Utbildning

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik 2016/2017

Du som är intresserad av de praktiska utmaningarna kring energiförsörjningen kan läsa högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik i Uppsala som tredje året på din högskoleingenjörsutbildning. Programmet förbereder dig för en karriär inom kärnkraftindustrin. Kring 40 procent av Sveriges elbehov täcks av kärnkraft, och utvecklingen går mot att förlänga kärnkraftverkens livslängd. Behovet av att minska utsläppen av växthusgaser har också ökat intresset för kärnkraften.

Utbildningen är unik i sitt slag, dels till sitt innehåll men också genom att den ges i mycket nära samverkan med svensk kärnkraftsindustri. Uppsala universitet har stor erfarenhet av industrinära utbildning och forskning inom kärnkraftrelaterade ämnen.

Om programmet

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik (i dagligt tal ofta kallat kärnkraftsingenjörsprogrammet, förkortat KKI) är ettårigt och motsvarar tredje högskoleåret. För att kunna bli antagen behöver du ha läst två år på ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik, elektroteknik eller motsvarande vid någon svensk högskola.

Inom programmet läser du kärnkraftsrelevanta ämnen som exempelvis reaktorteknik, kärnbränsleteknik, kärnkraftsäkerhet, och elkraftteknik.

Programmet avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng (hp) som utförs inom industrin.

Examen

Utbildningen leder till en högskole­ingen­jörs­examen vilket är en yrkes­examen.

Om undervisningen

Undervisningsformerna varierar: utöver föreläsningar och lektioner kommer du också att genomföra datorlaborationer och små projekt eller grupparbeten. I utbildningen ingår också studiebesök vid kärntekniska anläggningar, en laboration vid en forskningsreaktor, samt träning i fullskalesimulatorer.

Examinationsformerna är också de olika från kurs till kurs. Det förekommer skriftliga och muntliga tentamina, inlämningsuppgifter och seminarier.

Året innehåller relativt mycket schemalagd undervisning, särskilt under höstterminen då det ligger på kring 30 timmar i veckan. Under vårterminen är det mer tid för självständiga uppgifter och examensarbetet som genomförs inom industrin.

Lärarna kommer både från universitetet och näringslivet.

Undervisningen sker på svenska, men viss litteratur kan vara på engelska.

Upplägg

Kurser inom programmet

Utbildningen motsvarar tredje året på en högskoleingenjörsutbildning.

Introduktion till kärnkraft, 5 hp
Reaktorfysik, 5 hp
Nukleär termohydraulik och ångturbinteknik, 5 hp
Lättvattenreaktorteknik, 5 hp
Kemi, material och bränsle för reaktortillämpningar, 5 hp
Elkraftteknik, 5 hp
Kärnkraftsäkerhet, 5 hp
Kärnkraftdrift, 5 hp
Framtida nukleära energisystem, 5 hp
Examensarbete, 15 hp

Karriär

Efter avslutad utbildning har du mycket goda möjligheter att bli anställd som ingenjör, dels vid kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals och dels hos de många konsult- och tillverkningsföretag som tillhandahåller tjänster och produkter till kärnkraftverken.

Arbetsuppgifterna kan till exempel omfatta reaktordrift, service och underhåll samt även teknisk utveckling och tillverkning.

Prognosen är att det finns ett stabilt behov av teknisk personal inom drift, underhåll och teknisk utveckling under överskådlig framtid.
Detta gäller även i ett scenario där de äldsta svenska reaktorerna stängs ner vilket skapar ett  behov av personal för avveckling och demontering.

De reaktorer som ska drivas vidare utgör en viktig del av Sveriges energiförsörjning och de modifieras därför för att få ökad livslängd och det kan på längre sikt bli aktuellt att ersätta de befintliga reaktorerna med nya. Detta i kombination med pensionsavgångar och reaktorbyggen på andra håll i Europa gör att branschen behöver nya välutbildade ingenjörer

Behörighet och anmälan

Svenskspråkiga studenter med medborgarskap i länder som inte har undertecknat icke-spridningsavtalet kommer att få problem både att genomföra programmet och med framtida anställning inom kärnkraftindustrin i Sverige. Sådana studenter kommer att erbjudas utbildning i särskild ordning.

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

60 högskolepoäng

HT16 100% Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P1555 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8) alternativt Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8). Därutöver 110 hp godkända kurser inom ett högskoleingenjörsprogram med inriktning elektroteknik, maskinteknik eller motsvarande

Urval: En sammanvägd bedömning av tidigare studier

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 130000 kr

Kontakt & Mer Info

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Box 256, 751 05 UPPSALA

Michael Österlund michael.osterlund@physics.uu.se

Telefon: 018-471 58 40

Daniel Noreland studievagledare-KKI@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 30 15