Utbildning

Masterprogram i freds- och konfliktstudier 2017/2018

Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier har en tydlig inter­nationell prägel och förbereder dig för en yrkeskarriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. En examen meriterar till att söka forskarutbildning i freds- och konfliktstudier.

Om programmet

Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier ges av institutionen för freds- och konfliktforskning. Som student på institu­tionen kommer du att möta och tillsammans med andra högpresterande studerande delta i en aktiv forskningsmiljö. Samtliga kurser inom programmet ges på engelska och de studerande kommer ifrån olika delar av världen.
 
Efter programmets slut kommer du att ha tillägnat dig en systematisk förståelse av freds- och konfliktforskningens grundläggande frågeställningar för att på vetenskaplig grund kritiskt kunna granska, bedöma och analysera väpnade konflikters uppkomst, utveckling och lösning. Du tillägnar dig vidare kunskaper och färdigheter som ger förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen vid freds- och konfliktforskningens forskningsfront.
 
Via ett antal valbara kurser kan du erhålla en mer individuell profil genom att specialisera dig inom områden som till exempel Emerging security threats, Gender, peace and war eller Protection of civilians. Inom programmet ges också möjlighet till en terminslång praktikkurs, inom vilken du kan tillägna dig värdefull erfarenhet från yrkeslivet.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med freds- och konfliktkunskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Upplägg

Programmet börjar med fyra gemensamma kurser för hela gruppen: Causes of War (15 hp), Methods I (7,5 hp) och Methods II (7,5 hp) på termin 1 (hösten), och International Conflict Resolution (15 hp) på termin 2 (första halvan av våren). För den andra halvan av termin 2 (15 hp) väljer studenten två av sex valbara kurser, till exempel War and Development; Social Psychological Foundations of Intergroup Conflict; eller Gender, War and Peace. Tre kurser ges parallellt i fem-veckors block (7,5 hp); som programstudent har du platsgaranti på någon av de tre kurserna.

Under termin 3 kan studenten välja att göra praktik (hel- eller halvtermin) eller att läsa kurser på Institutionen (till exempel Local perspectives of Peacebuilding eller International Interventions and Protection of Civilians). De valbara kurserna som erbjuds under termin 2 och 3 kan variera från år till år. Termin 4 består av uppsatsskrivande.

Kurser inom programmet

Obligatoriska kurser
Causes of War, 15 hp
Methods I, 7,5 hp
Methods II, 7,5 hp
Master's thesis, 15/30 hp

Valbara kurser (kan variera)
International Conflict Resolution, 15 hp
War and Development, 7,5 hp
Social Psychological Foundations of Intergroup Conflict, 7,5 hp
Non-violent Conflicts: Causes, Strategies and Outcomes, 7,5 hp
Negotiating Global Challenges, 7,5 hp
Emerging Security Threats, 7,5 hp
Gender, War and Peace, 7,5 hp
Local Perspectives of Peacebuilding, 7,5 hp
International Interventions and Protection of Civilians, 7,5 hp
Causes of Peace, 7,5 hp
Reviewing a Research Field, 7,5 hp
Internship in Peace and Conflict, 15/30 hp

Om undervisningen

Vid institutionen läggs stor vikt vid att forskningsanknyta utbildningen. Genom en nära koppling till aktuell och relevant forskning kan utbildningen hålla hög aka­demisk kvalitet samt närhet till forsknings­fronten samtidigt som ofta dagsaktuella frågor om konflikter och deras lösning kan analyseras. I utbildningen tränas du i flera generiska färdigheter och utvecklar och fördjupar på så sätt din metodiska kompetens och ett vetenskapligt förhållningssätt.

Du förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre du har kommit i utbildningen, och successivt tillägnar dig yrkesrelevanta och forskningsbaserade kunskaper och färdigheter. Du uppmuntras att skapa och utveckla såväl nationella som internationella kontakter. Kunskaperna förmedlas och förvärvas genom undervisning, egna studier, seminariediskussioner samt genom mun­tliga och skriftliga självständiga arbeten. Genom hela utbildningen läggs systematiskt stor vikt vid såväl skriftliga som muntliga framställningar och presentationer.

Progressionen i utbildningen ska leda fram till en högre grad av intellektuell mognad och fördjupade insikter i ämnets komplexitet. Detta, tillsammans med för­mågan att integrera kunskaper och färdigheter samt självständigt formulera och lösa problemställningar, redovisas i ett avslutande examensarbete. Studierna förutsätter att den som antas till programmet inför kursstart har förvärvat grundläggande kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod. Inför masteruppsatsen krävs kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod på avancerad nivå.

Karriär

Utbildningen förbereder dig för en yrkeskarriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Master­programmet i freds- och konfliktstudier ger dig en bred kompetens med specialkunskaper om konflikthantering och hur fred och rättvisa kan befrämjas på nationell och global nivå. Tidigare studerande vid institutionen arbetar vid internationella organisationer såsom FN och Världsbanken, olika nationella ministerier och myndigheter samt diverse nationella och internationella icke-statliga organisationer.

Utbildningen ger också en förberedelse för forskning och undervisning, och meriterar till att söka forskarutbildning i freds- och konfliktkunskap eller internation­ella relationer. Tidigare s­tuderande vid institutionen har på­börjat forskar­utbildning vid till exempel Columbia University i New York, Oxford University i Oxford, Johns Hopkins i B­altimore, King’s College i London, European University Institute i Florens, University of Otago, Nya Zeeland och vid olika svenska lärosäten.

Behörighet och anmälan

För att vara behörig till programmet måste följande dokument skickas in till institutionen för freds- och konfliktforskning:

  • Personligt brev (1-2 sidor) som klargör dina förväntningar på programmet, framtida karriärplaner etc. (på engelska)
  • CV (på engelska)
  • Skriftligt akademiskt arbetsprov, helst en kandidatuppsats (cirka 8000 ord)
  • Två rekommendationsbrev från nuvarande eller tidigare lärare
  • Betygsutskrift från kandidatexamen
Märk kuvertet “Master Programme in Peace and Conflict Studies” och skicka det till:
Uppsala universitet
Institutionen för freds- och konfliktforskning
Box 514
751 20 Uppsala

Dokumenten ska ha inkommit till Institutionen för freds- och konfliktforskning senast 5 juni 2017.

Ansökan görs via www.antagning.se.

Masterprogram i freds- och konfliktstudier

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P2061 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med 90 hp i freds- och konfliktkunskap, alternativt 90 hp i närliggande relevant ämne och minst 30 hp i freds- och konfliktkunskap eller motsvarande erfarenhet, samt dokumenterat skriftligt självständigt akademiskt arbete. Med skriftligt självständigt arbete avses en eller flera uppsatser eller motsvarande på svenska, engelska, danska eller norska eller översatt till något av dessa språk.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare studier och relevans av tidigare studier. Särskild vikt läggs vid kvaliteten på det självständiga arbetet på kandidatnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för freds- och konfliktforskning

Gamla Torget 3, plan 1, 753 20 Uppsala

Box 514, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 23 49

Programkoordinator Dr Liana Lopes liana.lopes@pcr.uu.se

Telefon: 018-471 23 77

Programadministratör Ingalill Blad Ögren ingalill.blad-ogren@pcr.uu.se

Telefon: 018-471 23 49