Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap 2019/2020

  • 300 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Materialvetenskap är att kombinera fysik och kemi för att förstå materialens uppbyggnad och egenskaper. Som materialvetare kan du utnyttja den förståelsen för att använda materialens egenskaper till ny teknik och för att utveckla nya material med nya möjligheter. Dagens teknik och material ger ofta stora miljöavtryck. Därför behöver både forskning och företag din hjälp för att hitta mer hållbara lösningar.

Om programmet

Materialvetenskap behövs nästan överallt, eftersom materialen sätter den yttersta gränsen för vår teknik.

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap är en femårig utbildning. Du kommer att studera på Ångströmlaboratoriet, i samma korridorer som världsledande forskare inom materialvetenskapen. Många av dessa forskare är dina lärare. Detta, samt tillgången till modern experimentell utrustning, möjliggör undervisning i forskningsfronten.

Programmet ger dig en god grund i matematik, fysik och kemi som du sedan använder för att förstå materialvetenskapens kärna - kunskapen om hur materialen är uppbyggda och hur de får sina olika egenskaper. Du lär dig också om materialens många tillämpningar och sammanhang. När du tar examen från Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap har du därför en bred utbildning med lite av allt.

En del material har speciella funktioner med direkt användning. Solceller består av material med förmågan att omvandla solljus till elektricitet. Elektronik, sensorer och smarta fönster är andra exempel på produkter av material med speciella egenskaper.

Magnetiska material kan användas för att omvandla rörelseenergi till elektricitet i en generator och tvärtom i en elmotor. Material med de rätta kemiska egenskaperna skapar bra batterier och material som ger låg friktion gör att mindre energi går förlorad. Alla dessa material är under ständig utveckling och bidrar till ett mer hållbart energisystem.

Biomaterial är material som används i kroppen, till proteser, implantat, medicinska verktyg och läkemedel. Utöver materialens vanliga funktioner måste de också interagera med kroppen på rätt sätt.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen vilket är en yrkesexamen.

Upplägg

Utbildningen börjar med en introduktionskurs till ämnet materialvetenskap parallellt med den grundläggande matematiken. Under år ett och två läser du många matematik- och fysikkurser, och ett par grundläggande kurser i kemi.

Det ger dig en god grund till kurser om kvantmekanik, kemiska bindningar och fasta materials uppbyggnad som börjar i slutet av år två. Den kunskapen, materialvetenskapens grund, byggs på med kurser om de mekanismer som ger materialen deras egenskaper. Tillsammans med kurser om materialens funktioner och tillämpningar får du de kunskaper som behövs för utveckling av nya material och ny teknik.

I slutet av årskurs tre ges en kurs som är ett projekt- och grupparbete där du lär dig hur projekt inom industrin planeras, genomförs och avrapporteras. Denna kurs värdesätts högt av industrin och projekten kommer ifrån företag med nära anknytning till materialforskning.

Under vårterminen år fyra och höstterminen år fem ges du stora möjligheter att rikta in dig på ett särskilt område. Du kan också få en stor bredd och lära dig ingenjörsmässighet genom att välja breda kurser från flera områden. Oavsett vilket du väljer kommer du att få en fördjupad förståelse för materialens koppling till sina tillämpningar och teoriernas koppling till praktiken.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som spänner över hela vårterminen år fem.

I slutet av utbildningen är kopplingen till näringslivet och forskarvärlden påtaglig. Många kurser ger dig möjlighet till djupare kunskap och förståelse inom ett eller flera av materialvetenskapens många områden. Ångströmlaboratoriets framstående position på området betyder att det du lär dig är på högsta nivå.

Examensarbetet görs i samarbete med näringslivet eller forskarvärlden och leder ofta till en första anställning eller en forskarutbildning.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningsformerna varierar. För att lära dig teori kommer du att lyssna på föreläsningar, gå igenom räkneuppgifter på lektioner samt läsa och räkna på egen hand, allt i den mån du känner att du behöver. För att lära dig mer praktiska saker, till exempel att förstå en analysmetod, är laborationer en mycket viktig del av utbildningen. För att lära dig att jobba i grupp och lösa problem kommer du att få arbeta i flera projekt av varierande storlek.

Kurslitteraturen är till största delen på engelska medan undervisningen till största delen är på svenska. Skriftlig tentamen är den vanligaste examinationsformen. I många kurser finns också obligatoriska laborationer och projekt.

Studera utomlands

Du har möjlighet att förlägga en del av din utbildning som utbytesstudent vid välkända och ansedda universitet runt om i världen. Uppsala universitet har avtal med ca 400 utländska universitet i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland.

Karriär

När du har läst Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap i Uppsala har du en bred grund som ingenjör med kunskaper i både kemi och fysik. Du har också början till ett nätverk av kontakter i branschen. Många av alumnerna (de som har examen från samma utbildning) träffar varandra på olika sätt i arbetslivet.

Du är en materialvetare med många möjliga karriärvägar. Du kan bli forskare, specialist eller en ingenjör med helhetsgrepp som projektledare eller samordnare. Du kan också jobba brett i ett litet företag. Många företag behöver också materialkunniga säljare och informatörer.

Många stora företag och ännu fler småföretag är i stort behov av materialvetare. Exempel på stora arbetsgivare i Sverige:

  • Sandvik
  • Siemens
  • ABB
  • Vattenfall
  • SCA
  • Combitech
Se film där tre personer som gått programmet berättar om sina jobb.

Viktor Sehlstedt är utvecklingsingenjör på Erasteel Kloster AB i Söderfors
- Jobbet fick jag efter examensarbetet som jag genomförde här och nu jobbar jag inom R&D (Research & Development). Jag är med i utvecklingen av nya produkter och applikationer är dessutom tekniskt marknadsstöd. Just nu är jag också projektledare för att göra vissa förändringar ute i stålverket.
- Teknisk fysik med materialvetenskap har gett en oerhört bra och gedigen grund för att förstå och jobba med alla typer av materialfrågor. Utbildningen har en intressant och unik blandning av fysik och kemi där man lär sig om befintliga, nya och framtida material, både hur de funkar på en makroskala men också på atomnivå. Men viktigast av allt är den allmänna erfarenhet man får av att läsa en femårig utbildning som inte går att tillskriva någon speciell kurs.
- Materialforskningen sätter ofta gränserna för vad vi kan göra och materialvetare behövs inom många sektorer - från utvecklingen av nästa generations solceller till storskalig stålproduktion. Stålbranschen i sig har lång tradition i Sverige med många stora företag där det finns många intressanta och lockande jobb. Det är ett spännande område med stor utveckling på alla nivåer, från grundforskning till industri.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap

300 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1508 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr