Utbildning

Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap 2017/2018

Bild för Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap 2017/2018
Anmälan

Datorsimuleringar av komplexa problem spelar idag en nyckelroll i vetenskapliga undersökningar och ingenjörsarbete. Masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap breddar och fördjupar dina kunskaper inom naturvetenskap eller teknik med inriktning mot datorer, dator­simuleringar och matematiska modeller. Du lär dig tillämpa beräkningsmetoder, program och programvara, samt matematiska och statistiska modeller inom ditt speciella intresseområde.

Stort eller litet, på makro- eller mikronivå – idag studeras olika fenomen på dator­skärmen. För att kunna använda, utveckla och tillämpa datorsimuleringar inom ett visst ämnesområde krävs en god bakgrund inte bara i själva ämnesområdet som till exempel kemi eller fysik, utan också i beräkningsmetoder, avancerade datorer, programvara, programmering och statistiska och matematiska modeller. Masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap ger dig dessa kunskaper.

Tillämpad beräkningsvetenskap är ett tvärvetenskapligt fält där frågeställningar inom exempelvis kemi, biologi, fysik och geovetenskap studeras genom att man med hjälp av avancerade datorer och program­vara utför numeriska simuleringar baserade på matematiska och stati­stiska metoder.

Om programmet

Den tvärvetenskapliga karaktären hos tillämpad beräkningsvetenskap avspeglas i masterprogrammets innehåll. Kurserna ger kunskaper i:

 • avancerade flerkärniga datorsystem
 • mjukvara och programmering
 • numeriska och statistiska metoder
 • matematiska och statistiska modeller inom exempelvis fysik, kemi, biologi eller geovetenskap
Bland kurserna finns till exempel:
 • beräkningsfysik
 • beräkningskemi
 • högprestandaberäkningar och program­mering
 • optimering
 • visualisering
 • programmering av parallelldatorer
Utbildningen innehåller valbara delar och du kan på detta sätt anpassa dina studier så att de passar ihop med dina intressen och din tidigare utbildning. Valbara kurser finns redan första terminen och andelen valbara kurser ökar sedan i varje efter­följande termin. Som student i programmet får du hjälp av studievägledare för att sätta samman ett kursval som passar din bakgrund och dina intressen. Efter slutfört program måste minst 30 hp vara kurser inom området tillämpad beräknings­vetenskap och minst 30 hp vara kurser inom något av områdena kemi, biologi, fysik, geovetenskap, data­vetenskap eller matematik.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med tillämpad beräkningsvetenskap som huvudområde.

Upplägg

Kurser inom programmet

Så här fördelar sig kurser över år 1 och 2. Den exakta poängfördelningen kan dock variera beroende på individuella val.

Årskurs 1
Kurser i tillämpad beräkningsvetenskap 30 hp som till exempel:

 • Beräkningsvetenskap
 • Vetenskaplig visualisering
 • Optimeringsmetoder
 • Högprestandaberäkningar och ­programmering
 • Programmering av parallelldatorer
Kurser inom något av områdena kemi, fysik, biologi, ­geovetenskap, matematik, eller datavetenskap 30 hp som till exempel:
 • Beräkningskemi
 • Beräkningsfysik
 • Databasteknik
 • Tillämpad matematik
Årskurs 2
Kurser i tillämpad ­beräkningsvetenskap, 15 hp
Kurser inom kemi, fysik, biologi, geovetenskap, matematik eller datavetenskap, 15 hp
Examensarbete, 30 hp

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, projektarbeten och inlämnings­uppgifter. Undervisningen är på engelska och bedrivs i nära anslutning till aktuell forskning. Förutom examensarbetet som pågår hela sista terminen så ingår en större projektkurs i programmet. I denna kurs tillämpas färdigheterna i beräkningsvetenskap på ett problem med ursprung i akademin eller näringslivet samtidigt som kursen ger övning i projekt­arbete. Programmet ges i Uppsala.

Karriär

Datorer används för att studera problem inom branscher där experiment är dyra eller omöjliga att utföra. Det handlar om att studera system som är så kompli­cerade att förenklade ”handräknings­modeller” inte duger. Viktiga exempel finns inom miljö och energiområdet. Datorsimuleringar kan utföras inom en mängd områden som till exempel för väderprognoser, design av läkemedel, utveckling av nya flygplan eller studier av växthuseffekten. Datorsimuleringar s­pelar en central roll för ökad förståelse och produktutveckling inom dessa om­råden.

Användningen av verktyg baserade på datorberäkningar och simuleringar ökar idag kraftigt inom företag av olika storlek och inom många olika branscher. Det kan till exempel gälla att bestämma prestanda och andra egenskaper för processer och produkter eller att optimera design och kvalitet. Programmets tvärvetenskapliga innehåll ger dig en unik kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden. Det finns ett ökande behov av kvalificerad arbetskraft som kombinerar naturveten­skapliga kunskaper med matematisk modellering och färdigheter i att använda moderna beräkningsvetenskapliga verktyg. Denna kombination är viktig och inom en tioårsperiod förväntas en snabbt ökande efterfrågan på nyutbildade med denna kombination av kunskaper. Det gäller både på den svenska och den internationella arbetsmarknaden.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1311 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom något naturvetenskapligt ämnesområde, matematik, eller datavetenskap med minst 30 hp matematik och 5 hp kurser i vardera numeriska metoder och programmering.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för informationsteknologi

Lägerhyddsvägen 2, Uppsala

Box 337, 751 05 Uppsala

Stefan Pålsson stefan.palsson@it.uu.se

Telefon: 018-471 29 70

Fax: 018-52 30 49