp med minst 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring. Inriktningen Ambulanssjukvård kräver dessutom minst B-körkort.

Urval: Akademiska poäng utöver behörighetsgivande utbildning

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Anestesisjukvård

60 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P3531 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 hp med minst 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring. Inriktningen Ambulanssjukvård kräver dessutom minst B-körkort.

Urval: Akademiska poäng utöver behörighetsgivande utbildning

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Diabetesvård

60 högskolepoäng

HT17 - 50 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P3521 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 hp med minst 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring. Inriktningen Ambulanssjukvård kräver dessutom minst B-körkort.

Urval: Akademiska poäng utöver behörighetsgivande utbildning

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Distriktssköterska

75 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P3510 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 hp med minst 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring. Inriktningen Ambulanssjukvård kräver dessutom minst B-körkort.

Urval: Akademiska poäng utöver behörighetsgivande utbildning

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 181250 kr

Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

60 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P3550 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 hp med minst 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring. Inriktningen Ambulanssjukvård kräver dessutom minst B-körkort.

Urval: Akademiska poäng utöver behörighetsgivande utbildning

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Intensivvård

60 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P3532 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 hp med minst 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring. Inriktningen Ambulanssjukvård kräver dessutom minst B-körkort.

Urval: Akademiska poäng utöver behörighetsgivande utbildning

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Kirurgisk vård

60 högskolepoäng

HT17 - 50 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P3534 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 hp med minst 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring. Inriktningen Ambulanssjukvård kräver dessutom minst B-körkort.

Urval: Akademiska poäng utöver behörighetsgivande utbildning

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Operationssjukvård

60 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P3533 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 hp med minst 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring. Inriktningen Ambulanssjukvård kräver dessutom minst B-körkort.

Urval: Akademiska poäng utöver behörighetsgivande utbildning

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Psykiatrisk vård

60 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P3420 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 hp med minst 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring. Inriktningen Ambulanssjukvård kräver dessutom minst B-körkort.

Urval: Akademiska poäng utöver behörighetsgivande utbildning

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Kontakt och mer info

Studentservice, farmaci, medicin och vård

Studentservice A4:1, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala

Anna-Lena Blom vardstudievagledning@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 50 75