Utbildning

Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle 2017/2018

 • 300 hp
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Är du intresserad av att utveckla teknik i ett större perspektiv? Efter civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle är du rustad för att ta dig an de stora och svåra problem som dagens samhälle möter. Du får en tvärvetenskaplig utbildning som ger dig en helhetssyn på tekniken i sitt sammanhang.

Om programmet

Under utbildningen studerar du inte bara hur tekniken konstrueras och fungerar, utan också samspelet mellan teknikutveckling/användning och samhället i stort och deras påverkan på varandra.

Teknisk utveckling blir mer och mer en del av samhällets övriga utveckling. ­Tekniken påverkas av miljö, ekonomi och kultur, och därför efterfrågas ingenjörer med en bred kompetens inom flera områden.

Det behövs civilingenjörer som inte bara kan teknik och naturvetenskap, utan också behärskar systemtänkande som sträcker sig över traditionella ämnes­gränser. På civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle (STS) får du en tvärvetenskaplig utbildning som ger dig en helhetssyn på tekniken i sitt sammanhang. Förutom att läsa kurser i teknik och naturvetenskap studerar du på programmet teknik utifrån ett samhälls­vetenskapligt och humanistiskt perspektiv – det så kallade STS-perspektivet.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen vilket är en yrkes­examen.

Upplägg

De två första åren läser du grundkurser inom matematik, teknik och naturvetenskap. Dessutom studerar du teknik utifrån en samhällsvetenskaplig och humanistisk synvinkel.

Din tekniska huvudkompetens får du inom området systemteknik, där modellering, simulering, reglerteknik, systemanalys och olika typer av tillämpad statistik är huvudmetoder. Denna systemkompetens kan du komplettera med en valbar profilering som till exempel energisystem eller IT system under årskurs 3–5.

Tredje året avslutas med ett projekt­arbete inom ditt profilämne. Därefter har du möjlighet att ta ut en teknisk kandidatexamen.

Under årskurs fyra gör du en C-uppsats inom ett av de humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnena: företagsekonomi, ekonomisk historia, kulturgeografi, filosofi eller idé- och lärdomshistoria. Efter det kan du ta ut filosofi kandidatexamen inom STS-ämnet.

I årskurs fem avslutas programmet med ett examensarbete inom teknikområdet, som oftast görs ute på ett företag.

Kurser inom programmet

Studieplan

Om undervisningen

Programmet har en medveten peda­gogisk mångfald, där sättet att undervisa och examinationen varierar mer än på traditionella civilingenjörs­utbildningar. En betydande del av utbildningen bedrivs i seminarieform där du tränas i att arbeta i grupp, tänka kritiskt och att kunna framföra dina synpunkter.

Du kommer också att arbeta i olika projekt och göra fallstudier ute på ­företag. På en rad kurser har du också traditionella undervisningsformer som ­föreläsningar, lektioner och laborationer, men även där är fokus på grupparbete. Varje årskurs innehåller studiebesök och gästföreläsningar.

Studera utomlands

Studenterna på programmet brukar flitigt använda alla de möjligheter till utlandsstudier som programmet och Uppsala universitet erbjuder. Du kan studera på välkända och ansedda universitet i alla världsdelar. Du kan läsa kurser inom både teknik, samhälls­vetenskap och humaniora. Vissa stu­denter har valt att göra sina C-uppsatser utomlands.

Karriär

Våra utexaminerade studenter har fått kvalificerade och intressanta arbeten. Du kan till exempel arbeta med:

 • teknisk information
 • riskanalys
 • systemutveckling
 • produktutveckling
 • miljökonsekvensbeskrivning
Tänkbara arbetsgivare är företag som:
 • Konsultbolag (IBM, Sweco, Accenture, CapGemini, WSP)
 • Scania
 • Energimyndigheten
 • Transportstyrelsen
 • Ikea
 • Fortum
 • Svenska Kraftnät
 • Stat och kommun
Många studenter har blivit IT-konsulter eller projektledare på en rad teknikföretag och en del har startat egna företag utifrån sitt examensarbete.

En del av studenterna väljer att gå vidare inom forskningen efter avklarade studier. I dag har vi studenter från programmet som forskar om till exempel energi- och klimatpolitikens påverkan på basindustrins konkurrensförmåga. Ett annat exempel är en student som dok­torerat på Stanford med att skapa tre­dimensionella modeller av spridning av föroreningar i urban miljö. Det finns även studenter som forskar inom globala energisystem.

Agnes Kåregård, konsult på ÅF
– Jag jobbar med transport- och logistikutredningar på ÅF, ofta med någon form av järnvägskoppling. Mina arbetsuppgifter består både av uppdragsledning och utredningsarbete. Jag arbetar mestadels i flera olika parallella projekt av varierande omfattning. 
– STS-programmet har gett mig en bra bredd och förmåga att snabbt sätta mig in i nya ämnesområden. Utbildningen gav mig en förståelse för stora komplexa system och hur de påverkar och påverkas av samhället, vilket jag har stor nytta av i mitt arbete med järnvägsfrågor.
Inom järnvägs- och infrastrukturbranschen händer det mycket för tillfället och det finns ett stort behov av både underhåll och nyinvesteringar vilket kräver utredningsarbete i olika former. 
– Om man är intresserad av både teknik och samhällsfrågor är STS-programmet en mycket bra utbildning. Att läsa kurser inom samhällsvetenskap och humaniora utöver traditionella teknikkurser gav intressanta perspektiv på teknik och teknikanvändning.

Behörighet och anmälan

Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle

300 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1506 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Box 256, 751 05 UPPSALA

Studievägledare Daniel Noreland studievagledare-sts@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 30 15