Utbildning

Masterprogram i fysik 2017/2018

Bild för Masterprogram i fysik 2017/2018
Anmälan

Vill du få en djupare förståelse av den fysikaliska världen omkring dig? Vill du analysera data tagna med människans största instrument, till exempel acceleratorn vid världens största partikelfysiklaboratorium CERN eller de stora teleskopen vid Europeiska sydobservatoriet i Chile? Vill du göra avancerade modellberäkningar av jordens atmosfär och innandöme? Då är masterprogrammet i fysik något för dig!

Fysiken vid Uppsala universitet spänner från det minsta till det största, med högklassig forskning inom alla fysikens fält – från utforskandet av elementarpartiklar och materiens struktur, jordens inre och dess atmosfär, till rymden och universums egenskaper.

Vid Ångström­laboratoriet vid Uppsala universitet samarbetar fysiker kring frågor som bland annat rör energi, partiklar, material, rymdfysik och astronomi. Vid Geocentrum utnyttjar forskarna fysikaliska principer för att studera och förstå jorden och dess väder och klimat. På Geocentrum i Uppsala ligger även Svenska nationella seismiska nätet som övervakar jordbävningar i Sverige och globalt. Dessa och andra samarbeten skapar en kreativ miljö för både utbildning och forskning.

Om programmet

Masterprogrammet i fysik utvecklas i nära samarbete mellan forskningsgrupperna vid Uppsala universitet. Lärarna är aktiva forskare och kurserna är nära kopplade till fysikens forskningsfront. Som masterstudent lär du dig vad det innebär att få fram ny kunskap samt att bedriva forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete.

Programmets öppna struktur ger dig stor valfrihet och många möjligheter att både bredda och specialisera dig efter eget intresse.

Programmet har åtta sökbara inriktningar och en profil:

Astronomi och rymdfysik
Inom denna inriktning studerar du både den nära rymden och hela un­iversum. Detta sker både med satellit­er, mark­baserade observationer och olika teoretiska verktyg. Rymd­fysik, Planet­systemens fysik, Kosmologi, liksom A­stronomisk instrumentering är ex­empel på kurser. Forskare vid Uppsal­a u­niversitet deltar aktivt inom flera satellit­projekt (Cassini, Gaia) och bygger instrument för de största teleskopen på jorden (till exempel E-ELT).

Energifysik
Lär dig om nutida och framtida energiproduktion, genom till exempel förbränning, fission och fusion. Elektromagnetisk fältteori och Fluidmekanik är grundläggande kurser du går för att kunna bidra till att trygga framtidens energibehov. Denna inriktning ges i samarbete med Institutionen för teknisk fysik.

Fysikens didaktik
Fysikens didaktik ger allmän kunskap om fysik kombinerat med förståelse om hur undervisning och lärande i fysik fungerar. Fysikens didaktik är en profil (ingen inriktning), eftersom du ska gå kurser tillhörande en eller flera fysikinriktningar för att bland annat studera konkreta didaktiska problemställningar.

Geofysik
Hur jordens inre ser ut är inte enkelt att direkt mäta. Inom området geofysik använder man sig i stället av indirekta mät­metoder såsom seismologi, gravimetri, magnetometri och olika typer av elektromagnetiska mätningar för att få information om jordens interna uppbyggnad och struktur. Inriktningen geofysik fokuserar både på tillämpade aspekter (kop­plade till utvinnandet av natur­resurser) och mer fundamentala teoretiska frågeställningar (till exempel förståelsen av hur jordens inre rör sig och utvecklas).

Kärn- och partikelfysik
Hur är materia uppbyggd på subatomär skala? Hur ska Standardmodellen kompletteras? Få kunskap om de metoder som används för att studera materiens struktur och testa Standardmodellen i storskaliga experiment och teorin bakom detta. Några framstående exempel på experiment med Uppsala-anknytning är ATLAS vid Large Hadron Collider (CERN), neutrinoteleskopet IceCube i Antarktis, BESIII vid elektron-positronkollideraren vid BEPC II i Beijing, Kina samt AGATA spektrometern vid Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (GANIL, Frankrike).

Materialfysik
Lär dig experimentella och teoretiska metoder för att studera, förstå och utveckla nya material. Några exempel på kurser inom denna inriktning är Fasta tillståndets teori, likaså Magnetism, Yt- och mellanskiktsfysik samt fortsättningskurser inom atomfysik, molekylfysik och kondenserade materiens fysik.

Materialteori
Lär dig teoretiska beräkningar för att beskriva och skräddarsy materialegenskaper. Vi erbjuder till exempel kurser som Täthetsfunktionalteori (DFT), Mångkropparteori, Fasta tillståndets teori, och Elektronstrukturberäkningar i praktiken. Delta vid forskningsfronten och utveckla material för morgondagens behov.

Meteorologi
Meteorologi tillämpar kunskaper i fysik för att studera atmosfären och för att för­stå hur väder och klimat uppstår. Du får kunskap om atmosfären genom en kombination av teori och observationer. Inom inriktningen finns både teoretiska kurser såsom kursen Atmosfärsfysik och Atmosfärens dynamik, men du kommer även att läsa mer yrkesförberedande kurser såsom Atmosfäriska tillämpningar och Praktisk meteorologi. Den sista ­kursen riktar sig till blivande prognos­meteorologer.

Teoretisk fysik – kvantfält och strängteori
Var med vid forskningsfronten mot mikro­kosmos och utveckla Standard­modellen med observerade kvarkar och hypotetiska strängar. Om du är speciellt intresserad av fysikens matematiska fundament, då ska du välja denna inriktning.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med fysik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Upplägg

Under programmets första tre terminer väljer du från ett utbud av avancerade fysikkurser. Ditt val av kurser ger dig en specialisering inom något av f­ysikens områden. Du kan också välja kurser från andra (fysik)områden för att skapa en individuell profil inom din masterexamen.

Programmet avslutas med ett examens­arbete under en termin. Där arbetar du med ett individuellt forskningsprojekt i samarbete med en forskargrupp vid u­niversitet eller på annat håll, till e­xempel inom näringslivet eller vid myndig­heter.

Programmet ger dig stora valmöjligheter. Välj kurser från det stora utbudet (inom och bortom fysik) och skräddarsy din egen master!

Se detaljerade studieplaner för kurser inom programmets inriktningar:

Studieplan för inriktningen Astronomi och rymdfysik
Studieplan för inriktningen Energifysik
Studieplan för inriktningen Geofysik
Studieplan för inriktningen Kärn- och partikelfysik
Studieplan för inriktningen Materialfysik
Studieplan för inriktningen Materialteori
Studieplan för inriktningen Meteorologi
Studieplan för inriktningen Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori

Inriktningar

 • Astronomi och rymdfysik

  Denna inriktning täcker en stor del av fysiken bortom jorden: från elektromagnetiska miljöer av planeter i vårt solsystem, karakterisering av exoplaneter, soltypsstjärnor, deras atmosfärer, vindar och utveckling, Vintergatan och dess ursprung, till galaxer och den storskaliga strukturen av hela universum. De flesta teman som undervisas är samtidigt våra foskningsämnen vid avdelningen för astronomi och rymdfysik, med Uppsalagrenen av det nationella Institutet för Rymdfysik (IRF). Uppsala är det enda stället i Sverige där du kan studera rymdfysik och astronomi.

  De första tre terminer tillägnas kurser av olika slag. Skräddarsy din egen master genom att välja kurser ur det breda utbudet eller genom att specialisera dig tidigt. Vanliga kurser kan ersättas av projektkurser (på 5, 10, 15 och 30 hp) som du designar själv i samarbete med din handledare. Sista terminen fokuserar du på ditt exjobbprojekt som du utför i en av forskningsgrupperna vid avdelningen. Du blir del av forskningsgruppen och lär känna spetsforskning. På detta sätt rustas du till en framtida anställning som doktorand. 

  Uppsalaastronomer/-rymdfysiker är aktivt involverade i flera stora europeiska projekt, som Cassini, Rosetta, Gaia, E-ELT m m. 
  Institutionen utlyser varje år ett antal Löfbergstipendier till studenter som valt denna inriktning.

 • Energifysik

  Vad är energifysik?
  Att tillhandahålla energi till en rimlig kostnad och med så lite miljöpåverkan som möjligt är en av de största uppgifterna i vår tid. Energifysik inom masterprogrammet i fysik undersöker energiomvandlingsprocesser utifrån deras fysikaliska samband, som fluidmekanik, termodynamik eller elektromagnetism.

  Det växande behovet för energikällor med små emissioner av koldioxid kräver nya utvecklingar både när det gäller användandet av dessa källor och angående energiomvandling och lagring. Teknisk framgång i dessa områden bygger på en djup förståelse av den bakomliggande fysiken.

  Forskningsområden
  Forskning inom energifysik bedrivs inom många fält så som solenergi, vågkraft, vindkraft, kärnkraft med fusion med mera. Forskningsprojekt är bland annat teoretiska och experimentella studier av avancerade solceller såsom modellerande av solinstrålningen och simuleringen av den elektriska effekten från olika fotovoltaiska anläggningar. Aerodynamiken hos horisontal- och vertikalaxlade vindkraftverk studeras och modelleras, men även energiabsorptionen hos vågkraftverk under vågens olika faser. Angående kärnkraft, så studeras den grundläggande fysiken bakom fissionsprocessen lika intensivt som effektutvecklingen i experimentella fusionsreaktorer. Alla dessa forskningsprojekt har gemensamt att forskningen bedrivs från en akademisk utgångspunkt och att den resulterar i avhandlingar på master- och doktorsnivå samt vetenskapliga publikationer. Samtidigt sker forskningen i samarbete med externa avnämare som industri och myndigheter.

  Kurser inom programmet

  År 1
  Introduktionskurs
  Energifysik I
  Fluidmekanik
  Beräkningsvetenskap
  Avancerade kurser om vattenkraft eller solenergi, Energifysik II med kärnkraft

  År 2
  Valbara fördjupningskurser
  Valbara projektkurser
  Masteruppsats

  Se detaljerad studieplan för kurser inom inriktningen.

 • Geofysik

  Hur fungerar jorden egentligen och hur tar vi reda på mer om de processer som formar vår planet? Om du studerar geofysik vid Uppsala universitet får du möjlighet att kombinera dina fysikkunskaper med resultat från fältmätningar och laboratorieexperiment för att på så sätt fördjupa kunskapen om planeten under våra fötter. Våra studenter, lärare och forskare utgör en mångfacetterad, internationell grupp som har nära kontakter med forskare runt hela världen.
   
  I geofysik studerar vi jorden med verktyg och metoder från fysiken. Termen “geofysik” används ofta i vid mening och omfattar då ämnen som meteorologi och fysisk oceanografi. Här använder vi termen i den mer begränsade meningen den fasta jorden. I ämnet geofysik studerar vi de verktyg som används för att undersöka jordens struktur och dynamik på skalor från tusentals kilometer till några få meter. De verktygen består av en mängd metoder som analyserar seismiska vågor, elektromagnetiska vågor, tyngdkrafts- och magnetfält, bergartsfysik och inkluderar även avancerad numerisk modellering. Data samlas in med satellit-, flyg-, båt-, yt- och borrhålsmätningar. De geofysiska metoderna tillämpas på storskaliga problem som jordens nutida struktur, den plattektoniska utvecklingen genom årmiljonerna, jordbävningar, vulkanutbrott och allmän geologisk utveckling.

  I mer direkta tillämpningar används geofysiken för att minska riskerna vid jordbävningar, vulkanutbrott och jordskred, för att hitta naturresurser som vatten, mineraler, geotermisk energi och fossila bränslen, och för att övervaka miljörisker, som till exempel förorening av grundvatten. En geofysikers arbetsmarknad är därför väldigt bred och internationell, och inkluderar arbeten inom industri, universitet och myndigheter på olika nivåer, ända upp till internationella samarbetsorgan.
   
  Masterprogrammet i geofysik vid Uppsala universitet omfattar 2,5 eller 3 terminer av kurser, vilka följs av ett examensarbete om 1,5 eller 1 termin. Vi har ett komplett utbud av geofysikkurser och du har också möjlighet att byta ut några av dessa mot fördjupningar inom programmering, geologi, fysik eller matematik. Geofysikprogrammet är placerat vid Geocentrum i Uppsala, vilket betyder att vi tillhör en geovetenskaplig institution av världsklass med ett piggt undervisnings- och forskningsklimat där det finns goda möjligheter till samarbeten över ämnesgränserna.

 • Kärn- och partikelfysik

  Masterprogrammet i fysik med inriktning mot kärn- och partikelfysik är ett mycket brett program för studenter intresserade av kärnfysik och/eller partikelfysik. Lärarkåren i Uppsala deltar i forskning om Higgsfysik med hjälp av Atlasdetektorn wid CERN, neutrinofysik med hjälp av IceCube-detektorn vid Sydpolen och QCD-fysik med PANDA, KLOE-2 och BES III experimenten. Resultaten från experimenten används för att testa många olika aspekter av standardmodellen.

  Det mesta arbetet på kurser görs under det första året. Ett stort urval av kurser finns att välja på, bland annat i acceleratorfysik och acceleratorteknik, avancerad kärnfysik, kvantfältteori och kvantkromodynamik. Mer grundläggande kurser i speciell relativitetsteori, elektrodynamik och kvantmekanik erbjuds också.

  En stor del av det andra året ägnas åt ett examensarbete. Ett urval av projekt erbjuds, ofta inom något av de experiment som forskargrupperna är verksamma inom. Projekten kan handla om analys av data och simuleringar eller kan vara inriktade mot instrumentering. Möjlighet finns också att göra ett mer teoretiskt projekt, till exempel ett som handlar om hadronstruktur och hadroners egenskaper eller om tolkning av data från LHC för att testa eller finna avvikelser från standardmodellen.

  Se studieplan för  kurser inom inriktningen.

 • Materialfysik

  Materians egenskaper bestäms ytterst av hur dess elektroner och atomkärnor rör sig. En grundläggande förståelse för den bakomliggande växelverkan är nödvändig när man vill designa framtidens material. Nya material ligger till grund för teknisk utveckling som är viktigt för samhället, och de används i allt från nanoelektronik och magnetism, till produktion och lagring av energi och miljövetenskap.
   
  Du kommer att läsa avancerade kurser i kvantmekanik, atom- och molekylfysik och fasta tillståndets fysik. Du kommer att lära dig moderna, experimentella tekniker att analysera material på atomär längd- och tidsskala. Metoderna baseras bland annat på spektroskopi, mikroskopi och spridning, och experimenten utförs både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och vid storskaliga internationella anläggningar.
   
  Lektioner varvas med laborationer och examensarbetet görs i en forskargrupp. Under utbildningen kan du välja kurser som förbereder dig för fortsatt forskning eller en karriär inom näringslivet.

  Se studieplan för kurser inom inriktningen.

 • Materialteori

  Materians egenskaper bestäms ytterst av hur dess elektroner och atomkärnor rör sig. En grundläggande förståelse för den bakomliggande växelverkan är nödvändig när man vill designa framtidens material. Nya material ligger till grund för teknisk utveckling som är viktigt för samhället, och de används i allt från nanoelektronik och magnetism, till produktion och lagring av energi och miljövetenskap.
   
  Du kommer att läsa avancerade kurser i kvantmekanik, atom- och molekylfysik och fasta tillståndets fysik, och du kommer att lära dig moderna teoretiska metoder för att förutsäga materialegenskaper. Du kommer att lära dig att behandla komplexa problem med kvantmekanisk teori och göra numeriska simuleringar. Du kommer att skriva egna program och använda de mest avancerade teoretiska verktygen för att förstå moderna material och förutsäga egenskaperna hos nya.
   
  Lektioner varvas med laborationer och examensarbetet görs i en forskargrupp. Under utbildningen kan du välja kurser som förbereder dig för fortsatt forskning eller en karriär inom näringslivet.

  Se studieplan för kurser inom inriktningen.

 • Meteorologi

  Inriktningen mot meteorologi på masterprogrammet i fysik är för dig som vill få en djup förståelse för väder och klimatsystemen. Examen från Uppsala universitet ger dig även möjlighet att arbeta internationellt, vädrets fysik bryr sig inte om gränser! Du kommer att vara lika väl förberedd på att ta anställning på en nationell vädertjänst, privat företag, kommuner som för forskarstudier (doktorand).
   
  Under utbildningen kommer du att använda din bakgrund i fysik tillämpad på atmosfären. Den föreslagna studieplanen guidar dig genom olika aspekter av meteorologin: atmosfärens dynamik, termodynamik, klimatvariationer och klimatförändringar, meteorologi på lokal och global nivå, samt tillämpad meteorologi, till exempel vindkraftsberäkningar och spridning av luftföroreningar. Vi erbjuder också kurser i numerisk modellering av atmosfären och praktisk meteorologi, en praktisk kurs i prognosmetodik.
   
  Under det första året får du en gedigen teoretisk meteorologisk bakgrund. Den första kursen, Atmosfärsfysik, täcker de styrande principerna för rörelser i atmosfären, molnfysik och atmosfäriska termodynamik. Här inkluderar vi även ett av våra praktiska moment att utföra och analysera dina egna radio- och GPS-sondmätningar. Sedan följer kurser i avancerad atmosfärs dynamik parallellt med en kurs i klimatvariationer. Den andra terminen inleds med en kurs i atmosfärisk turbulens och dess betydelse för lokalt och globalt väder och klimat. Den behandlar också lokal cirkulation, atmosfärisk konvektion, terrängeffekter med mera. Under denna termin studera du också klimatologi och klimatologiska metoder, samt en kurs i modellering av atmosfären och klimatet.
   
  Andra året inleds med en kurs i meteorologiska applikationer, till exempel luftföroreningar och spridning, vindkraftsapplikationer och samhälleliga tillämpningar av klimatinformation. Under detta år arbetar du också med ditt examensarbete. Detta kan göras tillsammans med våra forskargrupper, med fokus på till exempel gränsskiktsmeteorologi, atmosfär-hav interaktion, luft-vatten gasutbyte eller polarmeteorologi. En annan möjlighet är att söka examensarbeten utanför universitetet till exempel på ett företag eller myndighet. Detta beror på ditt intresse och framtida karriär. Under det andra året kan du även ta en kurs i praktisk prognos meteorologi, som för närvarande endast ges på svenska. Som ett alternativ kan vi erbjuda en kurs i experimentell gränsskiktsmeteorologi, en fördjupning i praktiska fältmätningar av forskningskvalitet och uppdatering på aktuell forskning.
   
  Se studieplan för kurser inom inriktningen.

 • Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori

  Masterprogrammet i fysik med inriktning mot teoretisk fysik är inriktat mot kvantfältteori och strängteori. Studenter som tar examen från inriktningen har goda förutsättningar för utbildning på forskarnivå inom dessa två discipliner men också inom många andra områden av den teoretiska fysiken så som den kondenserade materiens teori, matematisk fysik, teoretisk högenergifysik inklusive fenomenologi, och teoretisk kosmologi.

  Kvantfältteori och strängteori är breda områden med extremt aktiv forskning. Ett av programmets syften är att du ska komma i kontakt med denna forskning. Avdelningen för teoretisk fysik i Uppsala bedriver forskning i världsklass inom ett flertal olika områden inom kvantfältteori och strängteori. Den ämnesmässiga bredden hos gruppen ger möjligheter att handleda examensarbeten inom många nyckelområden så som strängfenomenologi, tillämpningar av AdS/CFT-korrespondensen, spridningsamplituder, kosmologi, integrabilitet hos gaugeteorier, matematisk fysik, standardmodellen och fysik bortom standardmodellen.

  Kurser I kvantfältteori och strängteori är viktiga delar av programmet. En kurs i kvantfältteori ges det första året och en annan i början av det andra. Två kurser i strängteori erbjuds också under det andra året. Dessa kurser ger grunderna för att börja en forskarkarriär och är ett viktigt steg mot en doktorandtjänst, antingen I Uppsala eller internationellt. Många andra kurser erbjuds också, till exempel kurser i analytisk mekanik, symmetri och gruppteori, en fortsättningskurs i kvantmekanik, statistisk fysik, avancerade metoder i matematisk fysik och en kurs om symmetri i fysiken.

  Se studieplan för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda lektioner samt handledning i samband med laborationer. Flera kurser ges också i form av själv­studier kopplade till seminariediskussioner. Programmet ges i Uppsala.

Formerna för examination varierar med hänsyn till kursernas innehåll och uppläggning.

Sluttentor är vanligare på teoretiska kurse­r, men många lärare har gått över till kontinuerlig examination under kursens gång, till exempel via gruppdiskussioner och inlämningsuppgifter.

Undervisningen är i huvudsak på ­engelska.

Studera utomlands

Det går utmärkt att läsa en del av programmet vid ett annat utländskt universitet, till exempel inom ramen för Erasmus-programmet.
Vi har ett utbytesavtal med Sydamerikas bästa fysikinstitution (Universidade de São Paulo, Brasilien). Det betyder att du kan tillbringa upp till ett år i São Paulo och få en så kallad double degree. Här hittar du mer information om utbytesprogrammet med São Paulo.

Uppsala är dessutom partneruniversitet i det internationella Nanomat-masterprogrammet, tillsammans med Universite Pierre et Marie Curie University i Paris, Universiteit Antwerpen i Belgien och Universita Roma III i Italien. Programmet ger dig möjlighet till en så kallad double/triple degree.

Karriär

Med en masterexamen i fysik är du kvalificerad för forskarstudier i fysik. Många av våra masterstudenter fortsätter som doktorander, hos Uppsala universitet och på andra ställen. Du har också möjligheten att arbeta med forskning och utveckling (FoU) vid olika företag och myndigheter.

Din matematiska kompetens och analytiska problemlösningsförmåga leder till bra anställningsbarhet. Be­roende på vilka kurser du läser och vilken special­isering du väljer finns det många andra, mer individuella, karriärmöjligheter inom särskilda områden både inom och utanför fysiken.

Du kan till exempel få anställning som företagskonsult, projektledare inom FoU eller tjänsteman i banker, för­säkringsbolag eller forsknings­organisationer.

Behörighet och anmälan

Astronomi och rymdfysik

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1161 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med minst 75 hp i fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Energifysik

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1165 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med minst 75 hp i fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Geofysik

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1163 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med minst 75 hp i fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kärn- och partikelfysik

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1166 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med minst 75 hp i fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Materialfysik

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1167 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med minst 75 hp i fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Materialteori

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1168 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med minst 75 hp i fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Meteorologi

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1164 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med minst 75 hp i fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1169 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med minst 75 hp i fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Programstudievägledningen mastercoordinator@physics.uu.se

Telefon: 018-471 59 91