Utbildning

Masterprogram i hållbar utveckling 2018/2019

Bild för Masterprogram i hållbar utveckling 2018/2019
Anmälan

Masterprogrammet i hållbar utveckling är ett internationellt och tvärvetenskapligt progra­m med studenter och lärare från många olika ämnen. Alla har dock ett gemensamt intresse – en hållbar utveckling. Programmets mål är att du i din framtida yrkesutövning ska vara väl förtrogen med frågo­r som rör hållbar utveckling ur flera perspektiv – alltifrån de grund­läggande ekonomiska till de väldigt konkreta som hur dricksvattnet ska räcka till alla på vår jord.

Om programmet

Begreppet ”hållbar utveckling” har många definitioner och tillämpningar. Gemensamt för alla är att levnadsstandarden för oss människor ska förbättras men utan att äventyra kommande generationers möjligheter att få det lika bra. Uppsala universitet och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) har tillsammans skapat masterprogrammet i hållbar utveckling för att möta de ökade hållbarhetskraven från olika delar av samhället.

Du får som student på programmet använda ett övergripande arbetssätt där summan är större än de enskilda delarna. Förutom utbildning inom ditt specialfält skaffar du dig en övergripande tvär­vetenskaplig kompetens inom området hållbar utveckling.

Genom en tvärvetenskaplig utbildning ökar förståelsen för andra ämnesområden samt kunskapen om möjligheter och begränsningar med hållbar utveckling.

Studenter från 20-30 länder är represen­terade på programmet. Kontakten med studenter från så många olika länder ökar förståelsen för komplexiteten i hållbarhetsutmaningar samt kunskapen om möjliga lösningar på problem. Under utbildningen kommer du även att utveckla ett mycket stort och värdefullt kontaktnätverk inom området hållbar utveckling.

Målet med programmet i hållbar utveckling är att du i din framtida yrkesut­övning ska kunna använda aspekter på hållbar utveckling oavsett vad du arbetar med. Det kan gälla samhällsplanering, utbildning, forskning, kommunikation, förvaltning av naturresurser, beslutsfattande och mycket annat.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med hållbar utveckling som huvudområde.

Upplägg

Studenterna på masterprogram i hållbar utveckling har väldigt olika bakgrund och erfaren­heter. Därför ägnar du den första terminen åt ämnesområden både inom och utanför ditt specialfält. Natur och samhällsvetenskap dominerar dock. Sam­tidigt deltar du i en tvärvetenskaplig seminarieserie där aktuella frågor som rör hållbar utveckling diskuteras.

Andra terminen studerar du hur samhällets struktur påverkar vår möjlighet att uppnå en hållbar utveckling. Studierna omfattar bland annat globala frågestäl­lningar, beslutsprocesser och interdisciplinär metodik. Du nyttjar dina kunskaper i en fallstudie som du gör tillsammans med kurskamrater.

Önskar du en magisterexamen avslutar du med en uppsats den andra terminen.

Inför tredje terminen kan du välja ur ett stort utbud av fördjupningskurser inom ditt specialområde för att fördjupa och bredda dina kunskaper från kandidat­utbildningen. Du kan också välja att göra praktik eller läsa kurser på lägre nivå utanför ditt specialfält. Du kan även göra en utbytestermin och ansöka till en av institutionens 15 utbytesavtal eller till andra utbytesprogram via fakulteten och universitetet.

Den sista terminen är vikt åt examens­arbetet. Detta kan du välja att göra utanför universitetet.

Se detaljerad studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Masterprogrammet i hållbar utveckling är tvärvetenskapligt, vilket bland annat innebär att dina kurskamrater har helt andra erfarenheter än vad du själv har. Vi försöker dra nytta av detta i utbildningen så att du känner att du själv bidrar med dina egna kunskaper och erfarenheter. Det ökar din självkänsla så att du är väl förberedd inför de utmaningar du möter i arbetslivet.

Undervisningen sker i Uppsala, både på Uppsala universitet och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Vanligen läser du två kurser parallellt.

De vanligaste momenten i undervisningen är föreläsningar, dator- och fält­övningar samt seminarier där du är med och diskuterar både dina egna och andras skriftliga arbeten.

Undervisningen bygger på ett aktivt deltagande från din sida eftersom du då lär dig mer. Undervisningen sker på engelska men i vissa fall kan redovisningar och mindre arbeten skrivas på svenska. Grupparbeten görs ofta i tvärveten­skapliga temagrupper.

Programmet avslutas med ett examens­arbete som pågår hela sista terminen. Arbetet kan du göra inom universitetsvärlden, näringslivet eller offentlig sektor både utomlands och i Sverige.

Karriär

Den svenska regeringens mål är att hållbar utveckling ska genomsyra all framtida utbildning. Detta kan endast ske om framtidens beslutsfattare, ledare, utbildare, med flera själva har kunskap om dessa frågor.

Du kan efter avslutad utbildning jobba som till exempel: lärare, forskare, ingenjör, ekonom, produktutvecklare, kommunikatör, strateg, samhällsplanerare, miljöförvaltare eller beslutsfattare på olika nivåer. Utbildningen kan leda till arbete inom organ som Naturvårdsverket, Sida, Unesco, FN samt på kommuner, landsting och länsstyrelser. Förutom detta kan du jobba i ideella organisationer som WWF, Naturskyddsföreningen och Greenpeace.

Näringslivet har en ökande efterfrågan på medarbetare med kunskap om frågor som rör hållbar utveckling tillsammans med gedigna ämneskunskaper inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, juridik och human­iora. Det kan till exempel röra sig om energi- eller byggnadsbranschen och transport- eller skogs­industrin.

Du kommer också att vara väl förberedd för forskarstudier och en akademisk karriär inom hållbar utveckling.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i hållbar utveckling

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1600 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom något av områdena teknik/naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap, juridik eller historisk-filosofiska ämnesområdet.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr