Masterprogram i vindkraftprojektering 2018/2019

Bild för Masterprogram i vindkraftprojektering 2018/2019
Anmälan

Läs detta masterprogram och bidra med ett positivt fotavtryck till en globalt hållbar värld! Den globala vindkraftsindustrin fortsätter att expandera geografiskt och öka i både projektstorlek och komplexitet. Det medför en större efterfrågan på professionella chefer som kan leda och genomföra dessa tvärvetenskapliga projekt på ett framgångsrikt sätt. Masterprogrammet i vindprojektering på Campus Gotland förbereder dig för olika karriärvägar inom vindkraft genom att kombinera teknik, projektledning, natur- och samhällsvetenskap samt ge möjlighet till specialisering.

Programmet ges på Campus Gotland i världsarvsstaden Visby. Vindenergi på Campus Gotland är ledande på utbildning i vindkraftprojektering. Som student vid Uppsala universitet Campus Gotland får du det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, samt den unika studiemiljön vid ett småskaligt campus. Dessutom erbjuder programmet en spännande mångkulturell studiemiljö.

Om programmet

Masterprogrammet i vindkraftprojektering kombinerar kunskap om planering och projektering av vindkraft med projektledning så att du får nödvändig kompetens för att kunna etablera en hållbar energiproduktion som tar hänsyn till olika intressen. Studieplanen betonar tillämpad kunskap bland annat genom att anlita gästföreläsare med expertis i olika områden, användning av det senaste inom simulerings- och planeringsmetoder samt att göra exkursioner till vindkraftparker. Det andra årets valbara kurser, som är forskningsanknutna, ger dig en möjlighet till specialisering. Genom studierna blir du mer attraktiv på arbetsmarknaden och kan få en ingång till forskarstudier.
 
Höstterminen startar med en kurs i vindkraftsprojektering där du får kunskaper och färdigheter för att driva vindkraftsprojekt. Dessa kommer att tillämpas och övas under året. Kurserna i vindresursbestämning och planering för vindkraft behandlar ämnen såsom energiberäkning, tillämpad projektledning, planering och tillstånd för vindbruk, projektekonomi, samhällsrelationer, miljöpåverkan och acceptans. Undervisningen består av föreläsningar, workshops, seminarier, projektarbeten och laborationer.
 
Under vårterminen fortsätter utbildningen med större fokus på vindkraftteknik och integration i elnätet. Vi studerar hur ett vindkraftverk fungerar, drift och underhåll av vindkraftsparker, integration av vindkraft i elnätet samt bedömning och utformning av vindkraftsparker. Under denna termin tillämpas de kunskaper som erhållits under höstterminen. Kurser i forskningsmetodik och trender i vindkraftsindustrin ger dig verktyg för forskning och kunskaper om industrins aktuella styrkor och utmaningar.

Under den tredje terminen fördjupas dina färdigheter inom projektledning och finansiering och inom bygg, drift och underhåll av vindkraftsparker. Nu kan du specialisera dig inom ett av fyra valbara områden. De är vindkraftprojektering, planering för vindkraft, vindresursbedömning (kräver en bakgrund i fysik, mekanik eller meteorologi) och vindkraftteknik (kräver en högskoleingenjörsutbildning). De valbara kurserna är baserade på eller relaterade till forskningsprojekt vid institutionerna för geo- och teknikvetenskaper vid Uppsala universitet. Under denna termin är det också möjligt att ha en utbytestermin vid ett annat universitet.
 
Kritiskt tänkande, muntlig och skriftlig förmåga utgör väsentliga delar av programmet och är viktiga för yrkeskompetens. Dessa övas under hela programmet och tillämpas i uppsatskursen på 30 hp under andra årets vårtermin, med en individuell examensuppsats i vilken du genomför en självständig forskningsuppgift.
 
En annan fördel med masterprogrammet är den tvärvetenskapliga och internationella inriktningen som ger en spännande mångkulturell studiemiljö. På Campus Gotland finns flera utbildningsprogram med fokus på hållbarhet vilka genomsyrar studiemiljön.
 
I programmet möter du verksamma forskare och lärare som bidrar till utvecklingen inom området. Här kan du bygga ett brett nätverk som ger dig möjlighet att knyta kontakter till framtida arbetsgivare och praktikplatser i industrin.
 
Som student vid Campus Gotland kan du njuta av allt som den historiska staden Visby och ön Gotland kan erbjuda. Vindkraft har funnits länge på Gotland och vindkraften står för mer än 40 % av elförsörjningen på ön.  Gotland är ett naturligt vindkraftslaboratorium och därför en utmärkt plats för att studera vindkraft.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen med vindkraftprojektering som huvudområde.

Upplägg

Det tvärvetenskapliga programmet är tematiskt organiserat med undervisning i planering, projektering och projektledning av vindkraft. Du studerar ofta flera aspekter av vindkraftsteknik samtidigt.
 
Termin 1
Höstterminen börjar med en kurs i vindkraftsprojektering. Den ger grundläggande kunskaper och färdigheter i området. Sedan följer kurser i vindresurser och planering för vindkraft som ger kunskap om de meteorologiska, plan- och tillståndsmässiga förutsättningar för vindkraftsprojekt. Dessa är tillämpade i en fallstudie.
 
Termin 2
På vårterminen studerar du integrering av vindkraft i elnätet och fördjupar dina kunskaper om vindkraftteknik och planeringsaspekter. I en projektkurs används dessa kunskaper för utformning och bedömning av vindkraftsparker. Terminen avslutas med kurser i forskningsmetodik och trender i vindkraftsindustrin vilka ger dig verktyg för forskning samt kunskap om styrkor och utmaningar inom industrin.
 
Termin 3
Andra årets hösttermin innehåller fortsättningskurser i projektledning och finansiering samt byggnation och drift och underhåll av vindkraftsparker. I den senare halvan av terminen kan du välja en av fyra valbara fortsättningskurser. De behandlar områdena avancerad vindkraftprojektering, avancerad planering för vindkraft, avancerad vindresursbedömning (kräver bakgrund i fysik, mekanik), avancerad vindkraftteknik (kräver en högskoleingenjörsutbildning).

Kursen i avancerad vindkraftprojektering använder metoder inom management, finansiering och logistik och tillämpar dem på en vindkraftspark. I kursen kommer studenterna skapa ett fiktivt projektteam baserat på projektets behov samt utarbeta en plan för intressenters deltagande.

Under kursen avancerad planering för vindkraft diskuteras en rad olika aspekter som främjar eller försvårar förverkligandet av vindkraftsprojekt på olika utbyggnadsplatser. Sådana aspekter inkluderar bland annat ljud, visuell påverkan och konkurrerande markanvändning. De behandlas från både ett projekterings- och planeringsperspektiv, samt med specifikt fokus på deltagandeprocesser.

Kursen i avancerad vindresursbedömning kommer att lära ut huvudingredienser för att utföra noggranna vindresursbestämningar på olika platser. Den kommer därför fokusera på mättekniker och modelleringsmetoder i varierande miljöer som innefattar allt från offshore till kuperad terräng.

Kursen avancerad vindkraftteknik är en individuell fördjupning inom ett område inom vindkrafttekniken, till exempel aerodynamik, strukturmekanik, energiomvandling eller nätanslutning. Kursen kan behandla tekniken ur ett eller flera perspektiv: funktion, ekonomi, projektering eller planering. I kursen utvecklas en djupare förståelse för den historiska utvecklingen av tekniken och bakgrunden till de teknikval som görs idag.

Under denna termin är det också möjligt att ha en utbytestermin vid annat universitet eller att påbörja ett utökat examensarbete på 45 hp.

Termin 4
På sista terminen genomför du ett individuellt forskningsprojekt för ett examensarbete på 30 hp eller avslutar det utökade examensarbetet på 45 hp.

Se detaljerad studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, grupp- och projektuppgifter, rollspel, fallstudier, studiebesök, datalaborationer och självständigt arbete. Studentaktiva undervisningsformer används när det är möjligt. Språket i undervisning, föreläsningar och litteratur är engelska. Vissa undervisningsmoment har närvarokrav.
 
Utbildningen är direkt kopplad till yrkesverksamhet och forskning. Det ingår också egna projektarbeten och fallstudier.
 
Alumner som arbetar inom vindkraftprojektering och forskning bjuds in för att berätta om hur en projektledare arbetar och vilka kunskaper som är särskilt viktiga i arbetslivet. Se lista över gästföreläsare.

Karriär

Kontaktnäten som du skapar under utbildningen blir en viktig resurs för dina framtida arbetsmöjligheter. Med gästlärare från industri, myndigheter och akademi får du möjlighet till kontakter över hela vindkraftsfältet.

Arbetsmarknaden är starkt internationell då metoder och frågeställningar är likartade i olika delar av världen. Sjunkande produktions- och finanskostnader samt en snabbare energiomställning till förnybart efter Parisöverenskommelsen 2015 leder till kraftig global utveckling av vindkraft. Den svenska energiöverenskommelsen leder också till en kraftig ökning av utbyggnadstakten för vindkraft. Allt detta medför att efterfrågan på kompetens inom vindkraftprojektering ökar både nationellt och internationellt.
 
Det engelskspråkiga programmet har en tvärvetenskaplig inriktning för att förbereda dig för ledande befattningar inom vindkraftsindustrin globalt. Det kan vara vindkraftsföretag, konsultföretag, lokala och nationella myndigheter, komponenttillverknings- och underleverantörsföretag, forskningsinstitutioner eller andra som arbetar med förnybar energi och/eller miljöfrågor.
 
Utbildningen ger en inträdesbiljett till att arbeta inom förnybar energi. Om du har tidigare erfarenhet inom vindkraftindustrin eller annan industri får du kompetens för seniora befattningar.
 
Efter utbildningen kan yrkeskarriär påbörjas inom vetenskaplig eller teknisk forskning och utveckling, som vetenskaplig och/eller teknisk rådgivare, konsult eller projektledare. Specialiseringen i årskurs 2 kommer att öka din attraktionskraft på arbetsmarknaden och kan ge dig en ingång till forskarstudier.

Våra alumner från magisterprogrammet har bland annat följande befattningar:

 • Projektledare
 • Project Engineer
 • Wind Farm Engineer
 • Portfolio Manager
 • Wind Energy Consultant
 • Consulant Wind Resource Assessment
 • Consent Manager
 • Affärsområdeschef
 • Manager in Origination
 • Control Room Engineer
 • PhD Student 

Se statistik om vad de som gått programmet tidigare gör nu.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i vindkraftprojektering

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1283 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr