Utbildning

Masterprogram i bioinformatik 2017/2018

Bild för Masterprogram i bioinformatik 2017/2018
Anmälan

Masterprogrammet i bioinformatik vänder sig till dig som vill inrikta dig mot det spännande tvärvetenskapliga området bioinformatik, som kombi­nerar datavetenskap, matematik och biologi. Uppsala u­niversitet har en mycket stark kompetens inom bioinformatik och datavetenskap. Verktygen som används och utvecklas är centrala inom flera olika forskningsområden, till exempel när du vill förstå funktionen hos människans arvsanlag eller utveckla nya typer av läkemedel.

Inom en rad områden, ex­empelvis biomedicin, läkemedelsutveckling och evolutionsbiologi, används moderna metoder som genererar stora mängder data: DNA/RNA/protein-sekvenser, molekylstrukturer, genuttryck och mätdata. För att göra dessa data tillgängliga som användbar information och kunna dra relevanta slutsatser behövs verktyg för hantering och analys. En bioinformatiker har kompetens att både utveckla och använda sådana verktyg.

Om programmet

Masterprogrammet i bioinformatik er­bjuder avancerade kurser i bio­informatik där teori och praktik från flera vetenskaps­områden som matematik, datavetenskap och biologi vävs samman. I programmet möter du forskarna som d­river utvecklingen inom området och det finns dessutom stora möjligheter att själv vara med och bidra till bioinformatikens snabba utveckling. Du har möjlighet att göra praktik i en forskargrupp och får där kanske vidareutveckla ett program för analys av nya läkemedelskandidater eller göra en program­modul för analys av lämpliga målmolekyler för ett diagnostiskt verktyg.

Genom våra duktiga lärare får du ett brett kontaktnät som gör att du redan under utbildningen kan knyta kontakter med möjliga framtida arbetsgivare, inom forskningen på universitet, på sjukhus eller kanske på ett bioteknikföretag.

På masterprogrammet i bioinformatik får du teoretiska och praktiska kunskaper inom molekylärbiologi, informations­hantering och programmering och bioinformatiska tillämpningar inom dessa områden. Genom kurser upplagda som projekt får du också inblick i hur du plan­erar, genomför och avslutar projekt.

Programmet samläser kurser tillsammans med bioinformatikinriktningen på civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik. Alumner från programmet har visat sig ha goda karriärmöjligheter, främst inom akademisk forskning.

Examen

Programmet leder till en teknologie master­examen (Master of Science, 120 c­redits) med bioinformatik som huvudområde.

Upplägg

År 1
Kurserna under första året på masterprogrammet i bioinformatik är gemensamma för alla på pro­grammet. Den inledande kursen består av flera delkurser som introducerar ­viktiga koncept och m­etoder inom ­bioinformatiken. Därpå följer kurser som Genombiologi, Programvaruteknik och Molekylär evolution och fylogeni­analys samt Evolution – orsaker och konsekvenser.

År 2
Andra året specialiserar du dig inom ett bioinformatikområde som intresserar dig, till exempel Komplexa data – analys och visualisering, Tillämpad bioinformatik eller Populationsgenetisk analys. Andra året avslutas med ett examensarbete som utförs på företag, statligt verk, myndighet eller inom någon av våra forskningsinstitutioner på ­universitetet.

Se studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier och egna projektarbeten. Utbildningen är direkt kopplad till pågående forskning och våra lärare är aktiva forskare med djupa specialkunskaper. Programmet ges i Uppsala.

Genom inbjudna gästföreläsare och alumner som arbetar i olika bioin­formatiska miljöer och projekt får du veta om hur en bioinformatiker ar­betar och vilka kunskaper som är särskilt viktiga i arbetslivet.

Du kan också få tips om v­iktiga kurser eller särskilt användbara program­verktyg samt även information om särskilt kreativa forskningsmiljöer. Kontaktnätet med lärare, alumner och företags­representanter ger programmets s­tudenter möjligheter att skapa relationer med framtida arbetsgivare redan under utbildningen.

All undervisning sker på engelska.

Karriär

Uppsala universitet har mycket gott internationellt rykte och med en master­examen i bioinformatik från Uppsala u­niversitet har du en internationellt gångbar utbildning som öppnar dörrar mot såväl akademisk forskning som en karriär inom näringslivet, i Sverige eller utomlands. Beroende på din special­isering under andra året kan du arbeta med forsknings och utvecklingsarbete på:

  • laboratorier
  • läkemedelsföretag
  • bioteknikföretag
  • programvaruföretag med specialisering mot bioinformatiska tillämpningar.
Just nu arbetar de flesta av våra alumner i forskningsnära miljöer inom akademin eller i nära samarbete med universitetet, men även statliga verk som Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet har en spännande utveckling inom bioin­formatikområdet.

Arbetsmarknaden är starkt internationell då metoder och frågeställningar är likartade i alla delar av världen. Våra forskningsinstitutioner har samarbeten över hela världen och deras kontaktnät blir en värdefull resurs för dig. Våra studenter gör ofta praktik eller arbetar efter e­xamen utanför Sverige. En snabb utveckling inom bioteknikområdet har gjort att efterfrågan på bioinformatisk kompetens ökar framförallt inom akademisk forskning, men även inom statliga verk och företag.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i bioinformatik

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1133 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp. Kunskaper i matematik (t.ex. algebra, analys, differentialekvationer och matematisk statistik) motsvarande 30 hp. Kunskaper i datavetenskap och beräkningsvetenskap (t.ex. numeriska beräkningsmetoder, algoritmer, datastrukturer och programmering) motsvarande 30 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för biologisk grundutbildning

BMC, Husargatan 3, Uppsala

751 24 Uppsala

Bengt Persson bengt.persson@icm.uu.se

Telefon: 018-471 44 22

Frågor om antagning: Fredrik Sundström master@ibg.uu.se

Telefon: 018-471 48 35