Kandidatprogram i företagsekonomi 2018/2019

Bild för Kandidatprogram i företagsekonomi 2018/2019
 • 180 hp
 • Gotland
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan
Anmälan

Företagsekonomi i ett unikt sammanhang. Det är vad du möter på kandidatprogrammet i företagsekonomi vid Uppsala universitet Campus Gotland, i Visby. Programmet är det enda i sitt slag i Sverige som kombinerar ekonomi och Liberal arts education. Liberal arts är en utbildningstradition som betonar kunskapsdjup, bredd och bildning. Utbildningen ges i en miljö som präglas av kreativitet, nyfikenhet, öppenhet och att studenten är i centrum.

Om programmet

Programmet har företagsekonomi som huvudämne och du väljer själv vilka ämnen du ska studera utöver det. Vid Campus Gotland finns ett flertal valmöjligheter. Du kan bland annat läsa det tvärvetenskapliga ämnet Liberal Arts, som har en humanistisk grund och ett tydligt bildningsideal. Genom att bredda dina perspektiv i ett annat ämne, är målet att du bättre ska förstå och kunna tillämpa dina kunskaper i företagsekonomi.

På programmet i Visby ges du möjlighet att utveckla helhetsperspektiv som gör att du att bättre kan förstå och samverka med din omvärld – viktiga egenskaper och förmågor som du kommer att ha stor glädje av i ditt framtida yrkesliv.

Efter examen påbörjar du din yrkesverksamma karriär eller så fördjupar du dina akademiska kunskaper ytterligare genom att söka till något av de magister- och masterprogram som erbjuds vid Uppsala universitet.

Varför läsa företagsekonomi?
Vi frågade tidigare studenter från Campus Gotland:

 1. Vad tyckte du var bra med din ekonomutbildning?
 2. Varför ska man studera en ekonomutbildning idag?
Thomas Nässén, Event Manager, Wisby Strand Congress & Event:
 1. Fantastiskt studiemiljö, bra och relevant mix av föreläsningar samt seminarier med inspirerande föreläsare
 2. Skapar en bra bredd och ger många möjligheter i många branscher.
Gunnar Jonasson, flygplatschef, Swedavia på Visby Airport:
 1. Bredd, djup och många nya vänner, allt paketerat i en fantastisk miljö.
 2. Det är en bra grund att stå på. Det skapar en bred förståelse för frågor som är viktiga för både privat och offentlig verksamhet. Eller om du vill starta eget.
Sara Lundin, rådgivare på Handelsbanken:
 1. Den breda kunskapen.
 2. En ekonomutbildning ger en väldigt bred grund att luta sig tillbaka på. Du kan arbeta med allt från redovisning och revision till marknadsföring och projektledning. Ekonomer behövs inom alla företag och organisationer och vill du starta eget är företagsekonomi en värdefull kunskap att ha.
Åsa Högberg, ekonomidirektör i Region Gotland:
 1. Bred utbildning. Man får inblick i många olika delar och kan bestämma sig för vilka områden man vill gå ner djupare i. Bra att läsa på Gotland, närhet och litenhet gynnar studiemotivationen.
 2. Fortfarande är det en bred utbildning som ger en grund till massa olika vägar in i yrkeslivet. Den innehåller många mer mjuka delar vilket man kanske inte tror, både organisationskunskap, styrningsfrågor, ledarskap, marknadsföring med mera.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn:  Lisa Engström
Från:  Visby
Läser:  Kandidatprogram i företagsekonomi på Campus Gotland, Uppsala Universitet

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag kom i kontakt med bokföring i tidigare jobb och kände att detta var intressant – och ville lära mig mer. Dessutom har jag jobbat med entreprenörskap och ville få en djupare förståelse för företagande. Företagsekonomi kändes då helt rätt för mig!

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det var en ganska stor omställning för mig. Jag hade tidigare studerat en YH-utbildning och det går egentligen inte ens att jämföra dessa två utbildningar. På universitet ligger ansvaret hos dig och det gäller att hänga med från början. Du får också  en bredare och djupare förståelse då du studerar ämnet ur olika perspektiv.  

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Jag studerar på Campus Gotland och här är det ett mindre format – men med samma kvalitetsstämpel. Jag är väldigt nöjd med tillgängligheten hos lärarna och de fantastiska studiemiljöerna. Närheten är bland det bästa! Nära till campus, till vänner, till allt. 

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En vanlig dag kan starta med föreläsning på förmiddagen, därefter får vi en uppgift att granska och analysera i grupper på eftermiddagen för att sedan återsamlas och under seminarieformer diskutera vad vi kommit fram till. 

 Vad är typiskt för din utbildning?
– Det bredare perspektivet, att vi utbildas till "problemlösare". Att vi blir väldigt allsidiga inom branschen. 

Hur upplevde du första tentan?
– Det var väldigt nervöst. Jag hade inte ens med mig en flaska vatten – och där skulle vi sitta i 3 timmar! Det är bra att ta med frukt och vatten, mer energi behövs alltid. Jag kände mig väldigt oförberedd på den fronten. Det var skönt när tentan var över och sen kändes nästa inte lika läskig – man kommer in i det ganska fort.

 Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Jag vill komma ut i yrkeslivet och gärna jobba med redovisning. Det målet har jag haft från dag ett. 

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Ett roligt minne är när jag träffade alla andra studenter de första dagarna. Alla var så nervösa och osäkra då och idag (2,5 år senare) är vi trygga och stabila (oftast). Resan alla har gjort från första dagen är häftig! Det händer mycket – man utvecklas som person, både kunskapsmässigt och på det personliga planet. 

Tre snabba frågor

Favoritplats i din studentstad?
– Klinten över domkyrkan. Därifrån ser du hela Visby med mur, hus, ruiner och hav!.

Det bästa med studentlivet på Campus Gotland?
– Vi har en kår, Rindi, som ständigt arrangerar aktiviteter som olika sittningar, caféer och Open Mic-kvällar. Dessutom finns VisEkon, en ämnesförening här på Campus för oss ekonomer och jurister, som hittar på en massa grejer!

Vad gör du om 5 år?
– Jobbar på en redovisningsbyrå.

Våren 2017

Upplägg

År 1
Under programmets första termin tar du del av företagsekonomins historiska och nutida sammanhang. Du utvecklar kunskaper om vetenskap och akademi samt din förmåga att skriva. Du kommer också studera en kurs i engelska med inriktning på mångkulturell kommunikation. Den andra terminen innehåller kurser som ger en första inblick i redovisning, ekonomistyrning och kalkylering samt organisation, ledning och marknadsföring.

År 2 och 3
Andra läsåret inleds med en termin där du studerar fortsättningskurser i redovisning, ekonomistyrning och kalkylering samt organisation, ledning och marknadsföring. Termin fyra och fem är öppna terminer där du kan göra egna val. Under den här tiden ska du studera ett biämne om 30 högskolepoäng (hp), till exempel Liberal Arts. Du har också möjlighet att förlägga en av terminerna utomlands. Under sjätte och sista terminen studerar du fördjupningskurser i företagsekonomi 30 hp, varav 15 hp är en självständig kandidatuppsats.

Kurser inom programmet

Termin 1
Programmet inleds med en introduktionstermin som sätter ekonomiämnet i en historisk och global kontext, ger dig grundläggande kunskaper i huvudområdet samt lägger grund för din förmåga att metodiskt ta del av och analysera information i kvantitativ och kvalitativ form.

Termin 2
En företagsekonomisk introduktionstermin som ger en första inblick i redovisning, kalkylering, ekonomistyrning och finansiering samt organisation, ledning och marknadsföring.

Termin 3
Terminen innehåller företagsekonomiska fortsättningskurser inom samma delområden som i termin två.

Termin 4 och 5
Valbara terminer. Under dessa ska du ha minst 30 hp inom ett biområde.

Termin 6
Fördjupningskurser i företagsekonomi varav 15 hp är en självständig kandidatuppsats.

Obligatoriska kurser inom programmet är de kurser som ingår i Företagsekonomi A (30 hp), Företagsekonomi B (30 hp) och Företagsekonomi C (30 hp)

Om undervisningen

Liberal Arts-miljön på Campus Gotland uppmuntrar diskussioner och samverkan mellan studenter och lärare tvärs över ämnesgränserna. Det är vanligt med självständiga arbeten och under utbildningens gång får du successivt ta ett allt större ansvar för det egna lärandet. För att kontinuerligt utveckla din förmåga att uttrycka dig är skrivandet av texter och muntliga presentationer återkommande inslag i undervisningen. Vi har också en nära kontakt med företag och offentliga organisationer. Du möter dem återkommande i såväl dina kurser som vid studiebesök.

Förutom de ämneskunskaper du skaffar, ska du utveckla din förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt. Till exempel vad gäller att planera, utföra, analysera och redovisa vetenskapligt upplagda studier. Du kommer därför genomgående under utbildningen få redovisa dina kunskaper och färdigheter genom varierande former av examination. I det avslutande examensarbetet visar du att du uppnått målet genom att du självständigt integrerar och tillämpar dina kunskaper i en kandidatuppsats. Stor del av litteraturen i kurserna är engelskspråkig, men undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska.

Möten med lärare och studenter är många och du uppmuntras att utveckla såväl kunskaper som förmågor. Något du har glädje av livet igenom.

Studera utomlands

Du som studerar ekonomi vid Uppsala universitet har goda möjligheter att berika din utbildning med en periods studier vid något av de universitet som företagsekonomiska institutionen har utbyte med. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier. Det är också en värdefull personlig erfarenhet att under en längre tid vistas i ett annat land, att kommunicera på ett annat språk och umgås med människor från andra kulturer. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Karriär

Arbetsmarknaden för en examen med företagsekonomi som huvudområde är bred. I och med att du på programmet har möjlighet att välja flera biområden, som till exempel Liberalt Arts, har du stora möjligheter att skaffa en intressant yrkeskarriär.

Du kan arbeta med: redovisning, budget och revision, inom finansförmedling, marknadsföring, försäljning, annat kommersiellt arbete eller inom utrednings- och planeringsarbete med ekonomisk inriktning. Industriföretag, handelsföretag, banker, finansbolag, försäkringsbolag, statliga och kommunala myndigheter, organisationer, revisions- och konsultbyråer är några vanliga arbetsplatser. Ekonomer finns både i stora och små företag, och i båda fallen har ekonomerna ofta internationellt inriktade arbetsuppgifter.

Efter kandidatexamen kan du också söka till de magister- och masterprogram som universitetet erbjuder.

Det är också vanligt att ekonomer efter ett antal år i yrkeslivet jobbar i någon form av chefsposition.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i företagsekonomi

180 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P2101 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr