Utbildning

Magisterprogram i hållbart företagande och ledning 2018/2019

Bild för Magisterprogram i hållbart företagande och ledning 2018/2019
Anmälan

Vi vet att du som söker detta ettåriga magisterprogram gör det av en anledning: du vill verka för en mer hållbar värld. Detta gemensamma fokus, där studenter och lärare kritiskt granskar och utforskar vad det innebär att leda företag och organisationer på ett hållbart sätt, gör programmet så stimulerande och attraktivt. Under programmet står utvecklingen av din förmåga att hantera företags och andra organisationers centrala åtaganden på ett hållbart sätt i centrum.

Magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning ges vid Uppsala universitet Campus Gotland i Visby. Programmet strävar efter att ge dig som student breddade perspektiv utifrån en företagsekonomisk horisont.

Om programmet

Programmet har ett dubbelt syfte. Det första är att utforska frågor som rör hållbarhet och arbeta med dessa ur olika företagsekonomiska perspektiv. Det andra syftet är att sätta dessa företagsekonomiska perspektiv i ett vidare sammanhang. Detta gör vi genom att bjuda in till en internationell, tvärvetenskaplig miljö där du tillsammans med de andra i programmet arbetar intensivt under ett år för att utveckla din kompetens, din förståelse och din ”verktygslåda” när det gäller styrning och ledning av hållbarhetsfrågor.

Genom engagemang från lärare, närhet till studenterna i den unika miljö i Visby som Campus Gotland erbjuder finns goda förutsättningar för detta i en ”liberal arts” anda. Du ges stor frihet att fördjupa dina kunskaper inom de frågeställningar och problem du brinner för inom ramen för programmets tema. Programmet fokuserar på att belysa olika aspekter av hållbarhet och hållbarhetspraktiker, men lika centralt är din utveckling; ditt eget tänkande och görande.
 

Examen

Programmet leder till en ekonomie magisterexamen (Master of Science in Business and Economics, 60 credits) med företagsekonomi som huvudområde.

Upplägg

Termin 1
Den första terminen består av fyra profilkurser som tillsammans ger en bred kunskap i hållbarhets- och
ledningsfrågor. Vi inleder med en översiktskurs i hållbarhet ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Här är företagsstyrning i fokus och vi diskuterar hur det enskilda företaget kan hantera ett hållbart företagande. Sedan öppnar vi upp och tittar mer på hållbart företagande i relation till företags omgivning. I kursen i internationellt företagande studerar vi hur främst multinationella företag påverkas av och i sin tur influerar sin omvärld i olika typer av regioner, globalt. Tonvikten på omgivningen behålls på den följande kursen, i organisation, där vi fördjupar vi oss i den institutionella omgivningens inverkan på hållbart företagande. Terminen avslutas med studier i kulturgeografi där planetens resurser står i centrum.

Termin 2
Den andra terminen börjar med en kurs i vetenskapsteori och metod där du uppmuntras att komma i gång med uppsatsarbetet. Sedan ges den sista profilkursen på programmet; konsumentmarknadsföring. Efter att ha studerat organisationer och deras olika kontexter når vi i denna kurs individen och analyserar konsumenternas roll i hållbart företagande. Den andra halvan av vårterminen ägnas sedan uteslutande åt en självständig uppsats på 15 hp och tillhörande seminarier. Här får du möjlighet att fördjupa dig ytterligare i ett specifikt problem som du själv väljer inom ämnet hållbart företagande och ledning.
 

Om undervisningen

När du väljer detta program väljer du att hänge dig åt ett års intensiva studier på masternivå. Den internationella studentgruppen är programmets viktigaste resurs. All undervisning sker på engelska.

Vårt arbete som lärare inom programmet är att skapa förutsättningar för utveckling genom att stötta och utveckla den kraft som du som student för med dig samt bidra med forskningsbaserad utbildning på avancerad nivå. På Campus Gotland, innanför Visbys ringmur, mellan småbåtshamn och öppet hav för vi samtal, läser, skriver, tänker och gör. Ditt studentengagemang och din närvaro på plats i Visby är helt central. Campuset är litet och lärare och studenter verkar tillsammans för att skapa ny kunskap och vidga sina horisonter, inspirera varandra på plats med en unik kulturarvsmiljö som bakgrund.

Undervisningen bedrivs i små grupper där läraren ofta är mer diskussionsledare än föreläsare. Seminarier, föreläsningar, debatter, paneler, diskussionsforum tillsammans med olika typer av skrivande är centrala i utbildningen. Precis som vid liberal arts college, präglas kurserna till form och innehåll av de individuella lärarnas forskningsinriktning, intresse och personlighet. Med ett starkt fokus på vetenskapligt arbete ger utbildningen också en god grund för vidare forskarstudier.
 

Karriär

Efter utbildningen kan studenter söka sig till karriärer som ekonomer både inom den privata sektorn och offentlig förvaltning på lokal, regional och global nivå. Arbetsuppgifter kan innefatta utveckling av ansvarsfrågor på strategisk nivå men även inbegripa omvärldsanalys av problemområden som uppstår i mötet mellan företagande, samhälle och miljö. Programmets syfte är att utbilda kritiskt tänkande ekonomer och därmed främja utvecklingen av ansvarstagande ledare. 

Behörighet och anmälan

Behörigheten (examensbevis) måste kunna uppvisas till terminsstart.

Magisterprogram i hållbart företagande och ledning

60 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P2125 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 60 hp företagsekonomi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 100000 kr