Utbildning

Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik 2018/2019

Vill du arbeta med avancerad teknik i sjukhusmiljö? Vill du vara med och utveckla morgondagens medicintekniska produkter som kan rädda liv, ställa tidigare diagnoser, och underlätta för att rätt behandling sätts in? Vill du bli pionjär i ett tvärvetenskapligt område som berör oss alla – förbättrad hälsa och bättre sjukvård? Det kan bli verklighet om du läser till högskoleingenjör i medicinsk teknik vid Uppsala universitet.

Om programmet

Uppsala universitet har skapat ett helt nytt högskoleingenjörsprogram i medicinsk teknik där studieplanen tagits fram i dialog med sjukvård och industri för att kunna möta de utmaningar som finns idag och i framtiden inom hälsosektorn.
 
Det finns exempelvis behov av att kunna ställa tidig diagnos för cancersjukdomar, att följa upp och se effekten av olika slags behandlingar, eller att kunna ta fram nya lösningar för sjukvård på distans. Allt detta kräver teknisk specialistkompetens inom området medicinsk teknik.
 
Medicintekniska produkter och lösningar bidrar till bättre hälsa och till en högre livskvalitet, tekniken ger också möjlighet för människor att leva ett både längre och mer aktivt liv. Sverige har en stolt tradition av banbrytande uppfinningar inom området, bland annat så utvecklades ultraljudsdiagnostik i Lund och det moderna graviditetstestet har sina rötter i Uppsala.
 
På Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik får du de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att kunna arbeta som medicintekniker inom sjukvård eller industri.
 
Du kommer även få erfarenhet av olika slags medicinteknisk utrustning som används på sjukhus. Programmet innefattar verksamhetsförlagd utbildning i form av laborativa moment och praktik på något av flera regionssjukhus som anslutit sig till programmet.
 
Du som söker detta program har förmodligen ett tekniskt intresse och vill vara med om att förbättra sjuk- och hälsovården.

Examen

Utbildningen leder till en högskoleingenjörsexamen, vilket är en yrkesexamen.

Upplägg

Utbildningen inleds med att du läser flera baskurser, bland annat matematik, materialvetenskap, elektrisk mätteknik, människa-dator-interaktion och ett biologiskt basblock, vilka ger dig de grundläggande kunskaper som krävs för de senare mer tekniskt avancerade kurserna.
 
Under det andra året läser du mer avancerade tekniska kurser som alla är viktiga för din framtida yrkesutövning som medicinteknisk ingenjör, bland annat elektriska maskiner, elektronik, programmeringsteknik, mekanik, styr- och reglerteknik och informationsteknologi. Dina färdigheter i att förstå, analysera och hantera tvärvetenskapliga utmaningar och möjligheter vidareutvecklas också genom kurser i medicinsk mätteknik, medicinsk fysik och teknik samt medicinsk sensorteknik.
 
Det tredje och sista året ger dig både ytterligare ämnesfördjupning men även mer kontakt med arbetsmarknaden. Du får kompletterande färdigheter genom kurser i miljöteknik och industriell ekonomi, men går även fördjupningskurser med inriktning mot medicinsk informatik, statistik, och implementering av medicinsk teknik. Kursen verksamhetsförlagd utbildning ger dig en unik inblick i hur arbetet ser ut för en högskoleingenjör i medicinsk teknik på ett av sjukhusen i regionen. Valbara kurser ger dig också möjligheter att fördjupa dig inom ledarskap och projektledning, alla uttalat viktiga för industrin.
 
Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 15 hp. Examensarbetet ger dig möjligheten att arbeta med konkreta utmaningar inom den medicintekniska industrin, sjukvården eller forskningen, och tillsammans med dem hitta nya lösningar. Om du vill finns det också möjligheter att göra examensarbetet utomlands.

Om undervisningen

Som student på högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik får du en verklighetsanknuten utbildning. Du får teoretiska grunder genom föreläsningar och övningar, där du arbetar både i grupp och självständigt. Du får också möjlighet till praktik och laborationer i sjukhusmiljö under handledning. Du får även ta del av gästföreläsare från olika branschorganisationer och företag som berättar om sina yrkeserfarenheter och hur framtiden ser ut.
 
Kurserna och stora delar av kurslitteraturen är på svenska men det förekommer även föreläsningar, artiklar och ett flertal kursböcker på engelska.
 
Du får regelbundet träna på både muntlig och skriftlig redovisning.

Examinationsformerna varierar men vanligtvis kombineras en eller flera projektuppgifter med skriftlig eller muntlig tentamen. Det förekommer också examination enbart genom projektuppgifter.

Studera utomlands

Det finns möjlighet att under den sista terminen göra examensarbetet utomlands.

Karriär

Som högskoleingenjör i medicinsk teknik kan du arbeta på sjukhus såväl som i industrin. Sjukhusen har ett stort och växande behov av den här typen av kompetens, delvis kopplat till den ökande mängden avancerad teknik som installeras i klinisk miljö. I Sverige finns det dessutom cirka 620 företag med verksamhet inom medicinsk teknik och antalet företag och anställda inom branschen ökar stadigt. Enligt branschorganisationen Swedish Medtech bedöms en högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik vara mycket attraktiv för deras medlemsföretag 

Högskoleingenjörsutbildningen i medicinsk teknik vid Uppsala universitet fokuserar på att ge en så komplett bas som möjligt för det fortsatta arbetslivet. Som student får du direkt insyn i hur arbetet kan se ut, särskilt genom den verksamhetsförlagda utbildningen på regionens sjukhus. Detta ger betydande mervärde till den färdiga ingenjören, som ofta går via en anställning på sjukhuset till ett företag.

Det finns också möjlighet att fortsätta studera efter examen. Med en högskoleingenjörsexamen är du behörig att söka till tekniska mastersutbildningar i och utanför Sverige. Är du intresserad av projektledning och management? Då kan vi varmt rekommendera masterprogrammet i industriell ledning och innovation som ges vid Uppsala universitet.


Intervju med Britt-Marie Gustavsson, teknisk filgranskare på Intertek, Notified Body Medical Device Directive - 0413

Vad gör du om dagarna?

- Tillverkare av medicintekniska produkter som vill sälja sina produkter i Europa CE-märker sin produkt och jag granskar att man faktiskt uppfyller kraven i det medicintekniska direktivet. Jag tittar bland annat på att man minimerat alla tänkbara risker med produkten, att man ser att nyttan med produkten är större än de kvarvarande riskerna och att produkten faktiskt gör det som tillverkaren lovar att den gör genom att titta på de kliniska studier eller kliniska utredningar som tillverkaren har gjort. Det bästa med jobbet är att bidra till att vi har säkra produkter för patienterna och att få arbeta med tillverkare från många olika länder – Sverige, USA, Kanada och Kina exempelvis. Nu jobbar jag även en hel del med implementeringen av det nya regelverket för medicinteknik här på Intertek, vilket är väldigt spännande.
 
Hur hamnade du här?
- Tidigare har jag jobbat som medicintekniker på sjukhus i flera år efter min examen, främst med kirurgisk utrustning, övervakning och ultraljud. Samtidigt så hade jag ett uppdrag i en teknisk kommitté för Svensk Elstandard där vi arbetade fram standarder för medicinteknisk utrustning. Jag ville kombinera dessa två erfarenheter och jobba mer med regulatoriska frågor och sökte då till Intertek, där jag visste att det fanns ett anmält organ för medicintekniska produkter och som samtidigt är ett globalt företag med fokus på kvalité.
 
Vad har varit mest användbart med din utbildning om du tänker på ditt nuvarande jobb?
- Förutom de ”vanliga” ingenjörsämnena så är det helt klart studierna i de medicinska ämnena, som till exempel fysiologi. Det är ju det som är så roligt med det här yrket, att det är en kombination av teknik och medicin.
 
Hur ser du på framtiden?
- Jag ser en hel del utmaningar nu med det nya regelverket och kommer jobba med att få in dessa förändringar i organisationen tillsammans med mina kollegor de närmaste åren. De senaste åren så har kommissionen genomfört granskningar av de anmälda organen i Europa, vilket har medfört att många har fått stänga ned sina anmälda organ då de inte uppfyllt kraven. Detta gör att det ställs högre krav på de anmälda organ som har klarat granskningen att ta emot fler tillverkare så därför ser jag ljust på framtiden - vi kommer växa och behöva fler tekniska filgranskare och revisorer. 

Behörighet och anmälan

Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik

180 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1554 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1

Telefon: 018-471 30 03

Fredrik Nikolajeff fredrik.nikolajeff@angstrom.uu.se

Telefon: 018-471 30 36

Caroline Öhman Mägi caroline.ohman@angstrom.uu.se

Telefon: 018-471 79 61