Utbildning

Masterprogram i mänskliga rättigheter 2016/2017

Masterprogrammet i mänskliga rättigheter vänder sig till dig som vill arbeta med mänskliga rättigheter inom till exempel olika internationella organ, statsförvaltning, utbildning eller massmedia. Under utbildningen studerar och analyserar du mänskliga rättigheter ur folkrättsliga, filosofiska, stats­vetenskapliga och religionsvetenskapliga perspektiv.

Om programmet

Masterprogrammet ger dig förmåga att självständigt, sakligt och kritiskt arbeta med frågor om hur mänskliga rättigheter kan tolkas, utvecklas och implementeras i samhället. Du studerar innebörden av rättighetsbegrepp samt internationella, nationella och regionala mekanismer för rättsligt skydd av de mänskliga rättigheterna. Vidare ger dig programmet kompetens att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder inom området samt att formulera och besvara egna forskningsrelevanta frågor.

Programmet innehåller kurser som Mänskliga rättigheter och demokrati, Mänskliga rättigheter i Sverige och Europa, Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa samt Väpnade konflikter och mänskliga rättigheter. Du får även möjlighet att genomföra fältstudium eller praktik i internationell miljö eller i Sverige.

Examen

Programmet leder till en teologie master­examen om 120 hp (Master of Arts in Theology, 120 credits) med mänskliga rättigheter som huvudområde.

Efter ett års studier finns möjlighet att ta ut en teologie magisterexamen om 60 hp (Master of Arts in Theology, 60 credits) med mänskliga rättigheter som huvudområde.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar och lärarledda seminarier där du förväntas delta aktivt. Därutöver består programmet av självstudier. Både muntliga och skriftliga uppgifter förekommer.

Upplägg

Termin 1
Under den första terminen läser du två kurser. Den ena kursen behandlar det internationella systemet för skydd av mänskliga rättigheter samt ger kunskaper om hur dessa rättigheter institutionaliseras på nationella nivåer och skyddas regionalt och lokalt. Den andra kursen ger kunskaper om de mänskliga rättigheternas historia och filosofi. Kursen bearbetar även frågor om hur mänskliga rättigheter kan berättigas, tolkas och implementeras i olika kontexter.

Termin 2
Den andra terminen kan du välja bland ett antal kurser varav du ska läsa fyra.
Om du vill avsluta programmet med en magisterexamen efter ett år skriver du en uppsats om 15 hp samt läser två kurser.

Termin 3
Under termin tre genomför du praktik eller fältarbete i internationell miljö eller i Sverige motsvarande 15 hp. Vidare läser du två läskurser om sammanlagt 15 hp som förberedelse för din masteruppsats.

Termin 4
Programmet avslutas med en masteruppsats om 30 hp.

Uppsatsen/uppsatserna kan vara forskarförberedande.

Karriär

Efter utbildningen har du en bra grund för arbete inom till exempel internationella organ och icke-statliga organisationer (NGO), statsförvaltning, utbildning, näringsliv, massmedia, kyrkor och samfund där arbete för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna är av stor betydelse.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i mänskliga rättigheter

120 högskolepoäng

HT16 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P5511 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen där huvudområdet utgörs av minst 90 hp i mänskliga rättigheter eller annat ämne vid teologisk, historisk-filosofisk, samhällsvetenskaplig, juridisk fakultet eller motsvarande.
Huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Av kursplanerna framgår vilka krav på godkända kurser inom programmet som krävs för tillträde till respektive kurs.

Urval: Akademiska poäng

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt & Mer Info

Teologiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsv. 3 B

Box 511, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 2295

Fax: 018-710170

E-post: student@teol.uu.se

mr@teol.uu.se

Telefon: 018-471 21 66