Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik 2019/2020

  • 300 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du arbeta med miljöfrågor och ta fram teknik för ett hållbart samhälle? Gillar du att gräva ner dig i komplexa problem? För att minska belastningen på miljön och öka tillgänglighet på vatten av god kvalitet måste ny teknik utvecklas och anpassas till samhällets behov. Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik i Uppsala ger dig de kunskaper som behövs för att utveckla och använda tekniken på rätt sätt.

Om programmet

Kommer vattnet att räcka till alla, fungerar ekosystemen när det blir torka? Kan vi återanvända avloppsvatten? Hur blir det med klimatet? Vilka åtgärder behöver sättas in vid ett giftutsläpp? Det är av största vikt att vi i klimatförändringarnas tidevarv satsar på kunskap, använder nya synsätt och finner alternativa eller banbrytande tekniska lösningar.

Det behövs en helhetssyn för att bedöma konsekvenserna av hushållens och industrins utnyttjande av mark-, luft- och vattenresurser. För att handskas med miljöfrågor krävs samarbete mellan alla parter i samhället. Som miljö- och vatteningenjör förstår du hur saker och ting hänger ihop och grundar dina beslut på systemförståelsen och matematiska verktyg. Du kan tala samma språk som specialister inom skilda områden, inte bara med andra ingenjörer utan också med ekologer, kemister och miljöansvariga på företag och myndigheter.

Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik ges gemensamt av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Samarbetet gör civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik unikt när det gäller kursutbud, lärare och forskning. Här finns bland annat bred kompetens inom vattenresurser och meteorologi. Basen är ett antal tekniska kurser som krävs för civilingenjörsexamen. Utbildningen blandar traditionell teknik med övriga naturvetenskapliga ämnen för att finna helhetslösningar på miljö- och vattentekniska utmaningar.

Du får kunskaper som ger dig en vetenskaplig grund i ämnesområdena matematik, datavetenskap, fysik, kemi, biologi samt geovetenskap (mark, luft och vatten). På detta bygger du på med kunskaper i de miljötekniska användningsområdena inom produktion, användning av mark- och vattenresurser, och forskning kring detta. Du får en inblick i hur det är att arbeta med utvecklingsprojekt inom miljö- och vattenteknik.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen, vilket är en yrkesexamen.

Upplägg

Under årskurs ett och två bygger du upp en stadig grund genom att läsa kurser inom matematik, kemi, biologi, fysik, datavetenskap och miljörätt.

Under årskurs tre får du praktiskt pröva dina kunskaper inom meteorologi, hydrologi, reglerteknik och markvetenskap. Du avslutar året med ett självständigt arbete i miljö- och vattenteknik där du definierar och genomför ditt första tillämpade projektarbete.
 
I årskurs fyra och fem väljer du att specialisera dig inom olika terminsblock där vi i projekt genomför arbetsuppgifter hämtade ur ingenjörens vardag. Du får här övning i olika arbetssätt som är vanliga för miljö- och vatteningenjörer. Terminsblocken ges inom uthålliga vatten- och avloppssystem, markmiljö, vattenresurser, luftvård och klimat, miljömanagement och ekosystemmodellering. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som görs i samarbete med olika aktörer i samhället såsom industri, kommuner, konsultfirmor och forskare på universiteten.


Möt en student som berättar om programmet.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen är tätt kopplad till yrkeslivet och består av föreläsningar, lektioner, laborationer, projektarbeten, studiebesök och exkursioner. I denna utbildning kommer du att träna på hur man kommunicerar och jobbar i grupp.

Eftersom programmet är ett samarbete mellan Uppsala universitet och SLU kommer du att läsa kurser i Uppsala vid både SLU och Uppsala universitet.

Studera utomlands

Det finns möjligheter för studenterna på programmet att åka utomlands under utbildningen. Bland studenterna är det vanligt att kombinera miljöengagemang med att åka utomlands för att studera eller göra examensarbete. Singapore, Kanada, Australien, Storbritannien och USA är exempel på länder som är populära att åka till.

Karriär

Civilingenjörer inom miljö- och vattenteknikområdet är efterfrågade. Det finns arbetstillfällen på bland annat större internationella företag, konsultföretag inom miljö och vatten, kommunala vattenverk och avloppsreningsverk samt myndigheter.

Som miljö- och vatteningenjör arbetar du inom ett brett teknikområde där det gäller att sammanföra kunskap från olika områden. Till exempel skulle du kunna jobba som projektledare på ett vattenmiljötekniskt företag såsom Sweco, Ramböll eller WSP och arbeta med att hindra giftspridning i mark, luft, vatten och berg. Företagen tillämpar hydrotekniska lösningar som erosionsskydd samt designa och bygga anläggningar för marksanering och vattenrening.

Utbildningen ger dig också en bra grund för att forska vidare inom miljö- och vattenteknik.

Se film där tre personer som gått programmet berättar om sina jobb.

Ulrika Bohlin arbetar på Aneheim Consulting 
- Vi är verksamma inom området ledarskap och management med fokus på projektledning. Med vår tekniska bakgrund och operativa förståelse överbryggar vi gapet mellan management och verksam­heten. Själv arbetar jag främst mot energibranschen och i huvudsak med projektledning men även med verksamhetsutveckling både internt och externt. Jag är med och får vår egen verksamhet att växa och fungera bättre kombinerat med att jag hjälper andra företag att utvecklas.   
- Med Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik får man verktyg och kunskaper som rustar dig i en omfattning som jag själv tycker är svårslagen om man vill arbeta inom det miljötekniska området. Jag lärde mig ta in stora mängder komplex information snabbt och sålla ut det som är viktigt. 
- Studentlivet vid sidan av studierna var en bra skola där jag fick utveckla mina ledarskapsfärdigheter bland annat som ordförande för Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Nuvarande jobbet fick jag 2016 efter tips från en vän sedan studietiden och på den vägen är det. 
- Min drivkraft när jag började utbildningen var att jag ville rädda världen och är fortfarande densamma.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

I urvalet till höstterminen 2019 kommer högskoleprovsresultatet att viktas 0,75/0,25. Det innebär att den kvantitativa delen ges vikt 0,75 och den verbala delen ges vikt 0,25. Läs mer om viktade högskoleprovsresultat på UHR:s webbplats.

Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

300 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1504 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr