Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap 2018/2019

Bild för Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap 2018/2019
 • 180 hp
 • Gotland
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du arbeta med energiomställning mot ett mer hållbart sätt att producera och använda energi? I omställningen som pågår både lokalt och globalt, behövs tvärvetenskaplig kompetens med bred förståelse för sociala, tekniska, ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Detta program vänder sig till dig som vill vara med och leda arbetet för en energiomställning utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv genom en internationell eller nationell karriär.

Denna tvärvetenskapliga utbildning tränar dig att förstå och integrera kunskap från olika ämnen för att kunna hantera komplexa frågor om energi, energiomställning och hållbarhet. Här övas du i att kritiskt analysera och utvärdera olika lösningar utifrån olika perspektiv för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Programmet ges vid Uppsala universitet Campus Gotland som erbjuder en väl samordnad studiemiljö med en profilering mot hållbarhet.

Om programmet

Omställningen mot hållbar energi är en av de stora utmaningarna i dagens samhälle och innebär ett långsiktigt arbete både globalt och nationellt. I denna process finns ett stort behov av människor med breda, tvärvetenskapliga kunskaper och som också kan kommunicera och samarbeta med olika aktörer över kultur- och ämnesgränser. Vill du delta i detta arbete? Då är det här rätt program för dig.
 
Kandidatprogrammet i energiomställning - hållbarhet och ledarskap är utformat för att ge dig ett helhetsperspektiv med bred kunskap och förståelse för olika utmaningar och möjliga lösningar som är nödvändiga för en hållbar energiomställning. Genom tyngdpunkt i natur-, teknik- och samhällsvetenskap studeras exempelvis tekniska lösningar, miljöpåverkan, samt politiska och ekonomiska policys och styrmedel. Utbildningen kommer även att behandla frågor om deltagande, fördelning och andra sociala perspektiv som är relevanta ur ett hållbarhetsperspektiv. På så vis förbereds du för att arbeta med energiomställning utifrån ett helhetsperspektiv, tillsammans med experter som till exempel ingenjörer, planerare, ekonomier och miljövetare.
 
Utbildningen ges på engelska och behandlar energiomställning utifrån lokala till internationella perspektiv. Utbildningen stärker därmed även din interkulturella kompetens och kommunikationsförmåga samtidigt som du tränas för att arbeta i en internationell miljö.
 
Förutom teoretiska kunskaper inom olika ämnesområden ingår även praktisk övning i samverkan och projekt- och förändringsledarskap i olika kurser. Övningar i kommunikation, teamwork och ledarskap förbereder dig för samarbete med många olika experter inom energiområdet, exempelvis ingenjörer, planerare, ekonomer och miljövetare. På så vis förbereds du för en framtida karriär där du behöver hantera dagens och morgondagens utmaningar kring energiomställningen.

Studentprofil
Du som söker det här programmet har förmodligen redan ett intresse av energi- och hållbarhetsfrågor och vill delta i arbetet för att åstadkomma förändring i samhället. Du är säkert också nyfiken på att utforska olika perspektiv - såväl naturvetenskapliga och tekniska, som samhällsvetenskapliga - för att kunna förstå och arbeta med utmaningarna med energiomställningen för en hållbar framtid. Ledarrollen verkar spännande och du är beredd att öva dig att kommunicera, lyssna och hantera olika expertis och personligheter genom arbete i grupp (till exempel rollspel och projektarbete) och i samverkan med olika samhällsaktörer.

Den tvärvetenskapliga och internationella prägeln på programmet innebär att du kommer att studera tillsammans med studenter från olika länder och med olika bakgrund främst i natur-, teknik- och samhällsvetenskap. Denna mångfald gynnar utbildningens tvärvetenskapliga karaktär. Studentgruppen kommer att består av en relativt liten klass, vilket underlättar en aktiv studentmedverkan.

Uppsala universitet – Campus Gotland
Programmet ges vid Uppsala Universitet på Campus Gotland i Visby. Här erbjuds en välorganiserad utbildningsmiljö som har profilerat sig med ett fokus på hållbarhet. Genom sin närhet underlättas personliga relationer mellan studenter och med lärare, liksom med studenter på andra program och i det lokala samhället. Vid Campus Gotland och Institutionen för geovetenskaper finns bred och omfattande forskning om energi och vid Campus Gotland finns väl etablerad utbildning om vindkraft och projektering. 

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med hållbar energiomställning som huvudområde.

Upplägg

Programmet rymmer kurser inom tre områden. Utöver kurser i huvudområdet hållbar energiomställning ingår även kurser i miljövetenskap och industriell teknik med fokus på ledarskap. Dessa kan senare utgöra biområden i examen.

År 1
Programmet inleds med kurser som utformats för att ge dig en bred förståelse för området hållbar energiomställning, med fokus på energi och energisystem och hållbarhetens tre dimensioner – den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga. Studier av projekt och ledarskap liksom vetenskaplig metod introduceras tidigt för att sedan kunna tillämpas genom hela programmet.

Sedan följer kurser där miljö och klimatförändringar behandlas närmare – vilka är drivande faktorer för energiomställning – liksom företagens ansvar för en hållbar utveckling på energiområdet. Vanligt förekommande begrepp och verktyg som ”cooperate social responsibility” (CSR), livscykelanalys (LCA) och etiskt ledarskap behandlas här.

År 2
Under år två kommer du att utveckla dina färdigheter att förstå, analysera och hantera tvärvetenskapliga utmaningar och lösningar som är knutna till en hållbar energiomställning. I huvudområdet hållbar energiomställning, fördjupas dina kunskaper genom studier av energiomvandling och energianvändning ur ett hållbart energisystemperspektiv innan du får utforska de tekniska möjligheterna. Dina kunskaper om hållbarhet breddas genom kurser i biområdet miljövetenskap som ger perspektiv på större sammanhang genom studier av samhällsplanering och miljörättvisa, miljöekonomi och ekologisk ekonomi, samt ledarskap, deltagande och samhällsförändring. Den avslutande kursen är en projektkurs där du ska använda dina tvärvetenskapliga kunskaper om energisystem och ledarskap för att träna dig för din (framtida) roll som ledare.

År 3
Under din femte termin kan du utifrån eget intresse välja mellan olika valbara kurser vid Uppsala universitet, eller utbytesstudier vid något av våra partneruniversitet. Du har också möjlighet att genomföra en praktikkurs om du själv ordnar en praktikplats vid en relevant arbetsgivare. Som förberedelse inför det avslutande självständiga arbetet (kandidatuppsats) på 15 hp - vilket ska skrivas för att bidra till forskning och verksamhet inom fältet hållbar energiomställning – ges kurser i vetenskaplig metod och tvärvetenskapligt projektarbete. I den senare genomförs ett projektarbete i samarbete med studenter från andra program samt med representanter från samhälle och näringsliv, där målet är att bidra med kunskaper och värdera lösningar på verkliga energirelaterade problem.

Om undervisningen

Lärande
I programmet finns en stark målsättning att du som student ska förberedas för att hantera dagens och morgondagens utmaningar i arbetet med energiomställning på ett sätt som stödjer en hållbar utveckling i samhället. Därför är programmet utformat på ett sätt som kombinerar teoretiska och praktiska studier. Övningar i både skriftliga och muntliga kommunikativa färdigheter, samt ömsesidigt lärande i studentgrupper, är också centralt i utbildningen.

Två viktiga hörnstenar i programmet - aktiv studentinlärning och tvärvetenskapliga studier - är avsedda att ge dig de kunskaper och praktiska färdigheter som kommer vara mycket användbara i ditt kommande arbetsliv:

 1. Det studentaktiva lärandet involverar en rad olika undervisningsmetoder, som till exempel seminarier, olika former av studiegrupper och projektarbeten, rollspel, debatter och gästföreläsningar. På så sätt skapas en aktiv lärandemiljö, där läraren inte endast ger föreläsningar utan ofta fungerar som handledare och mentor medan du tränas i engagerat deltagande. Olika former av arbeten i grupp är en central del av undervisningen, då du får öva dina förmågor i kommunikation, samarbete och ledarskap, som är viktiga kompetenser som efterfrågas av arbetsgivare.
   
 2. Genom tvärvetenskapliga studier stimuleras bred förståelse och systemtänkande, vilket gör att du övar kunskaper och förmågor i att kunna förstå och hantera komplexa utmaningar utifrån ett helhetsperspektiv. Vidare tränas du i kritisk analys som involverar många perspektiv på olika problem och lösningar. Sådan tvärvetenskaplig kompetens lägger grunden till att kunna förstå och leda arbete som involverar olika experter och samhällsaktörer. Detta uppnås delvis genom samläsning med studenter i andra program, samt genom regelbundna möten och aktiviteter med representanter från arbetsliv, forskarvärld och andra grupper som deltar i arbetet med energiomställningen.

Programmets kurser ges på Campus Gotland och förutsätter närvaro på plats. Under termin fem (tredje året) söker du kurser för fördjupning eller breddning utifrån eget intresse. Du har då också möjlighet att själv ordna utbytesstudier vid ett universitet utomlands, eller praktikplats för att genomföra en praktikkurs, som kan ge dig värdefulla erfarenheter och kontakter i arbetslivet.

Examination
Examinering och bedömning kommer att vara anpassade efter kursernas olika innehåll och mål. Det innebär att examinationerna kommer att rymma ett brett register där dina kunskaper och förmågor utvärderas genom olika muntliga och skriftliga former, både enskilt och i grupp.

Språk
Alla kurser i programmet ges på engelska och du kommer att ha studiekamrater från olika delar av världen. På så sätt tränas du för att kunna arbeta och kommunicera på en internationell arbetsmarknad.

Karriär

Programmet rekommenderas för dig som har en personlig drivkraft att arbeta med utveckling och ledarskap inom den snabbt växande verksamheten kring energiomställningen. Arbetstillfällen finns både i nationella och internationella företag (energibolag, entreprenörer, energibyråer, bostadsbolag, konsultfirmor), organisationer (till exempel NGO:er) och myndigheter på olika nivåer. I den dynamiska energisektorn finns en mångfald möjligheter att inleda sitt arbetsliv. Exempelvis som:

 • ”omställningspilot” (det vill säga ledare i omställningsarbete)
 •  energistrateg
 • konsult
 • rådgivare (till till exempel politiker och näringslivsaktörer)
 • upphandlare
 • energi- och miljöhandläggare
 • miljökommunikatör
 • hållbarhetsansvariga
 • miljövetare 
Inom alla verksamhetsområden och nivåer i samhället finns ett uttalat behov av kompetens som bygger på en helhetssyn med övergripande förståelse för sammanhangen inom energi- och klimatområdet.  Där ingår även de sociala aspekterna av hållbarhetsperspektivet, för att en energiomställning ska kunna genomföras på ett hållbart sätt. Där kan du vara med och fylla en roll som en tvärvetenskapligt skolad omställningspilot med analytisk förmåga och träning i problemlösning. Eftertraktad kompetens i detta arbete är även breda kunskaper för att kunna förstå olika inblandade expertisområden, liksom utvecklade förmågor att kommunicera och leda människor. En internationell utbildning är extra värdefull eftersom energisektorn beskrivs som komplex och präglad av ett allt mer internationaliserat sammanhang.

Fortsatta studier på masternivå
Programmet ger möjlighet till vidare studier på masternivå i Sverige och utomlands. Här i Uppsala kan du exempelvis fortsätta med studier vid något av följande program:
 • Masterprogram i entreprenörskap
 • Masterprogram i hållbar destinationsutveckling
 • Masterprogram i hållbar utveckling
 • Masterprogram i vindkraftprojektering 
Uttalanden om arbetsmarknad
Länsstyrelsen: Handläggare vid miljö- och vattenenheten, Lena Kulander:

”Det är ett väldigt stort fokus på energi och klimatfrågor i samhället idag, vilket vi också märker genom uttalade uppdrag till myndigheten. Efterfrågan är därför stor på medarbetare som har övergripande förståelse för sammanhangen inom energi- och klimatområdet. Det är viktigt att de har förmåga att sköta uppdrag som innebär samordning och samverkan med samhällets aktörer på ett smidigt och kreativt sätt.”

STandUP for Energy & Vattenfall, Sven-Erik Thor, 2017:
”Det är en utmanande uppgift att arbeta med att ställa om ett så stort och viktigt område. För det behövs förändringsledare med en god verbal förmåga. Jag ser en stor potential på arbetsmarknaden inom såväl myndigheter som näringslivet och NGO:er.

Enligt den senaste rapporten från IRENA (International Renewable Energy Agency, 2017) sysselsätter förnybar energi 9,8 miljoner människor i världen. Vidare skriver de:
 “Renewables are directly supporting broader socio-economic objectives, with employment creation increasingly recognised as a central component of the global energy transition. As the scales continue to tip in favour of renewables, we expect that the number of people working in the renewables sector could reach 24 million by 2030, more than offsetting fossil-fuel job losses and becoming a major economic driver around the world,” said IRENA Director-General Adnan Z. Amin.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap

180 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1282 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A3/3)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr