Masterprogram i nationalekonomi 2018/2019

Bild för Masterprogram i nationalekonomi 2018/2019
Anmälan

Masterprogrammet i nationalekonomi ger en solid grund i ekonomi­sk teori, statistik och ekonometri och mycket goda färdigheter i att analys­era empiriska data och i att utvärdera offentlig politik. Institu­tionen för nationalekonomi vid Uppsala universitet är, vid internationell jämförelse, mycket stark inom områdena offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi och mikroekonometri.

Om programmet

Vi erbjuder ett tvåårigt internationellt masterprogram i nationalekonomi. Detta program rankas ständigt som ett av de bästa svenska programmen i nationalekonomi. Våra studenter kommer från hela världen och utbildas för att bli professionella ekonomiska analytiker.

Vårt fokus är att förstå och utvärdera ekonomisk politik och att ge våra studenter spjutspetskompetens gällande analys av verklig data från världen utanför universitets väggar. Programmet är utformat för att ge dig som student de färdigheter du behöver i din framtida yrkesroll. Det finns goda möjligheter att specialisera sig inom ett antal olika områden, som exempelvis offentlig ekonomi, politisk ekonomi, arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi och så vidare.

Vi samarbetar med, och gör studiebesök hos, potentiella arbetsgivare såsom departement, forskningsinstitut, banker och andra organisationer. 

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med nationalekonomi som huvudområde.

Upplägg

Termin 1
Första terminen består av standardkurser i mikro- och makroteori samt i analytiska metoder. Varje kurs är på 7,5 högskolepoäng (hp).

Första halvan av terminen läses kurserna Microeconomic Theory och Analytical Methods parallellt. Microeconomic Theory är en avancerad mikrokurs som fördjupar studenternas kunskaper i bland annat konsumtions- och produktionsteori och i allmän jämviktsanalys. Analytical Methods består av två delar, matematisk analys och spelteori. Den matematiska analysen s­yftar till att ge dig som student den nödvändiga matematiska bakgrunden för att klara av avancerade studier i mikroekonomi och ekonometri. I den andra delen, spelteori, kommer studenterna att introduceras i de grundläggande spelteoretiska begreppen.

Andra halvan av terminen läser man kurserna Topics in Microeconomics och Macroeconomic Theory parallellt. Topics in Microeconomics är en tillämpad kurs där man applicerar mikroekonomi­sk teori på olika typer av ekonomiska fråge­ställningar. Kursen Macro­economic Th­eory ger en introduktion till modern avancerad makroekonomi och tar upp ämnen som ekonomisk tillväxt, konjunktur­cykler, konsumtion, investeringar, arbetslöshet och makroekonomisk politik.

Termin 2
Andra terminen ägnas åt kurser i statistik, ekonometrisk teori, tillämpad ekonom­etri och policyutvärdering. Varje kurs är på 7,5 hp.

Termin 3
Syftet med kurserna den tredje terminen är att de ska bredda de kunskaper som uppnåtts under de första två terminerna. Studenterna kan välja mellan ett antal mer tillämpade kurser vid institu­tionen. Institutionen erbjuder följande valfria kurser: Financial Theory, Applied Macroeconomics, Public Economics, Political Economics och Labour Economics.

Termin 4
Fjärde terminen skrivs en uppsats om 30 hp.

Om undervisningen

Utbildningen ges på vetenskaplig grund och är förankrad i forskning. Du kommer gradvis förvärva professionellt relevanta och forskningsbaserade kunskaper och färdigheter. Progressionen i programmet syftar till en gradvis ökad intellektuell mognad och insikt i de mer komplicerade frågorna inom ämnet. Detta, tillsammans med träning i att självständigt formulera och lösa problem, förbereder dig för det avslutande examensarbetet. I början av programmet sker undervisningen mestadels i form av föreläsningar. Men längre in i programmet ökar andelen interaktiva diskussionsbaserade moment (seminarier etc.).

Programmet förutsätter att studenterna har grundläggande kunskaper i matematik och statistik. Examensarbetet förutsätter ämnes- och metodkunskaper på avancerad nivå.

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen ges på engelska.

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter att studera utomlands inom programmet. Detta möjliggörs framför allt av att programmet inte innehåller några obligatoriska kurser förutom den avslutande masteruppsatsen. Vi samarbetar också på institutionsnivå med några europeiska lärosäten. Men du kan också välja att studera utomlands via något av de universitetsövergripande samarbeten som internationella kansliet vid Uppsala universitet organiserar. 

Karriär

Masterutbildningen i nationalekonomi gör dig väl förberedd för kvalificerat ekonomiskt analys- och utredningsarbete inom statliga myndigheter och förvaltning, utredningsinstitut, banker och andra finansiella företag, svenska och internationella organisationer, större företag etcetera. Den ger också be­hörighet att söka till forskarutbildning i nationalekonomi.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i nationalekonomi

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P2270 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 60 hp nationalekonomi. Därutöver krävs 15 hp statistik (eller närliggande ämne).

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, särskilt i nationalekonomi och statistik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr