Utbildning

Masterprogram i geovetenskap 2017/2018

Bild för Masterprogram i geovetenskap 2017/2018
Anmälan

Hur kan vi hitta och använda viktiga naturresurser på jorden och samtidigt skydda miljön? På masterprogrammet i geovetenskap vid Uppsala universitet lär du dig om samspelet mellan jordens system samtidigt som du får avancerad och specifik kunskap inom geovetenskaper. Du utforskar klimatförändringar ur perspektivet av jordens processer i atmosfären, hydrosfären, kryosfären, litosfären och biosfären.

Uppsala universitet har en av Europas mest heltäckande forskningsinstitutioner inom geovetenskaper. Forskning inom geovetenskaper fokuserar på ämnen som spänner från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och hav bildas och de processer som formar planeten, från tiden för jordens födelse fram till idag.

Forskningsaktiviteter på institutionen för geovetenskap omfattar luft- och vattenlära, naturgeografi, paleobiologi, mineralogi, petrologi och tektonik, geofysik samt naturresurser och hållbar utveckling. Interaktionen mellan dessa forskningsgrupper leder till dynamisk, intra­disciplinär forskning inom klimat, livets utveckling, naturkatastrofer, natur­resurser, energi och hållbar utveckling.

Tillämpad forskning inom geovetenskap fokuserar på viktiga frågor av värde för vår civilisation. Frågor som rör mineralresurser, klimatförändringar, tillgång till rent vatten och koldioxidlagring, vilka är fundamentala för en hållbar utveckling och världsekonomin är annat som berörs.

Om programmet

Kombinationen av bredd och djup är tydlig på masterprogrammet i geovetenskap. Följande inriktningar finns:

  • Geologi
  • Hydrologi/Hydrogeologi
  • Hållbar hantering av naturresurser (SINReM)
  • Naturgeografi
  • Paleobiologi
  • Europeisk paleobiologiinriktning (Uppsala-Lille)
Geologi
Inriktning geologi fokuserar på bildning och omvandling av mineral och berg i ett brett spektrum av geologiska miljö­er genom kurser inom mineralogi och petro­logi, regional geologi, malmgeologi och tektonik, vilket speglar hörnstenarna av forskningen vid institutionen. Några typiska drag är inslag av högtrycksmineralogi (kunskap om jordens inre) och malmmineral, att petrologin omfattar djupgående kunskap om magmatiska- och malmutvecklingsprocesser samt deras analysmetoder, och att tektoniken har en stark koppling till strukturgeologi. Denna inriktning syftar till att förbereda dig för en forskarkarriär eller anställning som professionell geolog.

Hydrologi/hydrogeologi
Inom inriktningen hydrologi/hydro­geologi studerar du vattenförhål­landen på jorden. Inriktningen kombinerar kurser om hydrokemi och fältmetoder med avancerade kurser om fundamentala hydrologiska processer, vattenresurser samt modellering av grundvatten och ytvatten. Inom denna inriktning förbereder du dig för en anställning som professionell hydrolog, hydrogeolog eller forskare.

Europeisk paleobiologi
Europeisk paleobiologiinriktning börjar med en termin vid Université Lille 1, Frankrike, där du kommer läsa kurser i sedimentologi, mikropaleontologi, samt fält-, och projektinriktade kurser. Efter den första terminen läser du resten av programmet tillsammans med paleobiologiinriktningen vid Uppsala universitet.

Hållbar hantering av naturresurser (SINReM)
SINReM-inriktningen fokuserar på naturresursers livscykel. Inom SINReM studerar du metoder för prospektering, råvaruutvinning, tillverkningsprocessers och användning samt återvinning och avfallshantering utifrån ur ett livscykelperspektiv för att minska den totala miljöpåverkan. SINReM är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Gent universitet, Belgien och Freiberg tekniska högskola, Tyskland, och har en stark koppling till företag som jobbar med råmaterial. SINReM är en del av ett stort europeisk projekt inom råmaterial och stöds av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), och som ett led i detta ska utbildningen uppmuntra kreativitet, innovation och entreprenörskap. Läs mer om SINReM.

Naturgeografi
Inriktningen naturgeografi har ett starkt fokus på klimat och landskapsutveckling i olika miljöer. Glaciologi och klimatutveckling är några tyngdpunkter i utbildningen. Du börjar med kurserna i klimatvariationer och statistik som en grund för de kommande kärnkurserna i geomorfologi, glaciala processer och geovetenskapliga fältmetoder. Forskningen inom naturgeografi vid institutionen är starkt riktad mot glaciala processer och kopplingar mellan glaciärer och klimat. Som naturgeograf finns karriärmöjligheter inom till exempel miljöförvaltning, stadsplanering eller forskning.

Paleobiologi
Inriktningen paleobiologi fokuserar på livets utveckling, med kurser som spänner från paleobiologiska principer till evolutionen av komplexa ryggradsdjur. Paleobiologi är främst en forskningsinriktad specialisering, men det finns även karriärmöjligheter inom geologi och oljeindustri. Kurserna inom vardera inriktning förbereder dig inför ett eller två examens­arbeten motsvarande 30–60 högskole­poäng (hp) som kan göras vid universitetet, vid ett företag eller en myndighet.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med geovetenskap som huvudområde.

Upplägg

Du läser kurser inom din valda inriktning eller så kombinerar du en individuell studieplan. Utbildningen inleds med gemensamma kurser med värdefull kunskap och träning av färdigheter för alla studenter i Uppsala. Den första kursen, Dynamiska geosystem – global förändring, ger möjlighet att utifrån aktuell forskning få en djupgående förståelse av hur olika geosystem fungerar och samspelar, samt hur de för­ändras över tid. En kurs i presentation och publicering ger träning i presentationsteknik i form av muntliga och skriftliga rapporter. En tillämpad GIS-kurs ger relevanta fallstudier för de olika inriktningarna.

För varje inriktning ges även kurser i forskningsmetoder. Sammantaget ger kurserna dig en god förberedelse inför examensarbete, yrkesverksamhet eller forskarutbildning.

För dig som väljer Europeisk paleobiologiinriktningen börjar din utbildning med en termin i Lille, Frankrike, och för dig som läser hållbart hantering av naturresurser börjar inriktningen på Gent universitet i Belgien.

Under terminerna två och tre kan du välja kärnkurser för att specialisera dig inom din valda inriktning. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 alternativt 45 hp.

Kurser inom programmet

Se studieplanerna för kurser inom inriktningarna:

Europeisk paleobiologiinriktning (Uppsala-Lille)
Geologi
Hydrologi/Hydrogeologi
Naturgeografi
Paleobiologi

Om undervisningen

Lärarna på masterprogrammet i geo­vetenskap är experter inom sina respektive områden och de ger dig den senaste forskningen i en öppen och kreativ miljö. I undervisningen blandas teori och p­raktik, vilket ger dig erfarenhet av både forsknings- och industriorienterat arbete. Exkursioner, fältarbete och studiebesök ingår i vissa kurser.

Examinationer inkluderar generellt skriftliga tentor, kompletterade med semi­narier, projektarbeten, labb- och fältrapporter.

Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa en del av utbildningen vid ett utländskt un­iversitet. Utbytesprogram finns både inom institu­t­ionen och via Uppsala universitets c­entrala avtal. Oavsett vilken utbytesform du väljer får du råd och hjälp av vår internationella koordinator vid institutionen.

Karriär

Utbildningen är upplagd för att passa såväl en eventuell forskarutbildning med följan­de forskarkarriär som för att fylla samhällets behov av kvalificerade geovetare.

Behovet av geovetare ökar på arbetsmarknaden främst inom miljö- och naturresurserområdena vilka växer kraftigt, både nationellt och internationellt.

Arbetsmarknaden finns över hela världen. Stora arbetsgivare inom landet är till exempel Sveriges geologiska undersökning (SGU), SMHI, Naturvårdsverket, Vägverket, länsstyrelser och kommuner. För konsultbranschen, gruv- och prospekteringsbolag finns både en svensk och en internationell arbetsmarknad.

Behörighet och anmälan

Ansökan till Hållbar hantering av naturresurser (SINReM) görs via Gent universitet.

Europeisk paleobiologiinriktning (Uppsala-Lille)

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1265 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp inom området geovetenskap alternativt 90 hp inom området biologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Geologi

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1263 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp inom området geovetenskap och 15 hp inom området kemi alternativt 90 hp inom området fysik tillsammans med 30 hp geovetenskap (geofysik) alternativt 90 hp inom området geologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Hydrologi/hydrogeologi

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1260 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 1) minst 90 hp inom området geovetenskap och 15 hp inom området matematik alternativt 2) minst 90 hp inom områdena teknik eller fysik och 30 hp inom områdena geovetenskap eller miljövetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Naturgeografi

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1264 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp inom området geovetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Paleobiologi

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1262 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp inom området geovetenskap alternativt 90 hp inom området biologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villav. 16 752 36 Uppsala

Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Studievägledning studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07

Abigail Barker abigail.barker@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 52